13. november 2001

Vassula, Jeg har nu kaldt dig i næsten seksten år, og Jeg har gennem disse år tilladt dine øjne at se mange ting og høre ting, der er endnu mere imponerende; Jeg har gennem Mine budskaber fyldt dig og andre med guddommeligt lys for at blive i stand til at forstår Mig;

Jeg er Lyset og hævet over alt andet lys; Jeg hæver Mig i Min pragt over alt andet lys, alt lysende og strålende lys; Jeg kan give lys til hvem som helst ved at åbenbare Mig for ham; dit sind skulle derfor være forenet med Mit, og Jeg vil omslutte det med Mit guddommelige lys, så det vil se ting, som intet øje har set, og gennem Mit guddommelige Lys forstå ting med Mit Sind…

Jeg har fyldt dig med Kundskaben om og Forståelse af Mig Selv; ja, Mit barn, Jeg gjorde dig til et alter, på hvilket Jeg anbragte Mit profetiske ritual, og skænkede dig alle slags muligheder for at synge Mine ord, så lyden af dem må blive hørt i enhver helligdom;1 i Min glæde fyldte Jeg dig med mystiske ord for at ophøje Mit Navn og nå ud til fjerne lande og mennesker;

Jeg tændte lys inde i dit hjerte for at vise dig Mit arbejdes storhed; dine ører hørte og hører stadig Min Stemmes herlighed, og dine åndelige øjne så Mig ansigt til ansigt; Jeg har dækket denne Jord med Blomster2 for at opmuntre dem, som mistede håbet på grund af Min stilhed, for at de kunne få håb og leve op igen;

Jeg har, som Jeg sagde, dækket denne Jord med blomster, men mange forblev ligegyldige i stedet for at glæde sig over det, og deres ligegyldighed trampede på alt det, der blomstrede, og de svor i Mit Navn kun på, hvordan de ville ødelægge alt, der blomstrede; det var deres daglige anliggende;

Jeg er Gud, og Jeg har magt til at tilgive og også til at udøse Min vrede; Jeg gav hvert eneste menneske adgang til Mig; Jeg gav hvert land lige så meget adgang til at læse Min Kærlighedshymne; mange har ignoreret Mine budskaber;

alvorligt spørger Jeg hver enkelt: hvad har I gjort med den Hellige Skrift? den Hellige Skrift er et spejl, der reflekterer Mig; hvordan kan det være, hvis I siger, at I kender den Hellige Skrift, at I ikke genkender Mine taler? hvordan kan det være, at I så let modsiger sandheden? Jeg siger jer, hvis I ikke genkender Mig i, hvad Jeg siger nu i Mine budskaber, er det ganske enkelt, fordi at I ikke ved eller forstår, at den hellige Skrift er en nøgle til Helligånden;

hvis nogle af jer siger: ”vi behøver ikke denne profetiske åbenbarelse, vi er ikke forpligtede til at lytte til den eller læse den, fordi den Hellige Skrift er nok for os, og vi kan lære al kundskab fra den;” da spørger Jeg jer i jeres vantro: ”ved I, hvorfor I ikke tror, og ved I, hvorfor I er så ligegyldige og så fast besluttede på at lukke jeres hjerter? ved I, hvorfor I ikke søger noget ud over det? det er, fordi I ikke har Helligånden, som kunne have rejst jer fra mørket ind i Hans Lys og oplyst jeres sjæl for at se Sønnen sammen med Faderen og åbenbaret sig for jer; Helligånden ville have indåndet en ånd af opstandelse i jer, som ville have styrket jer og givet jer liv i Mig; kan en sjæl, som er død, forstå den Hellige Skrift og praktisere den, hvis han ikke er levende?

hvis I have forstået den Hellige Skrift, som er et spejl, der reflekterer Mit Billede, så ville I ikke have sagt: ”den Hellige Skrift er nok for mig;” nej, Min ven, den Hellige Skrift er ikke nok, hvis du ikke besidder Helligånden; det er gennem Helligåndens Lys, at Åbenbaringen kan blive forstået, og alt det, der syntes som uigennemtrængelige mysterier i den Hellige Skrift og forseglet, vil blive forståeligt og klart, fordi kundskabens nøgle vil blive givet til jer af Ånden;

men sandelig siger Jeg jer: enhver, som med glæde har accepteret Mig, selv nu når Jeg taler, er velsignet, fordi gennem Mig modtager han kundskab og Visdom på en sådan formidabel måde, at det er som om, han har læst hele Bibelen! han vil selv blive som en talende bog og inde i sig bære den guddommelige inspiration, som man opnår gennem nåde; da, Min datter, vil han, når han læser den hellige Skrift, se, ikke blot ordene, men, som du selv har oplevet, Vassula, vil han med sine åndelige øjne se den dybere åndelige betydning af dens indhold;

