5. april 1989

Min Jesus!

Jeg er; åh hvor Jeg dog fryder Mig over de stunder, hvor du kommer til Mig og giver Mig din vilje! bliv hos Mig, Jeg vil skrive til Mine børn;

(Jesus vil skrive budskabet til mødet, der finder sted den 21. april. 1989.)1

fred være med jer, Jeg er Herren; Jeg er Ordet, og Jeg er midt iblandt jer; føl Mit Nærvær, Mine små børn; Mit Hellige Hjerte fryder sig over at se jer alle forsamlet her, alle i enhed;2 Jeg har i sinde at føre jer frem ad Vejen til Hellighed; de, som endnu ikke er trængt ind på Min Vej, vil Jeg ikke efterlade, Jeg vil gå tilbage og lede efter dem; Jeg vil hente hver eneste af jer og vise jer Min Retfærdigheds og Helligheds Vej; Jeg vil løfte jer op og bære jer; som en omsorgsfuld fader vil Jeg opdrage og undervise jer i Mine forskrifter; Jeg vil berige jer med Min Kærligheds Ånd;

Jeg, som er Kærlighedens Mester, vil lære jer at elske Mig til fulde og lære jer at elske hinanden, som Jeg elsker jer, dette vil blive jeres første skridt hen mod Mig; Jeg ser jer alle som Mine små børn, der knap nok kan gå alene; Jeg skal række jer begge Mine Hænder, og I vil anbringe jeres små hænder i Mine, og sammen, sammen vil I og Jeg tage de første skridt fremad … ved I, hvor meget Jeg allerede glæder Mig? 3 Jeg vil forbedre jer, Jeg vil forskønne jeres sjæl og lede den til fuldkommenhed, hvis I er villige til at åbne jer helt og holdent for Mig;

tillad Mig at undervise jer i Min Lov, og Jeg skal forklare jer, hvordan I overholder Mine forskrifter; Jeg vil åbne Dydernes Port for alle, som ønsker at lære; ja, Jeg vil Selv med Min egen Hånd lægge Min Frugt i jeres mund; klyng jer til Mig, og Jeg vil redde jer i disse vanskelige tider, hvor Raseriet er sluppet løs; disse tider hvor mange bringes ud af fatning og ikke kan skelne deres venstre hånd fra deres højre;

”i dag mere end nogen sinde strejfer den onde og dæmonerne omkring i hvert et hjørne af denne jord i deres søgen efter at vildlede jer alle og sætte fælder, som I kan falde i; det er grunden til, at Jeg anmoder jer om at bede uophørligt; lad ikke Min modstander finde jer sovende; vær på vagt disse dage; lad ham heller ikke finde et tomt hjørne i jer, fyld jer med Mit Ord, med Min Kærlighed, med Min Fred, med Mine Dyder; kom ofte og modtag mig i renhed, så I ikke falder i fristelse;

bed uden ophør; Jeg kender jeres behov endnu bedre, end I gør, og endda før I spørger Mig, kender Jeg jeres hjerter; vend ansigtet imod Mig og bed ved enhver mulig lejlighed for at godtgøre og råde bod på denne jords mangel på bønner; lad jeres bønner være jeres rustning, som beskytter jer mod alt ondt, der strejfer omkring jer, uskadeliggør dæmonerne med kærlighed, lad kærlighed være jeres våben, lad fred være skrevet på jeres pander, så alle kan se det; I skulle omdanne hvert eneste af jeres legemsdele til et våben og kæmpe på Min Side, så skal synden ikke længere være herre over jer;4 lad Mit Ord være jeres Lampe; spred Mit Budskab om Kærlighed og Fred til hvert eneste af jordklodens hjørner for at nå hjerter og omvende dem; lad dem, der endnu ikke kender Mig, komme og se, hvilken Kærlighedens Smelteovn Mit Hellige Hjerte er; kom og mærk, hvordan Mit Hellige Hjerte står i Flammer af Kærlighed, og når I gør det, også selv om jeres hjerter er forstenede og udtørret af mangel på kærlighed, så vil Jeg med Min Kærlighedflamme forlede jeres hjerter til at blive en levende fakkel;

elskede og Min Sjæls velsignede, hvor Mit Hjerte dog smerter, når Jeg ser, at nogle af jer stadig modstår Mig … overvej om Jeg nogensinde har været kendt for at være utro? Jeg er den evigt Trofaste, som aldrig afviser jer eller svigter jer i nødens time; Jeg har ikke forladt jer, aldrig; Jeg vil følge efter jer, som en ung mand følger efter sin hjertenskær, fordi Jeg er Jeres Trofaste Gud, som ser på jer fra oven med stor kærlighed; kom til Mig og giv Mig jeres lidelser med kærlighed; Jeg og du, du og Jeg vil dele disse lidelser;

