6. januar 1991

(Helligtrekongersdag)

(Mens jeg sad i Den ortodokse Kirke, sagde jeg til Jesus; “Jeg ville ønske, jeg havde en stemme, så jeg kunne synge for Dig i kirkekoret.” Jesus svarede: “syng for Mig med dit hjerte; Jeg glæder Mig meget mere over at høre dit hjerte synge for Mig;”)

(Senere vandrede mine øjne hen over ikonerne og kalkmalerierne på væggene. Jeg tænkte, “Wow! Se på denne store Hellige Familie og tænk, at vi en dag skal være en del af den. Engle, helgener, vor Hellige Moder, og den Hellige Treenighed. Hvilken vidunderlig Hellig Familie!” Og min sjæl længtes allerede efter at være hos dem, at være en del af familien og være i konstant tilbedelse af den Hellige Treenighed.)

O Gud!
lad mig være en del af denne
Himmelske Familie!
Så bed for mig, Hellige Engle,
bed for mig, at jeg må være hos jer
i Himlen en dag
og slutte mig til jer
sammen med alle helgenerne
i konstant tilbedelse af Den Hellige.
Bed for mig, I, Den Højestes helgener, at
jeg må lære at elske Gud til fuldkommenhed.

O søde Hellige Moder,
gå i forbøn for mig og lær mig
at være ydmyg over for min Fader
og lydig, så jeg må gøre Hans Vilje.

O Hellige Treenighed,
den sublime Kærligheds Kilde,
den Uudtømmelige Ømheds Kildespring,
kom og lær mig at være fortrolig med Dig,
idet du gør mig til ét med
Din Kærligheds Ånd.
O, gør mig rede til denne Time,
for natten er næsten ovre,
og Det Sande Lys vil snart komme.
Hellige Fader,
jeg beder ikke blot for mig selv,
men også for hele menneskeheden;
da vi alle er Dine børn, beder jeg
og bønfalder Dig om at se til os i Nåde,
Evige Fader, lær os at elske hinanden,
så vi må gøre Din Hellige Vilje
og med rette må kaldes Dine børn.
Amen.

elskede barn, Jeg Er Den, Jeg Er, det er med dyb Medfølelse og med stor Kraft, at Min Godhed og Min Kærlighed nu bliver åbenbaret for jer alle;

Jeg åbenbarer Mit Hellige Ansigt for jer uden forbehold for at rense et folk, som ikke kan skelne deres højre hånd fra deres venstre, og som lever i dybeste mørke og ondskab; jeres Fader kalder uophørligt på jer;

Jeg er Kærlighed; hvis I blot ville lytte til Mig i dag …

Herre Jesus Kristus,
Guds Elskede Søn, Hellige Hjerte,
Velsignet være Dit navn, Hellige Hjerte,
hjælp os at bære vore kors i denne verden
og være ydmyge over for Faderen,
ligesom Du var ydmyg og lydig mod Faderen til det sidste.
Amen.

Jeg, Herren Jesus, velsigner jer; Jeg er Ordet, og Ordet blev givet til jer og tog Bolig i jer, så helliggør jer, så Ordet må komme og leve i jer,

O Sandheds Helligånd
stig ned over os og vær vor
Vejleder og Hellige Ledsager,
Kærligheds Helligånd,
kom over os og lær os
at være i den sande Guds Kærlighed.
Påmind os om den Sande Kundskab,
den kundskab Faderen havde givet os,
men som vi mistede på grund af vore synder,
Fredens Helligånd,
giv os Din Fred,
en Fred som verden ikke kan give;
gør hver af os til
Lysets kar og “fredsstiftere,
så at vi, når vi arbejder for Fred,
vil være i stand til at så sædekorn,
som vil bære frugt i hellighed.”1
Amen.

elskede, sandelig siger Jeg jer, at Jeg, Sandheds Helligånd, giver jer dag og nat, nat og dag stor nåde for at hjælpe jer alle på jeres vej til fuldkommenhed; da Jeg er jeres Liv, så tillad Mig at retlede jer og være jeres Vejleder i dette eksil, som I lever i; Jeg kan være Oasen i jeres ørken; åh hvor lidt I dog kender Mig, skabninger!

I bruger hele jeres liv, skabninger, på at søge jeres lykke i tomme ting, skønt Jeg, Allestedsnærværende, tilbyder jer: Kærlighed, Glæde, Fred og Frihed for at fri jer ud af Ondskabens fangehuller; Mine Nådegaver er mangfoldige, men alligevel er I uvidende om Mit Nærvær og om, hvor mange nådegaver jeres ånd kan få af Mig; Jeg beder Mine trofaste om bønner for sjæles frelse; alt vil forsvinde en dag, alt slides op som en klædning, men jeres sjæle varer evigt;

Høsten er rede, og snart kommer Høstens Herre for at samle Sin Høst; vær forberedt på Høstens Herre;


1 Jak 3: 18