Kære SLIG følgere,

Jeg er chokeret over, at jeg virkelig må erfare, at nogle af jer følger Pave Frans’ forfølgere, og at I deltager i bagvaskelsen af ham. I er blevet forblændede og blevet til en af de dommere, der slår ned på hyrden. Skam jer! Alle dem i vores SLIG grupper, som er imod Pave Frans, der blev valgt af Kristus, dem beder jeg om øjeblikkeligt at trække sig og forlade SLIG! Ud af vores bedegrupper, ud af vores retræter og Pilgrimsrejser, fordi I er som koldbrand i Kristi Legeme! Jeg lytter UDELUKKENDE til, hvad Kristus siger om Paven, og jeg lytter ikke til dem, der påstår at vide bedst, uanset hvilken position de befinder sig i.

Enten har disse forfølgere ikke læst profetierne, der findes i SLIG budskaberne, angående Peters (Pavens) Stol, eller også overser de gennem alle de år bekvemt Jesu advarsler om, at en oprørsk ånd i disse sidste dage vil slå ned på Peters efterfølger. Det er ikke kun i det nylige budskab fra 16. august 2019, som førte til hævede øjenbryn, at Jesus er skarp i tonen og siger, at de, som forfølger Paven, ikke er Hans disciple. Hvilket fik nogle til bekvemt at afvise det budskab og ikke tro på, at det var Jesus, der talte til dem. For dem er SLIG-budskaberne blevet et supermarked med ”frit valg”, dette kan jeg lide, og dette kan jeg ikke lide…

Så meget har Satan forblændet dem! Men Jesus har i alle disse år talt om Peters Stol, ikke kun for nyligt. Jeg besluttede mig derfor til at udplukke nogle få uddrag for at minde alle om, hvad det er, Jesus har sagt, og hvor kraftigt Han har advaret os! Jeg beder jer om også at lægge særligt mærke til datoerne. Så vågn op!

Den 17. marts 1993 sagde Herren til mig:

fred være med dig: løft din stemme uden frygt og profetér; profetér, Mit barn, med det formål at udslette al synd fra så mange hjerter! lad dem, som har ører, lytte til, hvad Ånden siger til kirkerne i dag; lad alle, som er tørstige, komme: skriv, og fortæl Mine præstelige sjæle dette: “oprøret er allerede i gang, men i hemmelighed, og den, som holder det tilbage, må først blive fjernet, inden Oprøreren træder åbent frem;”2 Jeg siger jer, elsk Min Kirke, som Jeg elsker Hende, og som Jeg ofrede Mig for Min Kirke for at gøre Hende fuldstændigt hellig, gør også I det, Mine præster, giv jer selv som offer for Hende, imiter Mig;

Jeg siger jer alt dette, og Jeg ved, at Mine får, som tilhører Mig, vil lytte til Min Stemme og aldrig vil svigte Mig; i dag siger Jeg jer fra Mit Hjertes dyb de samme bitre ord, som Jeg sagde til Mine disciple ved Mit Sidste Måltid: ”der er en, som sidder ved Mit bord, som gør oprør imod Mig; Jeg fortæller jer det nu, før det sker, så I, når det er sket, må tro, at Jeg er Den, som taler i dag;”

Jeg, Jesus Kristus, ønsker at advare Mine præster, biskopper og kardinaler, Jeg ønsker at advare hele Mit Hus om en stor prøvelse; Min Kirke nærmer sig en stor prøvelse; husk at Jeg har udvalgt jer ved Min helliggørende Ånd for at herliggøre Mig; Jeg har udvalgt jer fra begyndelsen til at være Min Kirkes faste grundpiller og leve ved tro på Sandheden; Jeg har udvalgt jer til at dele Min Herlighed og vogte Mine lam;

Jeg siger jer sandeligt, at I snart vil blive prøvet ved ild; bed og fast for ikke at blive sat på prøve; stå fast og hold traditionerne, som I har lært det; adlyd Min pave3 ligegyldigt hvad der sker; forbliv trofaste mod ham, og jeg vil give jer den nåde og den styrke, I får brug for; Jeg beder jer indtrængende om at forblive trofaste mod ham, og hold jer væk fra alle, som gør oprør imod ham; lyt især aldrig til nogen, der afviser ham : lad aldrig jeres kærlighed til ham blive uoprigtig;

snart vil I stå foran en ildprøve af en grad, som I aldrig har oplevet før; Mine fjender vil prøve på at købe jer til sig selv med lumske taler, den onde er allerede i gang med sit arbejde, og Destruktionen er ikke langt væk fra jer; Paven4 vil gennemgå stor lidelse; det er grunden til, at I alle vil blive forfulgte for at proklamere Sandheden og for at være lydige over for Min pave;

