20. december 1993

Min Herre?

Jeg Er;

Lad ikke længere øjnene af dem,
som ikke ser Dine tegn,
forblive lukkede.
Lad ørerne, som ikke længere hører,
åbnes og blive vagtsomme.

Lad det hjerte,
som aldrig forstod Din Visdom,
åbnes og forstå Dine visdomsord.
Lad deres ånd dyrke alt det,
Du Selv har plantet,
og herliggøre Dig.

Jeg vil besøge jer alle til slut …1 og du, Min datter, lad ikke mismodet tage overhånd; dit løb er endnu ikke færdigt, så sæt ikke din fart ned; Jeg vil hjælpe dig, og du vil høre Min Stemme for at opmuntre din sjæl; lyt nu og skriv:

i begyndelsen, da du ikke vidste, hvad Retskaffenhed betød, i begyndelsen, før Visdommen kom for at undervise dig i Mine Ord, sendte Jeg Min tjener Daniel2 til dig for at røre dit hjerte og bringe dig til Mig; således kom Jeg for at oprejse det mindste af alle mennesker; det var ved Min Nåde og Styrke, at Jeg gjorde dig til Min; Herskeren spiste med dig og brugte dig som Sin harpe for at henrive mange i Sin husstand med Sin Kærlighedshymne; glæd dig, datter, for Jeg har til hensigt at fuldføre dit livs vandring sammen med dig!

i begyndelsen, inden ilden gik igennem dig, havde Jeg sendt Min tjener Daniel for at bede dig læse Daniels bog, for i den står der vigtige sandheder; sandheder og profetier der skulle åbnes for at blive forstået og så bekendtgøres; de er tegnene for tidernes afslutning; derfor er Daniels bog, som har været forseglet og ordene i den holdt hemmelige, nu blevet åbenbaret for jer i hele sin fylde;

Jeg har sagt jer alle, at jeres generation er frafaldet, og at dette frafald ville krybe ind i hjertet af Min Helligdom og påvirke præster, biskopper og kardinaler; forstår du, datter, Jeg taler om disse frafald, der forråder Min Kirke og modarbejder Min udvalgte, Kirkens Stedfortræder, som holder deres oprør tilbage; men det var sagt, at Satan i jeres tid vil indstille sig på at arbejde for at ødelægge alt, der er godt, og springe frem for at forfølge alle dem, Jeg sender til jer med Mit Barmhjertige kald, som kunne have frelst jer; Mine kald og tegn fra Himlen er ikke blevet forstået af disse frafaldne, men er blevet afvist; alt ondt, som kan lede deres sjæle endnu dybere ind i mørke og ødelæggelse, byder de i stedet for velkommen; de vil byde Løgnen velkommen og afvise Sandheden;

det er bleven sagt3, at i én tid, to tider, og en halv tid,4 vil Mine folk komme under deres forfølgelse og dyrets herredømme;5 det er blevet sagt, at de med hjælp fra dyret vil overveje ændringer af Traditionerne og Min Lov, og planlægge at fjerne det Evige Offer, trampe det under fode og knuse det, og i dets sted anbringe ødelæggelsens vederstyggelighed, et livløst billede … og enhver helgen, Jeg sender jer i jeres generation, vil komme i deres magt;

i dag iagttager I alle, hvordan disse profetier går i opfyldelse; under dyrets indflydelse fører disse frafaldne6 krig mod alle helgener, som Jeg sender jer, og viser sig nu at være de stærkeste,7 og hvad angår dem8, som i dag afviser Mine Råb uden grund, på Min Dag skal de bekende dette:

9”O Herre, vi har været blinde, og vi har syndet, vi har i sandhed gjort Dig uret, og vi har forrådt dine bud og din Lov; vi har afvist at lytte til dine tjenere, profeterne, som talte i Dit Navn og til verden; Herre, vi har ikke lyttet til Dine Barmhjertige Kald og ikke taget imod Dine Råd; Gud, vi viste ikke Dine tydelige tegn opmærksomhed, vi spottede dem alle, fordi vi har syndet imod Dig; vi trodsede Skriften, havde vi ikke gjort det, ville vi have accepteret Dine Tegn i himlen10 og Helligåndens gaver, men vi vendte øjnene bort for ikke at se og blive omvendte; og forbandelserne, som der er skrevet om i Skrifterne, vil nu regne ned over os — fordi vi i sandhed har syndet imod Dig; og nu, nu da det Evige Offer er blevet afskaffet, hvem kan vi vende os til? hvordan kan vi mætte vore sjæle? hvordan kan vi slukke vor tørst? hvordan kan vi opretholde vore Liv nu? al ødelæggelsens vederstyggelighed, som Du forudsagde, men holdt hemmelig, er nu gået i opfyldelse; vor nød er uden lige siden den dag, da vi blev til;”11

12Vassula, Min Kærlighed vil opretholde dig; tillad Mig, Min kæreste sjæl, hvor skrøbelig du end er, at bruge dig fuldstændigt, vær Mit tavse vidne;13 kom;


1 Jeg forstod: med Ild. Gud vil besøge os alle gennem ild, og alle vil høre efter, se og forstå.
2 Min skytsengel.
3 Daniels bog 7:25
4 Det betyder: tre og et halv år.
5 Johannes’ Åbenbaring 13:1-18.
6 Frafaldne er de, ifølge Vor Herre, de kirkelige der er under indflydelse af frimurerne. Disse frafald er beskrevet i Joh. Åbenbaring 13:11. De er, som det andet dyr, lig den falske profet.
7 Daniels bog 7:21
8 De gode hyrder, men som er skeptiske og lukkede.
9 Læs Daniel. 9:4-19
10 Matthæus 24:30: Daniel 7:13-14. Jeg forstod følgende. Tilkendegivelser fra Helligånden, som med kraft kommer nu og samler Guds folk. Udgydelsen af Helligånden er et Himmelsk Tegn på Kirkens fornyelse, med andre ord for at oprette det Nye Jerusalem.
11 Daniels bog 12:1
12 Her stoppede Hans diktat, men han havde ikke sluttet Sit budskab på grund af budskabets længde. Jeg forstod, at Han ville fortsætte senere.
13 Ved at skrive.