19. september 1991

Min Herre, Du er mit Bæger,
og hele min sjæl fryder sig i Dig.
Din store Ømhed holder mig oppe,
så jeg kan krydse denne ørken
med Dig ved min side,
min hånd i Din Hånd.

”På grund af Dig må jeg bære skændsel,
skamrødme dækker mit ansigt.
Jeg er blevet en fremmed for mine brødre,
en udlænding for min mors sønner;
nidkærhed for Dit Hus fortærer mig!”1

Vassula, lad Mig hviske Mine Ord i dit øre, så du kan herliggøre Mig;

– lyt ikke, Mit lam, til det, verden siger, for fra den kommer der intet godt, lyt til Mig, Jeg, som er din Fader, og ved at lytte omhyggeligt vil du udføre det værk, Jeg har betroet dig; stol på Mig, Mit barn, og kom til Mig for at få gode råd, kom til Mig for at få trøst; kom til Mig, når denne verdens feber rejser sig imod dig og brænder dig; kom hurtigt til Mig, din Abba, og Jeg vil hele dine vabler; Jeg er Den, som elsker dig så inderligt, og Jeg vil altid pleje dig, så du igen bliver rask; Jeg vil altid lindre de sår, verden påfører dig for Mit Hellige Navns skyld, og fordi du vidner om Min Kærlighed;

husk på: oppe i Himlen våger Jeg Er over dig og tager Sig af alle dine problemer; husk også, at alt, hvad du gør, er ikke for dine interesser eller til din ære, men for Hans Interesser og Ære, som sendte dig;

lad Min Sandheds Ånd lyse på dig, så du til gengæld genspejler Mit Billede og minder verden om Mit Sande Ansigt, for verden synes at have glemt Mit Sande Billede; – om kort tid vil I alle lære, hvordan man lever et

Sandt Liv i Gud

og er ét med Mig, ligesom den Hellige Treenighed er Én og den samme, fordi vi alle Tre er Ét;

– Mine små børn, det skal ikke vare længe, Jeg er allerede på Min Vej Tilbage; Jeg siger jer dette, før det sker, for at I må tro, når det sker, at denne Stemme, som I har hørt i alle disse år, kom fra Mig; Jeg fortæller jer dette, så I kan glæde jer, for også Jeg glæder Mig til den Dag, hvor Satans hoved bliver knust af Min Moders hæl;

– hør Mig: Jeg vil udgyde Min Ånd over denne onde generation for at drage hjerter og lede alle tilbage til hele Sandheden for at leve

et Fuldkomment Liv i Mig, jeres Gud;

men vær modige, for der vil stadig komme en Ild før Min Dag, så frygt ikke og vær ikke bedrøvede, for uden denne Ild kan verdens ansigt ikke forandres … og når den kommer, vil den vise verden, hvor meget den tog fejl; den vil vise dens gudløshed, dens rationalisme, materialisme, selviskhed, stolthed, grådighed og dens ondskab; kort sagt, alle de laster, som verden tilbeder;

ingen kan sige, at Jeg ikke har fortalt jer indledningen på Mine Planer; ingen kan sige, at Jeg har skjult Mine Planer for jer.

Jeg er Sandheden,

og Sandheden vil altid åbne Sit Hjerte og afsløre Sine brændende Planer, som de er …Sandheden vil altid lade jer vælge, om I tilhører Ham; – hvis Jeg ikke havde talt til jer, og hvis Jeg ikke havde åbnet Himlene for jer nu, ville I have været undskyldt, men Jeg har kaldt på jer dag og nat; uden ophør har Jeg sendt jer Mine engle for at tale til jer; Jeg oprejste elendige sjæle af ingenting og formede dem til brændende disciple, for at de skulle gå hen og banke på jeres døre og gentage for jer de Ord, Jeg selv har givet dem; nej, de talte ikke af deres eget, men gentog blot den Kundskab, som Jeg Selv har oplært dem i; de kom til jer i deres fattigdom og barfodet for at fortælle jer om de ting, der skal komme, de tilføjede intet eller tog noget bort af det, Jeg har givet dem; alt hvad de sagde, kom fra Visdommen Selv;

– sandelig siger Jeg jer nu, at når Renselsens Dag kommer, vil mange sørge sig næsten til døde over, at de ikke har tilladt Min Sandheds Helligånd at komme ind i deres hus,2 men i stedet har budt Slangen velkommen, ødelæggelsens Vederstyggelighed, og holdt måltid med Min fjende; de bød ham, som efteraber Den Hellige, velkommen i deres hus, de tilbad Bedrageren, som lærte dem at misforstå Min Helligånd:

Min Helligånd, Livets Giver og
deres sjæls Indre kraft.