Jeg siger jer sandelig, alle fibre i Mit Hjerte er sønderrevne; hvis nogen kommer på din vej og bringer en anden lære end den, Jeg Selv har indført, lyt ikke til ham; (Gal 1:8) disse mennesker kommer fra Bedrageren; Jeg har lagt Min grund på Peter, klippen … og dødsrigets porte skal aldrig få magt over den … (Matthæus 16:18)[VC1] hvis nogen kommer til dig og siger: ”opgiv din trofasthed mod denne Pave og gå til en andens sunde bevægelse”; vær da urokkelig! vogt jer! surdejen fra Bedrageren kan være kraftig og smager måske godt, men i virkeligheden er den et dødeligt bedrag! (Matthæus 24:24)[VC2] tillad ingen at bedrage dig; modstå djævelens taktik, for i dag, Mine præster, må I bekæmpe det onde med den styrke, som I modtager fra Mig, som er Sandheden; I vil befinde jer i en åndelig krig som aldrig nogensinde før, mod en hær, som er skabt af Mørkets magter;

…elsk hinanden og forbliv urokkelige uden frygt, når den store Prøvelse, som nu svæver som en sort sky over Mit Hus, vil dække det som et sort slør; Jeg har fortalt jer alt dette, før det sker, så I, når det sker, må tro;

Genkender I noget i dette budskab? Foregår det ikke nu? For tiden virkeliggøres det i fuld skala. Jeg har med rødt fremhævet et afsnit, som vi må være særligt opmærksomme på, hvor der siges: ”oprøret er allerede i gang, men i hemmelighed, og den, som holder det tilbage, må først blive fjernet, inden Oprøreren træder åbent frem;” 2

Da Kristus sagde: den, som holder det tilbage mentes der Paven. Så hvis det lykkes forfølgerne at fjerne ham, så vil Oprøreren, som er selve Satan, træde åbent frem.

Desuden, da Jesus i budskabet fra 17. marts 1993, sagde: ”Jeg har lagt Min grund på Peter, klippen… ” taler Jesus tydeligvis om efterfølgerne såvel som Peter, når Han taler om ”Peter”, altså alle Paverne, uden at udelade nogen som helst af dem. Kristus vidste, at Pave Frans i denne tid ville blive misforstået og undergravet af forfølgere, der ikke ville tøve med at dømme ham og ville ønske at fordrive ham fra pavedømmet. Onde tunger sladrer om, at han ikke engang er valgt på en legal måde, at han illegalt befinder sig i Peters Stol! Idet Han havde forudset denne slags forfølgelse, gav Jesus os for mange år siden adskillige advarsler om ikke at gå i strid med nogen som helst Pave, fordi Han vidste, at Kardinalerne ville strides imod Kardinaler, Biskopper imod Biskopper og præster imod præster, altså være uenige med hinanden og således skabe en slags skisma i Hans Legeme, Kirken, og få den til at bløde, som Han siger i budskaberne.

Hvad siger Jesus til mig? Han har mange gange sagt til mig, at disse er tornene i Hans Legeme, og at Han vil udpege dem for mig, så jeg kan trække dem ud. Han gav mig en befaling: træk tornene ud af Mit Legeme. Derfor svarer jeg på Jesu befaling, når Jesus udpeger for mig, hvem i vores SLIG grupper, der er Pavens forfølgere, og beder dem om at forlade SLIG og beder for dem, at de må åbne deres øjne for Guds Vilje. Siden de blev dommere og er eksperter i at vende alt, hvad Paven siger og gør til noget negativt, er der ikke nogen måde at overbevise dem. Det er den farisæiske ånd, de har pådraget sig uden overhovedet at være klar over, hvilken fælde Satan havde sat for dem!

Hvis vi vil, kan vi også forfølge Jesus for visse modsigelser i Hans ord og klandre ham. Her er nogle: Når Han et sted siger, at vi burde slutte fred med hinanden og med Gud, så siger Han et andet tekststed, at Han ikke er kommet til verden for at bringe fred, men ild. Der er mange andre tekststeder, der, hvis vi ikke læser dem på rette måde med Helligånden, kan misforstås.

– Lukas 14:26 ”Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor… kan han ikke være min discipel.” modsiger Lukas 18:20 ”Du kender budene: ”Du må ikke bryde et ægteskab; du må ikke begå drab; du må ikke stjæle; du må ikke vidne falsk; ær din far og din mor.’”

– Lukas 6:37 ”Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes” modsiger Johannes 7:24 ”fæld en retfærdig dom”.

– Lukas 22:42 ”Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig” modsiger Johannes 12:27 Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? ”Fader, frels mig fra denne time?” Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time.”

– Johannes 8:15 ”… jeg dømmer ingen” modsiger Johannes 5:27 ”Og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er menneskesøn.”

Disse tekststeder må dog fortolkes i den rette ånd og med Helligåndens hjælp, og ligeledes er det med Paven, men den farisæiske ånd, der hersker hos dem, der kalder ham hedensk, er fordømt af Jesus.

