3. november 2020

Herre, jeg betror Dig med at drage os ind i en fredfyldt og stille kontemplation; drag os ind i Dit Hjertes Stilhed, hvor vores ånd vil være i stand til at blive løftet, så den kan føle Dit Hellige Nærvær og høre Din kærlige hvisken, der lærer os at bede Enhedens Bøn;

Drag os nærmere til Dig, ind i en kontemplativ bøn uden ord, men som i stedet løfter vores sjæl til at hæve sig til Din højeste Herlighed, hævet over denne verdens tilfældige omstændigheder, en bøn der tillader os at trænge ind i Dit inderste, min Gud;

ak! datter, det eneste, Jeg ønsker, er at du smelter helt ind i Mig! så at alt, der ikke er kærlighed, tilintetgøres; Jeg vil nære din længsel, Min Elskede, for at holde din længsel i live, din længsel efter at trænge dybere ind i Visdommens dyb, ind i selve kernen af Mig, din Gud;

Du bad os om at løfte vores blik kun mod Dig, at løsrive vores ånd fra de verdslige ting og kun at være ivrige efter at søge himmelske ting, som varer evigt, og som aldrig slides op; dengang sagde Du til Faderen om Dine disciple, ”at de ikke er af verden, ligesom Du heller ikke er af verden”1. Lær os at blive som dem og løsrive os fra verden, så vi kun tilhører Dig og ikke verden.

var du ikke klar over, at du ikke længere tilhører verden, når du har taget Mig på som en strålende Klædning, der adskiller dig fra resten af verden? var du ikke klar over, at Jeg altid er hos dig, du som drak Mig og indtog Mig som et guddommeligt Måltid?

Du har lært os, hvordan vi kan nærme os Dig og blive genfødt af Din Ånd og dermed lade denne verdens støj og rastløshed bag os, det som sådan forstyrrer vores sjæl, så vi i denne genfødslens harmoni kan blive i stand til at forstå Din Vilje. Verden af i dag holdt i sin synd aldrig op med at være turbulent og fyldt med ørkesløs kaotisk rastløshed, hensynsløshed og vold.

du, som Jeg lokkede med langt ud i ørkenen for at have dig for Mig selv, frygt Mig ikke, for Jeg vil vise dig, at Min Kærlighed er mere frydefuld end sød vin, den lader dig dufte af nardus og de fineste dufte; da vil Jeg som en søjle af røgelse stå foran dig i Stråleglans, medens dit lille hjerte vil råbe: ”ånd din røgelse ud over mig, lad Kilden af det Levende Vand, Livets Kildevæld, regne ned over mig, lad strømme af velsignelser komme brusende over mig!”

Åh, Herre! hvilke velsignelser Du lader strømme ud over min uværdige sjæl! I alle disse år har Du bedt os om at stifte fred med Dig, og når først vi har stiftet fred i vores hjerte og forenet det med Dit, skal vi aldrig give slip på Dig. Hvad gemmer Du bag Dit Slør?

bag Mit Slør findes Min Guddommelighed; Jeg giver Min Fred til alle, der kommer med ydmyghed og kærlighed og beder om at stifte fred med Mig; til gengæld beder Jeg dem om at bringe et budskab om fred til Mit folk; salvet af Mig med glædens olie og sendt af Mig vil disse fredsstiftere svæve ud over nationerne med duevinger beklædt med sølv for at lade det regne over nationerne med Min frelsende hjælp, så de kan opleve den fortrolige fryd i Mit Hellige Hjerte;

Blot et øjekast fra Dig vil helt sikkert oplyse vores sjæl og give os mod, og vi vil i disse lyksalige øjeblikke, hvor vi bliver forført af Din Guddommelige Kærlighed, klynge os til Dig af frygt for at miste Dig igen; Din Åndelige Verden er vores Liv, Dit Rige er vort hjem, og de er mere værd end alle skatte i denne verden; Du er vores livs Uudtømmelige Skat, uendelig Rigdom, vores hjertes Fryd, vores sjæls glans, uvurderlige Perle, Livet Selv!

så sandt, Min Elev, du har holdt Mit Ord i live i dig, for Jeg er Den Eneste, som er i stand til at give dig lykke og sand ubetinget Kærlighed; de, som fandt Mig, kan regne Mig for den uvurderlige Perle, en Uudtømmelig Skat, Livets Træ; Min Stråleglans indhyller enhver, der er forenet med Mig, bliver ét med Mig og opløses i Mit Lys; for Jeg er verdens Lys; Jeg er som en funklende levende Kilde, der vælder som et strømmende lys; det ligner en kaskade af diamanter, der øser ned fra Min Trone over denne Jord; hvem som helst, der drikker Mig, vil tørste efter mere; de, der drikker Mig, er Mine for evigt, for Jeg bliver som en Livgivende Kilde indeni dem;