Mine døtre og sønner, skal I og Jeg bede ”Fadervor” sammen? før I gør det, besind jer og bed langsomt fra hjertets indre, lad denne bøn nå Faderen, meditér over det, I siger; bed, Jeg lytter … og Mit Rige vil komme, og Min Vilje vil ske på Jorden, som Den sker i Himlen;

Jeg skal erstatte det nuværende mørke med lys; Jeg skal erstatte ondskab med kærlighed og denne sløvhed med et klart strålende lys til at lede jeres skridt; Jeg svigter jer ikke; Jeg vil helbrede jeres sår og rense jeres pletter med Min Ømhed; så kom til Mig og elsk Mig; lad jeres kærlighed slukke Min Retfærdigheds Flamme, lad jeres bønner, som kommer fra hjertet, lindre Mine Sår, lad jeres bønner nå Himlen som røgelse for at ære Mig og prise Mig; reparér for andres fejl, for dem, der kommer om natten for at ødelægge Min Vingård og hindre den i at bære Sine Vindruer; gør godt og ophør med at gøre det onde; hvad I end gør, gør det til Min Herlighed;

kom, elskede sjæle, og del Mit Kors med Mig; Mit Kors råber på Kærlighed, Fred og Enhed; vi vil bære det sammen, I og Jeg, Jeg og I, forenet i Kærlighed; Jeg, jeres Herre Jesus Kristus, giver jer alle Mine velsignelser; vær ét;

(Senere:)

blomst, Jeg giver dig Min Fred, Min Ånd hviler over dig; forny Min Kirke, lad den blive, som den var i begyndelsen fra tidernes morgen, gør det med Kærlighed mellem jer indtil Min Genkomst; oprejs de døde med kærlighed og fred, lad dette skyggens land give fødsel til et nyt liv; åh, elskede! hvor Jeg længes efter denne Min Herlighedens Dag!

(Senere: Vor Hellige Moder giver Sit budskab til mødet …)

pris Herren, Mit barn, for at give dig Visdom;

Ære være Herren for Sin Barmhjertighed, for Sin Kærlighed og for at dele Sine Værker med mig.

her er Mit Budskab til Mine små sjæle:

”fred være med jer, børn; I elskede, nærm jer Gud i enkelthed; vær som børn, eftersom Herren lader sig finde af dem, som ikke sætter Ham på prøve; Han viser sig for de ydmyge og for dem, som ikke mistror Ham; ser I, Mine børn, når den Almægtige bliver sat på prøve, forvirrer Han de tåbelige; nej, Visdommen vil aldrig bane sig vej ind i en udspekuleret sjæl;

så åbn jeres hjerter for Herren og modtag Ham i hjertets enkelthed; tillad jer at læne jer op ad Ham, for I vil støtte jer til Visdommen; forøg jeres tro på Herren ved at bede; at have tro er også en nådegave, givet af Herren;

Mine elskede, kom ind i Mit uplettede Hjerte og Jeg vil give jer alle hvile; alle jer, der lider, alle I, som føler smerte, kom til Mig, og Jeg, som er jeres Moder, vil trøste jer, som enhver moder trøster sit barn i smerte; Jeg vil gøre endnu mere; Jeg vil gå i forbøn for jer hos Faderen, og Jeg vil aldrig svigte jer; kom og søg ly i Vore Hjerter; lad denne krans af torne, der nu er ved at kvæle Vore Hjerter, tabe sine torne og sætte unge skud, som vil springe ud som blomster; tro på Gud og hav tillid til Ham;

Jeg velsigner jer alle i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, amen;”

her er Sankt Mikael.

Guds børn, lyt ikke og tal ikke med Satan; at lyve er at samtale med dæmonen; at ophobe vrede i jer er at give djævelen fodfæste; lad ikke jeres tunge blive årsagen til jeres fald;

bed til Mig, og Jeg skal gå i forbøn for jer; hav tillid til Gud og Hans Uendelige Barmhjertighed;

Jeg velsigner jer alle;


1 Jesus bad mig læse op for dem fra Skrifterne, Ef 4: 17-32 og 5: 1-20.
2 Her mener Jesus alle Kristne, fra Den romersk katolske Kirke, den protestantiske og den ortodokse.
3 Jesus så ud til at være rigtig glad!
4 Rom 6: 14