13. december 1993

(Profeti om Rusland)

Gud, Almægtige Herre,
knyt mig fastere til Dig,
knyt mig til Din Evige Kærlighed.

Jeg Er med dig, og Jeg vil aldrig svigte dig; du er bundet til Mig … nu har Jeg kaldt på dig, og du har svaret; skriv, Min Vassula: din søster Rusland vil til slut ære Mig og en dag blive kaldt hellig, for Jeg skal blive hendes Hersker; atter engang vil hæderlighed leve der … ja?

Herre, moralsk fordærv trænger ind i hende nu…

Jeg vil sænke hendes blik …

Jeg forstår ikke på hvilken måde, Herre, Du vil sænke hendes blik.

udmærket, Jeg vil fortælle dig det: ved Min majestætiske glans1 vil Jeg komme og hvile i hendes hjerte …

Herre, hun lever stadig i syndens mørke, og i angst.

de, som har taget den forkerte vej, vil falde; Jeg vil ødelægge de dekadente kræfter med Min Ild, og de stolte vil falde dybt; Jeg har til hensigt at genopbygge Mit Hus, og Jeg vil lade hendes sønner og døtre blive Mine børn for at ære Mig; Vassula, stå ikke blot der forvirret og ude af stand til at forstå; Jeg siger dig, din søster, Rusland, vil lede2 mange nationer og vil herliggøre Mig til sidst; lyt omhyggeligt og forstå:

hendes hyrder vil begynde at samles

medens forhandlinger vil blive afbrudt andre steder, og mens oprøret arbejder på sin måde andre steder for at afskaffe det Evige Offer, så vil Ruslands Hyrder samles for at genoprette Mit Hus og vise respekt for det Evige Offer, tilbede og ære Mig;

når folkeslag efter folkeslag i de sidste dage vil svækkes og fordærve sig selv for at have oprejst ødelæggelsens vederstyggelighed på den Hellige Plads, så vil Ruslands Hyrder samles for at helliggøre hendes altre;

og medens andre3 vil højagte en livløs skikkelse, et menneskeligt påfund, et billede uden livsånd, så vil Ruslands hyrder samles og herliggøre Mig, for Jeg, Gud, vil bevare hendes Integritet;

og medens onde anstrengelser bliver gjort andre steder for at forkorte Mine talerørs dage, eftersom de er denne verdens håb, så vil Ruslands hyrder samles for at beskytte Mit Hellige Offer, og Jeg vil til gengæld indsætte Min Trone i hende, og til Min Herlighed forsamle alle dem, som bærer Mit Navn;

Jeg vil istandsætte hendes nedbrudte altre, for mange, som lever under Mit Navn, vil til sidst tilslutte sig hende, og hendes hyrder vil, med én hånd og i én ånd, genopbygge Mit vaklende Hus; hvad der en gang blev forvredet vil nu blive rettet ud, og Jeg vil smykke Rusland med imponerende messedragter for den iver, hun viser Mig; Jeg vil sætte hendes hyrder til at lede utallige nationer; Jeg har indgraveret indvielsens segl i hende for endnu en gang at ofre røgelse og mild velduft til Mig; det er derfor, Jeg vil overvælde hendes hyrder med mirakler;

”Rusland, Min Trofasthed og Min Mildhed vil helliggøre dig; Rusland, Min datter, erkend Mig fuldstændigt, så lover Jeg med ed at opløfte dine efterkommere som stjerner og give dem hellige klæder; erkend Mig fuldstændigt, Rusland, og Jeg vil tilintetgøre dine modstandere; Jeg vil, hvis du erkender Mig helt og holdent, frembringe nye vidundere i dig for at bevise Min Barmhjertighed og Min Hellighed for alle levende under solen;”

Jeg er parat til at vise hende Min Barmhjertighed, og Jeg vil ikke være sen, hvis hun ivrigt byder Mig velkommen; Jeg vil ikke tøve med at vise hende, hvordan Jeg, den Almægtige, kan udrydde de hovmodige og bryde deres lovløse sceptre; men,4 hvis hun misbruger den frihed, Jeg netop har givet hende, og glemmer Mig, selv for blot en stund, vil Jeg tillade, at en fjende invaderer hende … hvis Rusland ikke kommer tilbage til Mig med hele sit hjerte og med et udelt hjerte erkender Mig som sin Frelser, vil Jeg sende en umådelig og mægtig hær ind i hende og fra hende til alle lande, en hær som aldrig har været set før, og som aldrig vil blive set igen i fjerne tider, og himlen vil blive sort og ryste, og stjernerne vil miste deres glans …