Åh! jeg har så meget at lære! Forløser og Brudgom: Du har bedt os om at være alene med Dig, selv bare i et lille øjeblik, og nyde Dit Nærvær i fortrolighed; før os ind i ørkenens stilhed, hvor Du vil tale ømt til vore hjerter, Du og jeg, jeg og Dig, alene, hvor vi frydes over hinandens Nærvær, uforstyrret under stjerneskæret. Jeg elsker det, Du sagde om Israel til Din profet, Hosea: ”Derfor vil Jeg lokke hende, Jeg vil føre hende ud i ørkenen og tale til hendes hjerte2.

Jeg vil da favne Dit Faderlige og Fortrolige slægtskab i disse fortrolige øjeblikke, væk fra verdens støj, væk fra denne verdens kaos, fordi Du i ørkenen vil indgyde mig en Indsigt i og Kundskab om Dig Selv, som vil overgå enhver jordisk forstand og formåen, som jeg kunne have rummet, dengang jeg tilhørte verden. Min uvidenhed, der bestod i ikke at have kundskaben om Dig eller indsigten i Dig, vil høre fortiden til og vil blive begravet i glemslens land, om jeg nu skulle følge den sti, som Du udlægger for mig …

du vil få mere end det i ørkenen; du vil blive genfødt af Mig ved en nåde, der overgår alt, man kan forestille sig, din sjæl vil ringeagte alt, der ikke er Mig, efter at Jeg vil have talt til dit hjerte; Jeg vil lokke dem, der strejfer formålsløst om på denne Jord som mørke skygger, som om sod vansirer deres sjæl på en måde, der minder om Døden, ja, lokke dem ud i ørkenen, og når Jeg taler til deres hjerte, vil deres sjæl, berørt af Min Ømme Kærlighed, smelte indeni Mig, og de vil hengive sig til Mig; Jeg vil iføre dem det, de savnede, Jeg vil iføre dem Tro, Min Fjendes fjende, som ikke kan tåle at se Troens funklende glans; fra da af vil denne sjæl udelukkende klynge sig til Mit Ord, og Jeg vil fylde mere i denne sjæl, medens hun vil fylde mindre; vores åndelige forening vil da være fuldkommen; Mit venlige Nærvær vil være åbenbart for denne sjæl, Mine Ord fortryllende, for Jeg vil tale den rene sjæls sprog og indgyde hende Kundskaben om og Indsigten i Mig Selv; Mine måder at opfostre en sjæl er blide og skænker hendes hjerte stråler af Min Guddommelighed;

Da Du kaldte mig, Herre, sagde Du, at Dit blotte Lysende Nærvær vil få mig til at tilegne mig Visdom og vinde Guds venskab, som Han har skænket ved Vejledningens gaver, de gaver, som vil oplyse mine tanker og gerninger med Guddommelig Kundskab og Indsigt, gaver som Du altid har ønsket at tilbyde os …

Jeg, Jesus, er dit livs Kilde; det er Helligånden, der i sin nåde er Vidne, og som kender og vejleder dig ved at oplyse dine tanker; i dag oprejser Jeg kærlighedsapostle, der er fyldt med kærlighed, til at drage ind i verden for at vidne om, at alle mennesker kunne kende Mig, i dag, i jeres tid, Min kære datter, har Jeg oprejst dig til at gøre brug af Helligåndens Nærvær, så at de ord, du taler, ved Helligånden opflammer dem, der hører dem, da de kommer ud med kraft og forstand; lad på denne måde alle sjæle råbe i ørkenen som Peter på Taborbjerget3: ”Rabbi, det er godt, at vi er her”;

Du er min fryd, Din trofasthed varer til evig tid, bevar mig afsondret fra verden i Dit Hjerte; Du har Selv valgt mig, før jeg blev født til at være Din budbringer, lad Din Helligånd vejlede mig klogt i alle mine foretagender og beskytte mig under Sine Vinger, da vil alt, jeg gør, være godt i Dine Øjne.

som en Konge, der afgiver ordrer, vil Jeg, som også er din Brudgom, give alle jeres nationer medgang så længe, I vil fortsætte med at være forenet i Mig; vi har rejst sammen i alle disse år, og Jeg har vist jer Mit Rige; sig til Mit Folk, at Jeg fuldt ud vil gengælde dem alle de anstrengelser, de gør for at udbrede Mine Budskaber; Jeg elsker jer alle! Ic


1 Joh 17:16

2 Hos 2:16

3 Mark 9:5