modsig derfor ikke Mine sendebud, der er som en talende bog og et profetisk embede, de kommer fra Mig; de åbenbarer ikke mere, end hvad den Hellige Skrift indeholder, men er som en vejviser for jer; de viser jeres liv ind i en ny måde at leve sandt i Mig, forbedrer jeres liv, giver jer håb og trøst; Jeg kan forvandle enhver fra at være en stakkel til at blive som en Katedral;

døm ikke, og Jeg vil komme til dig for at undfange Mine ord til virkelighed; den Hellige Skrift er et Billede af Mig, din Gud, så undervurder den ikke, men sig heller ikke, at du kender den, når du langt fra kender Mig; overhold Buddene og opfyld det, de siger, så at du vil få et glimt af Mig; at opfylde Mine ord vil lede din sjæl til at kende Mig; da, og kun da, vil du blive som en gud ved deltagelse og ikke kun ved at følge reglerne;

har I ikke forstået meningen med: ”lyt med glæde til hvilket som helst indlæg, der kommer fra Gud?” har I lyttet? alle skabningers handlinger er synlige for ham; ulykker, epidemier, hungersnød, lidelser, krige, blod og død har med jeres egne hænder og gennem jeres synder erstattet Mine blomster3;

igennem mange år har Jeg nu velsignet dette tørre land og kommet over jer som en flod og oversvømmet landet med Mine velsignelser; Jeg har fremvist tegn på himlen, og Jeg har sendt Mine engle barfodet for med Mine Ord at optænde jeres hjerter; generation, Jeg har sendt dem for at advare jer om, at hvis I ikke angrede, bad og sonede for jeres synder, så I forbedrede jeres liv, og med mindre I værdsætter Mit velsignede Sakramente og lever helligt, forenet, og sætter Mig som et segl i jeres hjerte, vil I igennem jeres egne fejl pådrage jer alt det onde, som er på Jorden; alt, der kommer fra Jorden, vender tilbage til Jorden; hele Jorden er fyldt med den slags ondskab;

Jeg har bedt jer om at vende tilbage til Mig, men Min såsæd,4 som er død, hørte Mig ikke og blev uophørligt ved med at krænke Mig; jamen se, hvordan skyerne og himlene oppefra ryster ved Mit Besøg;5 bjergene og Jordens grundvold rystes af jeres syndighed; men hvem bekymrede sig, da Jeg for ti år siden advarede jer om den straf, der lå foran jer, hvis I ikke angrede? hvem forsøgte at forstå måden, Jeg skrider til handling på? Og sig Mig nu, hvem vil sige, om retfærdigheden er sket fyldest? Var der nogen som helst af jer, der forventede, at Tårnene faldt på grund af jeres egne synder og ondskab? og alligevel, oh, havde Jeg advaret jer, men jeres travle handel har fyldt jeres generation med vold, og i stedet for at læne jer imod Faderens bryst og hvile i Ham, døde I det samme øjeblik, I foretrak at læne jer mod guld og sølv; og alligevel forbliver jeres bord tomt ind til denne dag;

Jeg er jeres Festmiddag, jeres Rigdom, og hvis Jeg, Gud, ikke er blevet alt for jer, hvordan kan I så forvente at opnå jeres belønning i himlen? uanset hvad I er, og hvem I er, så ønsker Jeg jeres velbefindende; det er derfor, Jeg tildeler Mine Ord til de jævne og ligefremme, som gennem det profetiske embede, Jeg har indsat dem i, vil gå hele vejen til jeres fødder for at anbringe denne ædle skat ved jeres fødder; Jeg har endvidere fornyet dem med Helligånden, så når de taler, hvad enten de underviser jer eller tilretteviser fejl, vil de gøre det med fuld autoritet;

Jeg har bedt disse kære sjæle om at opgive alt, der ikke førte dem til Mig, og kun at have ét mål, og det er: Min Kirkes trivsel og at være parat til at kæmpe imod alle onde angreb mod Mit Mystiske Legeme; ja, naturligvis vil de blive forfulgt på grund af deres handlinger, og deres eksistens vil af de døde blive betragtet som en trussel; men Jeg har salvet dem; og hvis de for nogle synes betydningsløse, så er de i Mine øjne mere værdifulde end alle juveler tilsammen såvel som alle kongelige og kejserlige skatte; de er i Mine Øjne elskelige og ædle, eftersom det er Jeg, som har opfostret dem; salvet med olie fra Mine Sale vil de drage store mængder til igen at fylde Mit Mystiske Legeme, Kirken, som er styrtet i ruiner under Mine hyrders vanrøgt;

Herre, dette, forstår du vel, er en af grundene til, at jeg bliver forfulgt, det er fordi, Du bebrejder hierarkiet!