”i dag er Jeg parat til at forsone Mig med dig, Rusland, for alle de år, du har lidt, og Jeg kan stadigvæk rykke jer alle væk fra flammehavet, hvis I erkender Mig helt og holdent; søg det gode og ikke det onde, har du allerede glemt din hungersnød og din tørke?5 Jeg har fordrevet den røde drage og ødelagt hans riges frodighed; Jeg har ydmyget de stolte, Jeg har åbnet fængselsporte og befriet dine fangne, Jeg har omstyrtet den røde drages rige, den drage, som havde rullet sig ind i dit skød, og som fik Jorden til at dirre og forvandle dit land til en ødemark; for at ære Mit Navn igen i dig, har Jeg åbnet jeres kirker den ene efter den anden, og kaldt dig ved dit navn den Dag:

Rusland6

for at juble og være glade og fejre Festen for Min Forklarelse7 forvandlede Jeg dit udseende på et øjeblik; din undertrykkelses elendighed var din straf for verdens forbrydelser; og nu venter Jeg på at blive nådig imod dig, Rusland, for du vil til slut herliggøre Mig, Jeg siger dig, medens andre vil rive ned, vil du bygge op; medens mange vil falde, så vil dine hyrder rejse sig, hvis du har tillid til Mig; og, medens nogle af Mine Egne, som sidder til bords med Mig, ondsindet bedrager Mig, vil du, du, blive den, der udstrækker din hånd for at forsvare Mit Navn, Min Ære og Mit Offer, og alle dine synder vil således blive tilgivet;

”du vil da stå trofast frem og frelse din broder, din broder, som var den ondes bytte; du vil genoplive Kirken, så den bliver Én Kirke, og Retfærdigheden vil komme for at leve i Hende; Retfærdigheden vil bringe Fred og evig tryghed; lykkelig vil du blive og synge lovsange til Mig; du vil blive rig, for troskaben, du viste mod din Konge, vil Han belønne dig hundredfold; og der hvor forhandlinger blev afbrudt, profeter foragtet og dræbt, der hvor megen lovovertrædelse blev sået, og trusler blev udtalt og nåede himlen som et vældigt brøl, der, Min elskede, der vil dine hyrders ædle stemmer råbe:

”Frelse! den Allerhøjestes præster og tjenere, frelse kan kun findes i Kærlighed! Fred! hyrder i Faderens billede, fred kan kun findes i Tilgivelse; Enhed! enhed, brødre i Lyset, trefoldigt helligt, og Som er Én i Tre, Tre i Ét Lys, kan kun findes ved ægteskabsbånd! må vor Almægtige Herre, Den uimodståelige, gøre os værdige til Sit Navn, må Han skænke os at blive ét i Hans Navn; Evige Fader, lad os blive så fuldstændigt forenede, at resten af verden vil forstå, at det var Dig, som sendte Offerlammet for at herliggøre Dig og gøre Dit Navn kendt;”

”på denne måde vil du tilintetgøre Splitteren, og du vil gøre dét godt, der ikke er gjort; Rusland, din opgave er at ære Mig og herliggøre Mig; Festlighederne skal komme, men det afhænger af dig, på hvilken måde den Dag vil komme:

lad Mig ikke få dig til at
vende tilbage til Mig gennem ild,
men ved Fredens bånd;”

Vassula, tillad Mig at skrive gennem din hånd, du er ufuldkommen, men i din ufuldkommenhed vil Jeg herliggøre Mit Navn, Mit Hus og Min Arv; Kærligheden elsker dig og er med dig hvert eneste minut af dit liv; fryd dig! Jeg, Jesus, er med dig;


1 Jeg forstod ved renselse, for når Gud åbenbarer Sig Selv og lyser i en sjæl, bliver kontrasten af Lyset indeni mørket så stor, at sjælen skarpt ser sine ufuldkommenheder og lider meget.
2 Åndeligt.
3 De frafaldne.
4 Pludselig sænkede Gud Sin Stemme, og blev ked af det og meget alvorlig. Det gjorde Mig meget ked af det.
5 Åndeligt.
6 Fra USSR til Rusland.
7 Herren forudsagde i et Budskab at forvandle Rusland. Faldet af kommunismen skete i ugen for den Ortodokse Fest for Kristi Forklarelses Dag.