9. januar 1996

Mit hus er i Jahves Hellige Haller,
og min ånd fryder sig
i Hans strålende Majestæt, trefold Hellig.
Det er i Dig, at min sjæl bevæges,
bliver opfyldt
og forlader sig fuldstændigt på.
Det er i Dig, Evige Fader,
at min ånd længes, ønsker
og søger Sandheden.

Unddrag mig ikke, O Himmelske Fader
Din Ånds Syv Nådegaver,
men send dem til mig til at lyse på min vej
og oplyse min ånd og bade mig i
Din Guddommelige Treenige Hellighed.

1Min fred giver Jeg dig; hvis Jorden afviser at afkaste sin frugt, og landet er blevet forvandlet til en ørken, er det på grund af dens frafald … Min Hellige Ånd mindes næsten ikke, forkyndes eller bliver troet på, derfor er det, at Jorden svækkes og også jeres sjæl, ligesom en døende stjerne der mister sit strålende lys, og er blevet mørk; med den Treeniges Guds Lov, i jeres hjerter, Vassula, kan I alle sige: “min Gud vil høre mig;” og Jeg vil fra Mit Hjertes dyb skænke jer Min Ånds syv gaver, hvis I spørger Mig; fortæl mig nu, Min Vassula, tror du, at du har skaffet dig Mit Kongeriges kundskab ved egen hjælp?

Nej. Nej, min Gud. Jeg vidste intet om Dit Kongerige fra begyndelsen.

tro du, at dine profetier kommer fra dig selv, Mit barn?

Nej, fordi den Hellige Skrift siger: ”Ingen profeti kan komme fra en selv.”

du er velsignet for at tillade Min Hellige Ånd hvile over dig og handle i dig; dette er nu de ting, Jeg ønsker at åbenbare, så at alle og enhver på denne Jord kan blive draget nærmere til Mig og leve i fuldstændig enhed med Mig, og at enhver levende skabning kan eje Mig, ligesom Jeg ønsker at eje dem; frihed kan findes i Min trefoldigt Hellige Ånd, trøst og forfriskning kan findes i Min Ånd; jeres syndefulde lidenskabelighed kan blive vasket bort af Min trefoldigt Hellige Ånd, og Han kan tilbyde jer friheden til at tjene Mig på en ny og herlig måde, og tiltrække en masse folkeslag til hellighed, fordi I vil blive fornyet af Min Hellige Ånd;

dejlige barn, skriv: fast besluttet på at dele Min Herlighed med jer alle, udøser Jeg i disse dage som aldrig før med rund hånd Min Helligånd for at forny jer, så at I kan opnå jeres frihed i Min Ånd; mennesker søger deres egen undergang, men Min Kærlighed er trofast, og Min Medlidenhed er stor; Jeg så ned på Min skabelse og sagde: Jeg vil lade vinden bære Mit Åndedrag2 til dem, førend Jeg havde planlagt; Jeg vil hverken give tiderne eller skrive dem ned; da Mine Veje er over jeres veje; Mit Åndedrag vil blive båret af vindene ned over Min skabning, så at de må sige: “Gud har ikke glemt os, dette er Hans dug; det er Hans regndråber”; og ledsaget af dette skal Jeg udøse undervisning som profeti, selv til den mindste af jer skabninger; Jeg vil udøse Mine gaver, så at I må se jeres nøgenhed og forstå, hvordan I gennem hele jeres livstid har voldt Mig sorg; så vil I græde ligesom et barn, og vende jer om til Mig, jeres Fader; derefter vil I kun stræbe efter himmelske ting, som består;

søg ikke efter frihed noget andet sted end i Min Ånd; og ligesom i tiden for første-afgrøderne,3 vil Jeg fylde jer med forskellige gaver fra Min Hellige Ånd; mange af jer vil komme til at synge i tunger; andre skal få veltalenhedens gave; Mine gaver er talrige, og de vil blive givet i overflod;

kom! kom og vind Min Helligånds venskab for at blive Hans medarbejder, for Han vil med stor nåde indføre jer i Vore mysterier ved at åbne jeres sind og jeres øjne for at forstå og modtage uhørlige og alligevel nådefulde tilbud til jer for intet; oh, kom! stå ikke ubevægeligt der, kom og arv det Utilgængelige Lys, som omgiver jer, og som kunne være indeni jer! kom og ej det Uopnåelige, som er indenfor alles rækkevidde! kom! stå ikke der afsides og i rædsel; kom og arv Mit Riges mysterier;

