7. august 2002

1

Jeg har landsforvist dig, ikke kun fra Ægypten, hvor du først så lyset, men fra hele verden; Jeg har landsforvist dig, så du kun har rod i Mig; Jeg har undervist dig i Mine Himmelske Sale med Hellig Visdom og ikke som disse, der afstiver deres undervisning med citater fra den Hellige Skrift og Tradition, medens de med deres læber kun plaprer Mine guddommelige Ord …

Jeg har på en ubeskrivelig måde åbenbaret for dig Min uudgrundelige Barmhjertighed og Min overstrømmende Kærlighed, der ikke er blevet undervist i eller tydeliggjort i Mine forsamlinger sådan, som Jeg ønsker; for Mit Hellige Navns skyld holdt Jeg Min Hånd tilbage fra at falde ned over denne onde generation; for Min æres skyld holder Jeg Min vrede i ave …

oh Vassula! Jeg har aldrig nogen sinde før i historien udsendt en sådan stadig strøm af Min Helligånds magt; Jeg har serveret kundskaben foran jer på en sådan måde for at nå selv de ulærde; både Barmhjertighed og vrede tilhører Herren, står der skrevet, og efter Mit Eget skøn tillader Jeg frit spil for Min Barmhjertighed;

igen og igen talte Min Helligånd til jer med ord, som er sødere end honning, ja sødere end bikagens dryppende honning; Jeg har spredt Min velduft i hele kosmos og salvet hele Min skabelse; Jeg har tilladt alle, som ønskede at lære Mig at kende, at komme til Mig og indånde den nåde fra Min Mund, der giver dem fred i sjælen og holder deres hjerte forbundet med Mig og Min Lov …

hvem andet end Min Helligånd kunne give en sjæl så megen ro og frihed? hvem andet end Min godhed og Min Kærligheds uudsigelige ydmyghed kan løfte jeres sjæl ind det Guddommelige?

Jeg har undervist jer alle og påmindet jer om det, Jeg altid har sagt: at Jeg ikke blot er jeres sjæls højeste Herre, men også jeres Ven, og har givet jer adgang til at vandre ind og ud af Mine Sale, udtrykke jer og give Mig jeres mening, ja selv til at regere sammen med Mig; af nåde har Jeg løftet jer til at være et barn af nåden, som Ordet i Sin natur er Søn …

kan I, som læser Mig, sige, ”jeg har lært, hvordan jeg kan eje Gud, Han som fostrede mig og gjorde Sig Selv kendt uden at miste Sin ophøjethed? Han, som omfatter alle væsener, fylder alle med Sit Strålende Lys uden at blive standset af deres grænser, ejer også mig og har ordnet alt inde i mig efter Sin Guddommelige Vilje?” alt, ja, alt, der kommer fra Mig, drejer sig om Guddommelig Kærlighed;

som Jeg før har sagt, må man modtage en uvurderlig nåde for at kunne udtale disse ord; hvis du ikke er i stand til at udtale disse ord, læg alt bag dig, og kom til Mig nu, og angr! så tillad Helligånden at komme ned over dig og gennemtrænge dig med Sit Lys og forvandle din sjæl til en Katedral …

oh, så vil Han med glæde forsyne dig! i dig vil Han grundlægge det, som Jeg har undervist jer i: denne sande teologi, som er kontemplationen over Mig, jeres Gud; således henrevet i denne kontemplation vil din sjæl svæve op i højderne og beskue Mig dybtgående; da begynder Mit Rige i dig; skridt for skridt vil Helligånden, som blæser forklarelsens Ånde på dig, åbenbare den Guddommelige virkelighed for din ånd gennem Visdommen selv; Han vil åbenbare for dig alt, som dine filosoffer og kloge indtil denne dag har kaldt tåbeligt og sludder; du vil med Helligåndens Lys forstå og med Min Kærligheds ophøjethed opfatte, hvilke Guddommelige rigdomme, Jeg kan forsyne din sjæl med og alt, hvad de kan gavne dig; Jeg vil helliggøre dig, medens vi vil tage bolig i dig og du i Os; som den Hellige Skrift siger: ”lad Mig blive dit hjem, som Jeg gør dig til Mit hjem;” du vil blive et del af det Sande Vintræ;2

ja! Jeg vil skænke dig nåden af Mig Selv i din sjæl; Jeg, din Gud, er forelsket i dig; forelsket til det punkt, hvor Jeg på trods af dine svagheder gerne vil bo i dig; jo mere du vil tænke over Min Treenige Hellighed, desto bedre vil du forstå Mig; desto mere vil du lære Mig at kende, desto mere vil Jeg genspejle Mit Billede i dig;

så vil der fra Himlen høres en høj og tydelig melodisk stemme fra Mine Engle og Prinser af højeste rang; med én stemme vil de sammen synge en lovsang til Hymnen:3 ”Guds mysterier bliver åbenbaret endnu en gang, og de åbenbarer Hans trefoldigt Hellige uforgængelige Lys og prenter Hans Billede i den højt elskede sjæl, som Han har valgt, for i Sin nåde at skænke Sig Selv til hende; oh, hvilke fordele denne sjæl kan se frem til! pris og ære for vor Herre og Gud!”

