20. januar 2001

(Ugen for kristen enhed)

Herre, hvordan kan det være, at Du har gjort så mange blinde for Dit Arbejde? Er det på grund af deres stædige afvisning af at angre og forlige sig? Undervis Mig og udtal Din Vilje …

oh, Mit barn … Min Vilje er, at du arbejder med kærlighed og i Min Ånds lys! Min Ånd kalder i dag mere end nogensinde før på forsoning iblandt Mine hyrder; for at blive frelst skulle enhver angre og forlige sig; lad hver hyrde granske sin vej; ”tænk på Min Faders kærlighed, Jeg og Helligånden overøser dig med kærlighed hvert eneste minut af dit liv, hyrde…”

oh, datter, tro ikke, at Jeg ikke er bevidst om kravene fra dit kald, som Jeg har betroet dig med; at forene Mit Hus er ikke en let opgave, for ikke at tale om at genoplive det! men vær ved godt mod, for du er ikke alene; Jeg er med dig; bliv ikke mismodig over dem, som ikke forstår Min Plan i dig, Jeg har taget synet bort fra dem, som påstår: ”vi ser”, og givet det til dem, som ikke kunne se; vær enhedens forbillede for resten af verden, og bring gennem ofre forsoning mellem brødre videre;

Satan har bestemt sig til at føre krig imod Min Kirke; med vold angriber han det, Jeg har købt med Mit Eget Blod; han holder Min Kirke delt, forbander ethvert troende hjerte, som bekender sig til Sandheden og Min Lov;

mange af jer, som tilhører Kirken, plyndrer den i dag; I plyndrer den ved at afvise at genkende Mit Legeme i Eukaristien eller deltage i Mit Guddommelige Mysterium på den måde, Jeg i sandhed indstiftede; I plyndrer Mit Hus, når det går så vidt som at måle Min Guddommeligheds storhed og Mit Nærvær i Eukaristien; I plyndrer Mit Hus på mange andre måder; Den Hellige Skrift lyver aldrig og kan ikke afvises, men I afviser dele af den og plyndrer den også på den måde; i Min Kirke har Jeg givet den for at berige Mine apostle med den, Jeg har oprejst profeter, lærere og givet dem den, og derefter mirakler, helbredelsens gave og forskellige andre gaver; men I udplyndrer Mit Hus, I plyndrer det i dag;

Mine Øjne er for rene til at hvile på dette oprør; så bliv ikke overraskede når Jeg kalder; bliv ikke overraskede, når Jeg i Min Ubegrænsede Godgørenhed og Barmhjertighed kommer hele vejen ned til dig, skabelse, for at se gennem jeres hjertes vindue; bliv ikke overraskede over, at Jeg på trods af jeres forfærdelige elendighed byder jer et rigt festmåltid, helt ufortjent, og at Jeg kommer med kongelig ødselhed og majestæt for at klæde jer med Mig Selv, så at når Mine Engle vil lede jer ind i himlens evige glæde og ind i Vore sale, så vil I blive genkendt som legeme af Mit Legeme, ben af Mine Ben; Dommen vil så blive bekendtgjort:

”i overensstemmelse med det liv, denne sjæl levede under sin tid på Jorden, er hun værdig til at modtage en bruds himmelske medgift, eftersom hun forblev trofast mod Bruden;1 denne sjæl, som på trods af alle de prøvelser, Jeg sendte hende, og som rystede hende som et skib i storm, klyngede sig til Mig og på den måde forblev knyttet til Mig, som en østers er fastgjort til en klippe; ved således at forblive knyttet til Bruden2 og til Mig, Brudgommen,3 deltager hun i Min Guddommelighed; hendes forening med Min Ånd har forvandlet hende og omformet hende til at blive guddommelig;4 og som solen oplyste hendes stråler hende, fordi hun ejer Mig inde i sig selv; Mine guddommeliggjorte sønner og døtres ære her i himlen er nu ligeledes hendes; dette er den medgift, hun vil få af Brudgommen Selv; Han er Medgiften … kom, kom og tag del i himlens og Guds Egne glæder for evigt og altid!”

oh, hvis du vidste, generation, hvor mange gange Jeg har overgivet Mit Kongelige Scepter …hvor Jeg længes efter at sige til hver sjæl:

”elskede, kom, træd ind på vejen til dit blivende Hjem, den eneste sande bolig og det eneste Sande Hvilested for din sjæl; kom og træd ind i Mit Hjertes brudekammer; Jeg indbyder dig til at følge dydernes vej, som leder dig til Mig; som en nænsom Brudgom vil Jeg pryde din sjæl med Mine Skatte, men allerførst vil Jeg smykke din sjæl med Min Guddommelighed; Jeg vil smykke dig, majestætisk som en dronning,5 med Mit Navn og med Mit Nærvær; Jeg vil forvandle din sjæl til et levende alter, til en evig hymne sunget til Mig, din Gud; Jeg, den store Konge, Den, som overgår alt, vil blande sig med din sjæl, så at du og Jeg bliver ét;