Han, som indåndede en levende sjæl i dem og indblæste en levende ånd;

– sandelig siger Jeg jer, Min Ild vil komme ned over denne verden hurtigere, end I forventer det, så de, der ikke er klar over deres synder, kan pludselig se deres skyld; det står i Min Magt at fremskynde denne Dag, og det er igen i Min Magt at forkorte denne Time, for denne Time vil bringe så megen smerte, at mange vil forbande den time, de blev født; de vil ønske, at dalene ville åbne sig og sluge dem, at bjergene ville falde ned over dem og dække dem, at gribben vil ødelægge dem hurtigt, de vil ønske at slå sig selv til småstykker; men ingen vil undslippe denne Time;

de, som i sandhed elsker Mig, vil kun lide for ikke at have gjort mere for Mig; også de vil blive rensede; men ve dem, som afviste Mig og nægtede at anerkende Mig, de har allerede deres dommer; Sandheden, som blev givet til dem, vil være deres dommer på den Dag;

– I har mange gange hørt Mig sige gennem Mine talerør, at

Herrens Dag er nær

og at Mit komme er nært forestående; hvis I elsker Mig, vil I glædes over at vide, at Min Helligånd vil komme over jer i al Sin kraft og i al Sin herlighed; hvis I elsker Mig, vil I blive ved med at bede om omvendelse af alle Mine børn, som er uvidende og stadig lever under Satans magt; hvis nogen elsker Mig, som Jeg elsker jer alle, vil han lytte til Mig og forblive tro til slutningen af sin tjeneste;

Mine små børn, hvis I elskede Mig, ville I gøre endnu større gerninger end dem, Jeg udførte, mens Jeg var på Jorden, men ingen har endnu udført noget større på grund af den så ringe tro, I har på Mig, og den åh så ringe kærlighed, I har til hverandre; ingen har endnu elsket Mig så højt, som Jeg elsker jer; men på Renselsens Dag vil I forstå, hvor lidt I har gjort, for Jeg vil vise Mit Hellige Ansigt i jer;

– hører I disse Fodtrin? det er Mine; hører I allerede lyden af Mit Åndedræt? det er den søde lyd af Min Helligånd, som blæser gennem jeres ørken og jeres tørke; følte I et Pust glide hen over jeres ansigt? frygt ikke; som Duens vinger berørte Min Helligånd jer let, mens Han svævede over jer;

O, kom! kom til Mig, og som Moses i ørkenen løftede slangen op, vil Jeg også løfte jeres sjæle op til Mig og genoplive jer! som Jeg blev løftet op til Himlen, vil I også blive løftet op til Mig for at blive plejet ved Mit Bryst; O, kom til Mig! bliv tørstige igen, tørst efter Mine Evige Kilder, tørst efter at være sammen med Mig, jeres Gud! Jeg vil uden tøven give jer at drikke og gøre Mit Vand til en kilde inden i jer, som vælder frem til evigt liv, for fra Mit Bryst flyder strømme af levende vand, en uudtømmelig Kilde; O, kom til Mig! bliv sultne igen efter Mit Brød, og I skal ikke dø! I dag, ligesom i går, står Jeg op og råber:

”den, der tørster,
skal komme til Mig og drikke!
den, der tror på Mig,
skal det gå, som Skriften siger!”3

Min overbærenhed er stor, og skønt Jeg véd, I er syndere, og at I har forurenet Jorden med uskyldigt blod,4 hvis I kommer til Mig og angrer, vil Jeg tilgive jeres skyld og jeres forbrydelse; Jeg er en Afgrund af Nåde; vær ikke bange … frygt Mig ikke, frygt snarere Timen, hvis den finder jer uopmærksomme og sovende;

– dette er jeres Faders Røst; dette er Røsten fra den Ophøjede Kærligheds Kilde; dette er røsten fra Ham, som engang sagde:

”Lad der blive lys!”