det ved Jeg; men ordene er blevet givet til dig, og Jeg har formet dig for at sende dig ud til denne frafaldne verden for at tale i Mit Navn;

hyrderne er splittede og bekæmper hinanden; de lever i et åndeligt forfald, og hvis nogle stadig bærer Mit Kors frivilligt og med ildhu for Mit Hus, bliver også de forfulgt af disse overtrædere; kan de6 sige, at de adlyder Mig til punkt og prikke? hvis de siger ”ja”, så forklar Mig om jeres splittelse; splittelse er en synd; I forstår sikkert, hvad meningen er: ”ethvert kongerige, der er kommet i splid med sig selv, lægges øde, og ingen stad eller hus i splid med sig selv, vil bestå;”7 det tydelige tegn på deres tro mangler: kærligheden findes ikke længere der …

selv om denne splittelse ikke er kommet direkte fra dem, men fra deres forfædre, blæser de til denne ild, der kommer fra undergrunden,8 og holder den i live; så nu beder Jeg Mine hyrder om at angre og tilbyde Mig en sand åndelig omvendelse for igennem denne kolossale magt at tillade en forklarelse at finde sted; en sand åndelig omvendelse er den port, som leder sjæle fra mørket ind i lyset;

Min Herre, mit hjerte har ikke haft nogen høje ambitioner, men tilgiv mig alligevel min dristighed, når jeg stiller Dig dette spørgsmål:

”Hvis nogen af Dine hyrder ville komme til at læse så langt, og komme over ordene Du lige har udtalt, hvor du beder dem om at angre, ville de ikke være dem, som Du siger er fulde af ildhu for Dit Hus og med loyalitet bærer Dit Kors? Abel’erne, som Du kalder dem, det er dem, der læser og er villige til at høre, hvad Du siger, fordi de ikke har plettet deres enkelthed? – Er det forkert, hvis jeg siger, at de, der læser Dine budskaber, er dem, som også er oprigtige og trofaste mod Dit Hus?

Hvordan vil Dine ord nå dem, som Du ønsker skal høre, og som kalder Dit Arbejde ondt? Du kalder, men meget få lytter; hvem af disse vil lytte? Hyrderne som allerede lever enheden i deres hjerte?”

vær ikke bekymret over anliggender, der ligger over din forstand og fatteevne; Jeg har i sinde at henvende Mig og sige Mine Ord til dem, som behøver frelse … for det er kendt at Barmhjertigheden findes i Mig;9

og hvad angår dem, som du kalder oprigtige og trofaste mod Mit Hus, siger Jeg dig dette: det er ikke kun dem, som læser Mine Budskaber og følger dem, som er oprigtige og trofaste mod Mit Hus, men Jeg har holdt nogle sande hengivne for Mig Selv, valgt af nåde, som er forblevet trofaste, og som er villige til at bære Mit enhedens Kors på deres skuldre og gennem deres arbejde giver velduft ikke blot til Mit Legeme, men til hele verden;

med andre ord, det er ikke kun dem, som var kaldt af nåde og reagerede og lyttede til Mine Ord givet til dig i dette Budskab, der er oprigtige og trofaste;

og du datter, har du set, hvad Jeg har gennemført for nylig?

Ja Herre, det har jeg.

(Noget mellem mig og Herren.)

så pris Mit Hellige Navn, og du skal se større ting end disse, vent, og du skal se … vær tålmodig og tillad Mig at fortsætte vor vej sammen, forstår du? se, hvorhen Jeg har ført dig? frygt ikke, i Mit Nærvær har du fred … ic;


1 Jeg forstod, at Gud mente ”sjæle”.
2 Ved at sende velsignelser.
3 Symbolsk for velsignelser.
4 Os.
5 Med andre ord: Guds tilkendegivelse gennem disse budskaber er magtfulde og indlysende.
6 Overtræderne.
7 Mattæus. 12:25.
8 Helvede.
9 I detteøjeblik, skønt det ikke var så åbenbart i disse enkle ord, hvor Herren Jesus åbenbarede for mig, at Han er syg af guddommelig kærlighed for alle Sine hyrder, og det var derfor han irettesatte dem, og Han skælvede til og med af følsomhed og kærlighedsfølelser; og det var som om, jeg havde hørt vor Herre beklage sig som et barn, der var blevet uretfærdigt behandlet, og sagde: ”Mit legeme er blevet slået, Mine venner sårer Mig til ukendelighed; de tog Min kappe væk, de, som våger over Mit Hus, er holdt op med at tale med Mig, og endog er det fra Mine læber dryppende af honning, at de opnå balsam til et nyt liv; Jeg skælver helt ind til marven over at miste dem; de har forvredet Mine lemmer, de sårer Mig, og når de bliver sat på prøve, krænker de Mig, og hvis der er nogle vise og hellige mennesker blandt dem, som viser deres gode liv, indhyllet i ydmyghed og guddommelig kærlighed imod Mig, løber de imod dem som rasende ulve for at gøre dem ulykkelige; nøjagtig som Kain, som tilhørte den Onde, og som skar broderens hals over, på samme måde bliver disse behandlet …”