”ved egen kraft kan du intet gøre, det er derfor Mit Nærvær, som er rent lys, er uundværligt for ved nåde at oplyse hele dit legeme; og som Jeg åbenbarer Mig for Mine engle, vil Jeg åbenbare Mig for dig igennem dette lys, og først da, vil du være stand til at sige:

”jeg kan se … ”

da vil Jeg gøre Mig Selv kendt for dig; Jeg vil konversere med dig og du med Mig; Den Gud, som af natur er Treenig, vil læne Sig hele vejen ned for at konversere med den, Jeg genskabte, og som ved nåde blev en gud født af Mig; en adopteret arving til Mit Kongerige; du som er så svag og letfordærvelig, hvis du i sandhed angrer ved at se på din meget elendige sjæl, kan Jeg gøre dig til et udtryk for Mit Fuldkomne Billede;”

Mit arbejde og Min plan, som er jeres onde tiders pragt, er bestemt til at drage alle sjæle ind i Mit Hellige Hjerte; så vil Min Herlighed blive åbenbaret for dem i dette Hjerte, og hele menneskeheden vil se Den sammen; ja, sandelig, Min hensigt er at drage jer alle med i Min Herligheds opvågnen; derefter vil Jeg blive din part, din glæde, din Brudgom klædt med Min Herlighed; og som en brudgom, der glæder sig over sin brud, vil Jeg i vor forening hviske i dit øre:

”og nu kom og velsign din Herre over alle ting, Skaberen af store gerninger er alle vegne; kom nær Mig, for Jeg er din beskytter og din støtte; Min elskede brud, som gav sit samtykke til at høre Mig, må du glæde dig i Mig, din Herre; må Jeg som blandet røgelse forblive i dit hjerte, og må Mine Ord smage6 som sød honning i din mund, når du spiser dem; lad dem være som musik i dine ører, Min elskede;”

så vil Jeg åbenbare for dig alle de skatte, Jeg har gemt til denne generation: Jeg vil tilbyde jer Min Barmhjertigheds skatte og lære jer, at i Min Barmhjertighed er Ordene, der kommer fra Min Mund, fuldkomne; med Mine Ord vækker Jeg de åndeligt døde, Jeg genopretter de frafaldne, Jeg helbreder syge og befrier de tilfangetagne, Min Mund er som et skarpt svær;

gennem Min Barmhjertighed former jeg med Mit Ord profeter, som vil plage dem, som lever i mørket, men trøste Mit folk; gennem Min Barmhjertighed åbner Jeg de blindes øjne, og dem, der ligger i lag af støv, vil Jeg løfte op, så de kan beskue Lyset; og for alle dem, der stolede på deres egen magt, vil Jeg gennem Min Barmhjertighed åbenbare Min Herlighed og Min Majestæt, så at deres hjerter vil omvende sig til Mig, deres Gud;

i disse nådens dage er Min Barmhjertighed en af de største skatte, Mit Hjerte har gemt til jeres tider; ikke at Jeg nogensinde er stoppet med overøse jer med Min Barmhjertighed, men i jeres tid, som er meget ond, viser Jeg mere medlidenhed med dem, som er bøjet ned i støvet, og hvis legemer er presset til jorden af synd mere end nogensinde før; i jeres hjertes ørken har Jeg plantet himmelske frø, så at enhver må se og kende Min Barmhjertigheds storhed;

har Jeg ikke også sagt, at i de sidste dage vil Min Ånd blive udgydt over hele menneskeheden, uanset hvor elendig den vil være? sådan er Min Nådes rigdom … i dag løfter Jeg jer ved nåde; i Min Barmhjertighed lader Jeg Mine nådegaver regne ned over jer for at lade jer forstå, hvem Han er, som bringer frihed, og hvem Han er, som giver Liv, så I kan se, hvilken rigdom af herlighed, som venter på jer;

jeres æra har flere døde end levende på grund af dens synder, ugudelighed og ligegyldighed imod Mig; lige siden verden blev skabt, er Jeg aldrig ophørt med at vise Min evige magt og guddom, Jeg er kendt af alt, der er blevet til fra ikkeværen; men da kan Jeg, selv i jeres jordiske substans, leve i jer, det er ved nåde, at du er blevet vækket; så skal Jeg da blive ved med at se på, at Mine skabninger altid går på vejen mod døden på grund af deres oprør? Skulle Jeg ikke tage affære med Min Barmhjertighed?