Amen …
Ser I, hvad Gud tilbyder os?
Lyt så til Hans Anvisninger
og se ikke bort fra dem …

de fattigste vil juble over, hvad Jeg har sagt, og de ydmyge vil blive løftet; din frelse ligger i omvendelsen og stilheden; kom tilbage til Mig; Jeg venter kun på at vise jer barmhjertighed …

(Senere taler Jesus:)

Vassula, den Hellige Skrift siger: ”fredsstiftere, når I arbejder for fred, så er retfærdighed en frugt af den sæd, som sås i fred, og den vil bære frugt i hellighed;”4

Jeg har undervist dig med autoritet og majestæt for at opløfte dig til at blive i stand til at udtrykke Mine ord, som Jeg ønsker, Mine Ord bringer fred og kærlighed og håb i ens hjerte; Jeg bringer til forsoning gennem anger;

den, som laver ravage i andres hjerte, kommer ikke fra Mig; med dette mener Jeg, at hvis nogen erklærer, at de har profetier, der kun profeterer om plager og katastrofer, kommer de ikke fra Mig; men enhver, som profeterer Mine advarsler, fred og anger, og hans ord går i opfyldelse, skal kendes som en, der i sandhed er sendt af Mig; ja, sandelig, enhver, som profeterer opmuntring, trøst og forbedrer fællesskabet, skal I vide, han er i sandhed sendt af Mig;

Jeg har advaret jer om, at I ikke skulle acceptere nogen blot for hans ords skyld eller tro på den, som påstår, at han har ord, der kommer fra Mig, også selv om han udfører mirakler og undere, såsom at oprejse en fra døden; men vend øret til dem, som ikkefremkalder diskussioner, der modsiger troens mysterier, for Helligåndens nåde, der er givet til Mine udvalgte, vil overvælde dem, som vil lytte til dem, med glæde; deres ord vil løfte deres sjæle og bringe dem tættere til Mine engle og helgener; deres ord, som i virkeligheden er Mine Ord, vil forvandle jer til Katedraler; Mine Ord har ikke blot autoritet og magt, men de brænder og sætter jeres sjæl i flammer og oplyser på samme tid jeres ånd;

frem for alt vil den guddommelige virkelighed, som åbenbares for jer gennem Mine udvalgte sjæle, blive udtrykt på Skriftens og Traditionens grundlag og ikke noget andet; hvordan vil I vide, om det er Jeg, som taler? I vil vide det ved den solide Kundskab, I vil opnå; og I, som var fuldstændigt døde og lå forrådnende i dødens dal, vil, når I vågner, forstå, hvem der løftede jer af nåde; verden, som I lever i nu, Mit barn, er ond, for at sige det mildt, synden tager hver dag mere og mere til, så skulle Jeg ikke være bekymret?

når Jeg i jeres dage taler, og hyrderne ikke lytter og ikke tror på, at Jeg griber ind, er de, som Skriften siger: ”vore vagtmestre er blinde, de lægger ikke mærke til noget … de går alle sammen deres egne veje, hver især efter sine egne interesser…” Min Kirke vil altid tiltage gennem Helligånden og vil aldrig blive formindsket; Hun vil altid blive fornyet, på trods af alle de giftige pile, der vil blive rettet mod Hende; disse samme giftige pile bliver også rettet mod dem, som Jeg sender jer;

hele verden går i opløsning i sin ondskab og frafald, den overtræder ikke alene Min Lov, men alt, hvad der er Helligt; hvorfor er så ingen overrasket, når Helligåndens nåde tager til? ak! hvilken dom vil ikke blive afsagt over dem, hvis onde hjerter plager Mine udvalgte sjæle! De kommer ikke til at arve Mit Kongerige, med mindre Jeg hører ord af anger fra deres læber …

Vassula, sammen med Mig skal du arbejde i stilhed5 for at oplyse disse mørke dale; alt det, Helligånden vil give dig at skrive, vil være for denne og andre generationers undervisning, og hvem der end modarbejder dig i denne opgave, Jeg har givet dig, vil modarbejde Min Ånds arbejde; bekendtgør alt, Jeg siger, som leder alle, som hører Mine Ord, til et nyt liv, og bryd dig ikke om6 dem, som siger: ”hvis du er sendt af Gud, og hvis disse ord, du siger, kommer fra Gud, bevis da din ydmyghed ved at skjule dig selv og alt, hvad du siger; hold op med at vise dig og disse ord rundt omkring i verden;”

svar følgende til de mennesker: ”jeg kommer ikke til at være som den onde tjener, som skjulte sit talent, og derpå blev anklaget for ikke at have gjort noget; tværtimod vil jeg mangedoble mit talent og herliggøre Ham, som betroede mig det; jeg vil videregive det fænomenale under ikke blot til denne generation, men englene vil bære Guds ord og vil fortsætte med at sprede dem som en regn af frø kastet ud fra oven til alle fremtidige generationer for at forny Guds skaberværk og forskønne Kirken; for at formilde Sine børns munde og åbne deres munde for at prise Ham; for at åbne deres øjne og gøre dem i stand til at undersøge deres hjerter; jeg er beseglet med vor Herres Guddommelige Navn over det hele, og jeg frygter ikke; jeg er Hans højrøstede bog, som kundgør de samme Sandheder, som vor Herre har videregivet til os, så intet er nyt; jeg har intet nyt, som kommer fra mig, brødre, men alt, der er sagt til mig, kommer fra Guddommelig Visdom og fra den Treenige Guds Mund;” dette er, hvad du skal fortælle dem i Mit Navn;

komtempler dybt over Mig, Min elskede, og hvil i Mit Hjerte …


1 Faderen taler
2 Jesus Kristus.
3 Gud
4 Jakobsbrevet 3:18
5 Betyder i denne skrevne form, som ikke har nogen ydre lyd …
6 Med andre ord ”bliv ikke bragt ud af fatning”.