i dag tilbyder Jeg jer Glæde, Fred og jeres Arv; Jeg tilbyder jer en uvurderlig Skat, mere vidunderlig end noget menneske kunne forestille sig at opnå; hvis Jeg utrætteligt søger jer, er det på grund af Min store kærlighed, som Jeg har til jer; af alle de gaver, Jeg har skænket jer, er Den Min Krone;4

kom nærmere til Mig, og Jeg vil indånde Udødelighed ind i dig, genoplive din sjæl til at bevæge sig, stræbe efter og ånde i Min Herlighed, så at du ikke længere tilhører dig selv, men tilhører Den, som bevæger dig til enhed med Vor Enhed;

sig ikke: ” tør jeg, en synder, bede om det Utilgængelige Lys? kun tilgængelig for helgener?” — hvis du oprigtigt tror, du er en synder, som du siger, og uværdig til at få Mine Gaver, så vil det umulige blive muligt;5 Jeg vil øjeblikkeligt tænde en ild i dig for at fortære dig og brænde alt det, der ikke var Mig ned til rødderne;

så vil Jeg erstatte alt det, der forhindrede Min vej i jer, med Ham, som I tænkte var Uopnåelig; Han vil blive jeres øjnes lys, begrundelsen for jeres eksistens, jeres hjertes bevægelser, ordet på jeres læber, jeres latter og jeres glæde, den kongelige udsmykning af jeres sjæl, vogteren af jeres ånd; Han vil blive jeres broder, jeres søster og jeres trofaste ven; Han vil blive jeres munterhed, jeres festmiddag, jeres skjulte skatte, perlen, jeres hymne til Hymnen, jeres amen til Amen; det lovede land og grundlaget for alle dyder, på hvilke Han vil indskrive Sit Hellige Navn;

så kom og modtag jeres friheds Segl ved at indrømme, at I er en synder og et subjekt for synd, så at Jeg, til gengæld, kan overøse jer med Mine Uudtømmelige Rigdomme og Himlens Kongerige; Min Hellige Ånd kan slukke jeres tørst;

Jeg ønsker at forvandle jer alle til en uskyldig menneskeslægt, til hellige mennesker, til Vort Billede, så hvorfor, hvorfor beder I Mig om så lidt … og med så lille en tro? hvorfor fejlbedømmer I Min gavmildhed? jeres mangel på tro er en dødelig gift for jeres ånd, og drager jer ind i det, Jeg afviser: menneskelig lære og vedtægter; I har lært, at Kirken er Min Søns Legeme, og at Han er Dens Hoved,6 det er derfor, I, som er en del af Hans Legeme, skulle bede om at modtage Helligåndens gaver og trænge ind i Kristi mysterier, de mysterier som vil guddommeliggøre jer;

ved Min Ånds magt vil I se et pragtfuld syn af jeres arv, hvor alle de hellige mennesker hviler, I vil se jeres eget hvilested; – er I klar til Mit Rige? hvem stoler I på? se på Mig med jeres øjne, jeres sind og jeres hjerte, og kom for at eje Mit Rige; kom og tag Mig i besiddelse, jeres Gud; stol på Mig og ikke på nogen anden end Mig;

– den indre styrke inde i dig er Min Hellige Ånd, som du ånder og bevæger dig i, og aldrig ophører med at være; den indre udstråling, betydningsfuldhed, veltalenhed og skønhed i dig er Min Hellige Ånd; din sjæls indre lys er Min trefold Hellige Ånd, og den gør din sjæl uforgængelig, fuld af nåde, Min himmel, Mit hvilested og den perfekte bolig for Mig, din Gud, trefold men ét i essensen af enhed;

den indre fortaler inde i dig, som løfter din ånd ind i en sky og bringer dig sammen med Mine Helgener og Mine Engle, er Min Hellige Ånd; Han vil undervise dig i at være urokkelig, når du bliver forfulgt og spottet for Min Skyld; lad dit hjerte gøre din sjæl fuldkommen, fyldt med Min Ånd, og du skal leve!

– kom datter, vi, os? Gud-er-med-dig;


1 Skaberen taler.
2 Helligånden -Helligånden er allerede blevet udøst, f.eks. karismatiske bevægelser.
3 Jeg hørte på samme tid ordet: ”Apostle”.
4 Gud taler om Helligånden.
5 Gud mener, at hvis vi indrømmer, vi er syndere, bekendtgør vi allerede vore uværdighed: Med en ydmyg ånd kan vi opnå Hans Ånds Gaver.
6 Paulus’ brev til Kolossenserne 1:18.