Her er flere afsnit om det, jeg gerne vil minde jer om:

11. juni 1987

Jeg vil med himmelsk styrke lede dig lige ind i dybderne af Mit Blødende Legeme; Jeg vil med Min finger udpege alle de præstelige syndere, som er Mit Legemes torne; Jeg vil ikke skåne dem; Jeg er udmattet, Mine sår er mere åbne end nogensinde før, Mit Blod strømmer ud; Jeg bliver korsfæstet igen af Mine egne, Mine egne Præstelige sjæle!

10. november 1987

Jeg er altid foran dig og vejleder dig; at forene Min Kirke vil Herliggøre Mig! Jeg vil lede dig ind i Mit Blødende Legemes allerdybeste; Jeg vil udpege Mine torne for dig, du vil genkende dem;

29. september 1987

tag Min Hånd, datter, hold dig nær til Mig og Jeg vil udpege disse torne for dig; med guddommelig styrke vil Jeg lede dig ind i selve dybderne af Mit legeme, Jeg vil lade dig opdage spyddets klinge;Jeg vil ikke skåne Kain’erne, Vassula, for hvad har de at tilbyde Mig? deres hænder er tomme og har intet at tilbyde Mine lam; de elsker at vise sig offentligt, de elsker at blive mødt med underdanighed, de er som salt, der har mistet sin smag; Jeg siger dig i sandhed, datter, de er denne tids Farisæere!

(Spyddets klinge er vores splittelse.)

10. januar 1990

Jeg har givet Min Kirke i Peters varetægt, og Jeg har bedt ham om at give jer føde og se efter jer og elske jer; sandelig siger jeg jer, at før denne generation er gået bort, vil alt det, Jeg har fortalt jer, være sket, så bliv ikke narret, men modstå jeres modstandere, modstå dem, som modsætter sig Peter;

20. september 1990

Herre?

Jeg Er;

kom og trøst mig, kom og hjælp Mig, lad Mig hvile; Jeg har skabt dig sådan, at Jeg må blive den Eneste ene i dit hjerte; Jeg har skabt dig, for at du skulle fjerne Mine torne, som gennemtrængte Mit Legeme;

3. oktober 1994

Min Kirke må gennemgå alle de lidelser og forræderier, som Jeg Selv måtte gå igennem, men den Hellige Skrift må endnu engang blive fuldbyrdet, når den siger: ”Jeg skal slå hyrden ned, så fårene spredes;” 4adlyd ikke desto mindre denne hyrde, lige meget hvad der sker, forbliv trofast mod ham og ikke mod nogen som helst anden; jeres hyrde vil blive slået ned …

og Mit folks klagen vil flænge himlene; når Min stad ikke bliver til andet end murbrokker, vil Jorden blive splittet og sønderrevet og vil vakle;

28. januar 1997

stræk dine hænder mod Helligdommen … 5

Jeg har givet dig et par hænder, som Jeg har kysset og salvet med en velsignelse, så de kan plukke de torne ud, der omkranser Mit Hjerte; Jeg har velsignet dem, så de ikke bliver trætte af at skrive, men forbliver bundet til Mine i al evighed; Jeg har salvet dem, så disse hænder ved slutningen af ceremonien6 vil sætte en krone af herlighed på Mit Hoved;

16. august 2019, hvori Jesus igen taler om Paven. Jeg giver jer igen disse fortræffelige ord fra Jesus, ” vogt dig for dem, der fordømmer Paven,” siger Han, ”… hvem der end fordømmer Min Kirkes Præst kan ikke være Min discipel…”

4. april 1997

for at dække over deres planer, planlægger disse mennesker, som opvækker Mig dagligt, i mørke at omstyrte Peters Stol og bringe Min Kirkes Stedfortræder til tavshed sammen med alle dem, som Jeg åbenbarer deres planer for, og til hvem Jeg afslører deres frafald; de planlægger i mørke at gøre Mig tavs og siger: ”hvem kan se os? hvem kan genkende os?”

Jeg skal opfylde Mit Løfte, og din bekymring og kval skal slutte; så fortæl Mine sønner og døtre, at Min Stemme snart vil tordne fra oven, og bjergene vil ryste i deres grundvold; disse købmænd i Min Kirke er nu ved at vinde ind på ham, som Jeg anbragte på Peters Stol, og de har ikke øje for noget som helst andet end at bringe ham til fald; de ligner en løve, ivrig efter at flå i stykker, ligesom en ung løve, som ligger på spring i sit skjul;

Jeg har intet at tilføje til dette, Jesus Kristus siger det hele.

I Kristus,

Vassula

[VC1]”du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den.” (Mattheus 16:18)

[VC2]for der skal fremstå falske kristus’er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.” (Mattheus 24: 24)

+++