med Mig følger der store rigdomme, varige rigdomme, som beriger dem, der kommer til Mig med et angerfuldt hjerte; i vore ægteskabelige møder vil Jeg give jer den skat at vide, hvordan I kan eje Mig; gaven der består i Kundskab om den Treenige Gud og Forståelsen af Ham; har I ikke hørt, at kun gennem Hellig Visdom kan et hus blive bygget, og gennem forståelse bliver det gjort stærkt? gennem kundskab fyldes dets lagerrum med alle slags rigdomme, sjældne skatte af Guddommelig værdi og meget attråværdige for de kloge for al tid?

med andre ord: ved at kende Mig, bliver jeres sjæl og sind fyldt med Mit ophøjede lys og Min Herlighed; jeres sjæl er fyldt med Min Guddommelighed, med Mig Selv; da, og kun da, vil jeres hjerte koncentrere sig om disciplin og jeres ører om undervisning, og de vil erhverve Sandheden og skatte den inderligt; ja, selv jeres natur, Mine elskede, vil blive forvandlet til Min Guddommelighed; alle jeres hensigter vil være bevæget af Min Hellige Ånd, som utrætteligt fjernede affaldet inde i jer for atudruste jeres ånd med Min Ånd og gennem Min Ånd de Kongelige Rigdomme, som er Mit Højeste Herrevælde;

I vil spørge, ”og hvad vil det sige at forstå Gud?” at forstå Mig er Visdommens første princip; det er at erkende Mig som jeres Gud og frygte Mig, at frygte Mig er undvigelse af alt ondt;

det er også at se Mig med jeres åndelige øjne, mens I stadig er på Jorden; det er essentielt for hver enkelt af jer at have oplevet Mig, medens I er på Jorden; det er vigtigt for hver sjæl at søge efter denne vision,7 og hvis jeres sjæl ikke har været i stand til at opnå Mine højder,8 så kæmp og bliv ved med at udvide din ånd gennem kontemplation; hvordan ville du ellers lære din Gud at kende? hvordan ville du, hvis du ikke har set Mig, blive en af Mine sønner og døtre klædt i Mit trefoldigt Hellige Lys?

Jeg er ikke utilgængelig eller uopnåelig, eftersom Jeg forener Mig med din sjæl; Jeg forener Mig med dig, og vi bliver ét; så snart vi er forenet, gør Jeg Mig kendt for dig for at minde dig om din arv; i majestæt og i pragt leder Jeg din sjæl til Mine dybder for at åbenbare Mig Selv med kongelig ødselhed; I har læst, at Guds dybder kun kan blive forstået i den Ånd, der forstår åndelige ting; Skriften siger:

”en person der ikke er åndelig, er en, som ikke accepterer noget af Guds Ånd: han ser det alt sammen som nonsens; det er ud over hans forståelse, fordi det kan kun blive forstået gennem Ånden;”

et åndeligt menneske, derimod, er i stand til at bedømme værdien af alt, men selv kan han ikke vurderes af andre mennesker, som Skriften siger: ”hvem kender Herrens tanker, så han skulle kunne undervise ham?”9

kundskabens skat, og det at forstå Mig, er himlen på Jorden hele tiden; det er at herske med venlighed, retfærdighed oghæderlighed på Jorden; når I gennem Min Hellige Ånd har modtaget disse nådegaver, vil I kende Min Vilje i jer; Vi har engang sagt:10 ”hvis nogen ønsker at rose sig af dette, lad ham rose sig af dette: at forstå og kende Mig …” denne skat er mere dyrebar end perler; oh, dernæst kommer fortrolighedens skat, fortrolighed med Mig, jeres Gud; de luger af flammer, som kommer fra jeres hjerte af brændende kærlighed, vil være de første tegn på jeres fortrolighed med Mig, de lange perioder med tørst efter Mig og uden ophør at søge efter Mig, vil være den første begyndelse på at komme nærmere til Mig i en fortrolig enhed, som Jeg sådan ønsker fra enhver sjæl, så at de kan komme og smage Min Sødme og med hele jeres sjæl, skal I komme ind i himlens glæde, og I vil synge Min himmels engles melodier til ære for Min Barmhjertighed, Jeg viste jer;

så, som David engang råbte til Mig, opflammet af sin kærlighed, sådan vil I også råbe til Mig med hans egne ord:

”Gud, du er min Gud, jeg hentæres af længsel efter Dig; mit hjerte tørster efter Dig, mit legeme længes efter Dig … mit indre føles som et land af tørke, udpint og uden vand uden Dig, jeg længes efter at se på Dig; i min seng tænker jeg på Dig, Jeg mediterer over Dig hele natten lang; min sjæl klynger sig til Dig …11 skønt jeg er ung,12 har du givet mig mere forståelse end de gamle,13 fordi jeg overholder Dine guddommelige anvisninger; oh, hvor er det glædeligt at være ven med Dig, min søde Gud; Dit Nærvær, så fortroligt sammenslynget med min sjæl, glæder mig og er sødere end honning; Din duft spreder vellugt over hele universet og beruser min sjæl, medens den styrker hele mit væsen;”

i jeres opvågnen vil I opdage, at Jeg er jeres Elskede, jeres Himmel, jeres Paradis, og at I kan leve i Mig; I vil opdage i Mit lys, som Jeg har sat ind i jeres hjerte, hvor storslået Mit Arbejde er, og I vil lovprise Mit Hellige Navn; I vil opdage, at Mit Blik på jer er som en magnet, og Jeg vil glæde Mig over at se jer, for Jeg vil se Mit Eget spejlbillede, Jeg vil se Mig Selv i jer … så bliv ikke overraskede, når Jeg kommer til jer for at sige jer:

”Jeg er nu Forvalter af dig, og Jeg har intet andet ønske end at se Mig Selv i dig; Mit Nærvær i dig nærer som en flamme et ønske og en tørst efter Mig; hvert eneste suk af længsel vil blive indåndet af Mig som en buket rosers velduft, og vil mildne Mig overfor de krænkelser, der er blevet begået imod Os14 af mennesker;”

Jeg er Fuldkommen, og Jeg ønsker, at også I bliver fuldkomne; har I ikke læst: ”som lederen er, således vil også hans indbyggere være i Hans stad …15

derefter vil Jeg til gengæld åbenbare de himmelske hærskarer for jer, medens de synger vers om omvendelse og retfærdighed for jer; Jeg skal samle alle helgener i himlen, Jeg vil samle alle himlens sale for at åbenbare Min Majestæt og Mit herrevælde i jer for dem, og hvordan Jeg omdannede jer til et kongeligt diadem for Mit Hoved, et kongeligt under for jeres tider, alle jeres udsmykninger vil blive guddommelige, da de vil være skænket af Mig; jeres hidtidige slaveri vil blive til frihed i Mig;

i dag ser Jeg ned fra himlen for at tælle de rene hjerter:

– hvad skal Jeg sige? Var Mit Offer nyttesløst? Min Ånd er sønderknust … Jeg ofrede Mig Selv for jer for at sætte jer fri fra al ondskab og for at rense et folk, sådan at det kunne blive helt Mit Eget og ville ikke have andre ambitioner end at gøre godt;

Jeg har gjort alt, så at I kunne blive retfærdiggjort ved nåde og blive arvinger til Mit Rige;Jeg har undervist jer alle intensivt og med stor medfølelse i Min Lov og fornyet jer med Nådens Helligånd endda ved at gentage Mig Selv uden ændring; Jeg underviser nu og giver jer instruktioner på den Hellige Visdoms måde; det er ikke en ny doktrin, men den samme som Brudens,16 til hvilken I kan sætte jeres lid;

I tilhører alle Mit Hus; eftersom Jeg har købt Mit Hus med Mit Eget Blod og har udgydt hver dråbe af Mit Blod for alle … I er Mit Hus17

i begyndelsen18 bad du Mig om, datter, at Jeg skulle bekendtgøre Min Vilje; Jeg gentager for jer alle, at Min Vilje er, at I skal arbejde med kærlighed i Min Ånds Lys, så at I alle må blive ét; ic;

(overstående budskab blev ikke givet på en enkelt dag; dagen, det begyndte, var 20. januar, og det forsatte i adskillige uger og gennem den næste måned, på grund af mine intensive rejser.)


1 Kirken: som også er Kristi brud.
2 Kirken.
3 Jesus Kristus.
4 Gud gennem deltagelse.
5 Når Kristus taler om sjæle, taler Han om sjælen i hunkøn; den samme forklaring gælder ordet “dronning”, som Kristus anvender.
6 På en symbolsk måde, man kan ”spise” Guds Ord.
7 At se Gud
8 Herren mener, ”Sig Selv”.
9 Paulus’ Første Brev til Korinterne 2:14-16.
10 Jeremias 9:24
11 Salme 63 uddrag.
12 I genfødelse af Ånden.
13 De lærde.
14 Den Hellige Treenighed.
15 Siraks bog 10:2
16 Kirken.
17 Hebræerbrevet 3:6.
18 I begyndelsen af dette budskab.