og der blev lys; kom til Mig, og Jeg vil give jer Min Ånd uden forbehold; vær ikke som soldaterne, der delte Mine klæder og kastede lod om dem ved foden af Mit Kors; kom til Mig i Johannes’ Ånd, kom til Mig af kærlighed; kom til Mig for at trøste Mig og være hos Mig;
– timen kommer, hvor verden vil finde sig selv i lutter sorg og mørke, smertens mørke, og den kan ikke se andet end nat; forvirrede vil de kalde på Mig, men Jeg svarer ikke, Jeg lytter ikke til deres råb; rasende vil de bespotte Min Åbenbaring, Visdommen og Sandheden; hele verden bliver overvældet af sorg, når de ser

Pagtens Ark, Min Lov;

mange vil falde og blive nedbrudte, chokerede og rystede på grund af deres lovløshed;

– når himlene revner, som et gardin flænget i to, og viser dem, hvordan de kastede Min Herlighed væk for en værdiløs efterligning,5 ligesom stjerner, der falder fra Himlen, skal de falde og så indse, hvordan Dårskaben ledte dem på afveje; og hvordan det kun var dårskab at prøve at klatre op til toppen og rivalisere med Mig! når den Dag kommer, vil Jeg vise verden, hvor ond den var, hvordan den blev venner med Den Lovløse og hellere talte med ham end med Den Hellige; timen er kommet, hvor udholdenhed og tro, bøn og offer er livsvigtigt, det er blevet UOPSÆTTELIGT!

Mine små børn, I, som nu er bedrøvede, vil glæde jer senere; kom, lad os bede:

Barmhjertige Fader,
løft mig op til Dit Bryst,
tillad mig at drikke
af det Evige Livs
Rindende Strømme,
og dermed vide,
at jeg nyder Din gunst,
O, kom og frels mig,
før Timen kommer over mig;
helbred mig, for jeg har syndet
imod Dig,

Fader,
Dine Læber drypper af Nåde,
Dit Hjerte er en brændende Ovn af Kærlighed,
Dine Øjne er To Flammer
af fortærende Ild,

O Fader,
Din Skønhed er selve
Fuldkommenheden,
Din Majestæt og Din Glans
blænder selv de mest strålende
af Dine engle,
Du Rigdom af Dyd og Nåde,
skjul ikke Dit Hellige Ansigt for mig,
når Timen kommer;
kom og salv mig med kærlighedens olie,
Gud, hør min bøn,
lyt til min bønfaldende stemme!
Jeg skal opfylde de løfter, jeg gav Dig;

Evige Fader,
skønt strømmen er imod mig,
så stoler jeg på, ved jeg og tror jeg,
at Din Arm vil være der
for at løfte mig og trække mig
ud af denne strøm;
O, hvor jeg længes efter at skue
Din Helligdom
og se Din Herlighed
i Pagtens Ark!
O, hvor min sjæl længes efter at se
Himlenes Rytter,
som bærer navnet:
Tro og Sanddru,
Han, som skal feje
uretfærdighed bort fra verden,
Han, som er retfærdig;
O, kom og dæk mig med Din Kappe,
for Din Kærlighed er kendt
for sin gavmildhed,

O, Fader!
Afvis mig ikke, som jeg fortjener
på grund af mine synder,
men hjælp mig,
giv mig mit Daglige Brød
og bevar mig sikker
og borte fra Slangens gifttænder;
gør mig til arving af Dit Hus,
gør mig til Dit Lysets barn,
gør mig til en fuldkommen kopi
af den Højeste Martyr
for at herliggøre Dig i al evighed;
amen;

Himlen tilhører dig, Mit barn;6 lev for Mig, ånd for Mig, hav Mig som den Første; elsk Mig, Mit barn, og alt, hvad Jeg har, er dit; ved din kærlighed og trofasthed skal Mit Hus også være dit hus;

– stol på Mig, din Abba; kom Mig nær og tag din plads i Mit Hellige Hjerte;


1 Sl 69:8-10
2 Det betyder: deres sjæl.
3 Joh 7:37- 38.
4 Jeg følte et tryk i mit indre, da Jesus betonede alvoren af abort.
5 Hentydning til Dan 8:11-12. Det er den Hellige kommunion.
6 Efter at have læst bønnen for Gud, som Han havde dikteret til mig, var Han meget rørt, og med en bevæget stemme fortalte Han mig følgende.