31. december 2000

Kristus er Konge!
lad engene blive grønne og juble,
lad alle skovens træer råbe af glæde,
for Guds ord
bliver talt til os endnu engang;
Han åbner sin Mund,
og når Han gør det, strømmer
et overvældende Lys ned over os
og klæder os alle sammen i pragt,
så vi stråler og funkler;
Hans Lys er sådan, at
hele Hans Hellige Ansigt er dækket,
som om Han havde lagt
et sølvslør over Sig;

et ord1 blev talt
med stor nåde og majestæt,
men på samme tid
med et melankolsk suk;
hvis enhver skabning åbnede
sine åndelige ører,
og hørte vor Konges suk,
så ville de bøje deres knæ,
med mindre de giver sig selv
til den onde …

Guds templer,2 Jeg har undersøgt jeres mure, og Jeg er ikke fornøjet, for I har tilbøjelighed til at tage Mine Ord for let …

Jeg har sendt Min Engel for at kontrollere Mine templer og gå rundt om dem; Jeg sendte ham for at få et overblik over Mine paladser, men det, han så, var forfærdeligt … jeres mure har mistet sit strålende lys, og fra at være elfenbenspaladser, en værdig bolig for jeres Konge, er jeres mure nu blevet til ruiner, eftersom I er holdt op med at påkalde Min Hellige Ånd, hvis gennemskinnelige strømme opfrisker jer og helliggør Min bolig;

Min hensigt var at fylde jer med skatte3 indenfor jeres mure og udføre undere derinde for at opbygge Min Egen fylde; Mine velvillige intentioner var helhjertet at udgyde Mig Selv i jer og guddommeliggøre jer; forstår I Mine intentioner? Jeg, som er Guddommen, ikke blot for Min Kirke men for hele Min skabelse, længes efter at give Mig til jer; Min livgivende passage igennem jer vil ikke gå ubemærket hen; en livgivende Kilde vil springe som en uudtømmelig kilde inde bag jeres så ynkværdige mure! og medens I bliver genoplivet, vil I med sang og glæde udbryde:

den Allernådigste og kærlighedsfulde Gud, hvis Pragt lovprises i hele Hans skabelse, har fyldt mig med opstandelsens lys! velsignet være Hans Hellige Navn! Min Treenige Gud har lyst inde i mig;

”hele skabelsens Brudgom er nådefuldt trådt ind i mig for at omslutte mig med mystisk lærdom, som kommer lige ud af Hans Mund og oversvømmer min sjæl med Visdommens Lys og Hendes Undervisning; Han kom i majestætisk Herlighed for at påminde Sit folk om frelsens kraft gennem tilgivelsen af deres synder; og dette ved Hans Hjertes uudtømmelige Barmhjertighed;”

oh ja, alle Mine veje er nåde og sandhed … og fra Min Mund bekendtgøres Sandheden; intet er fordrejet i Mine ord, intet er falsk, men ædelt klædt med majestæt og magt er de; vågn op, templer!4 hvorfor sover I? lige foran jer har I jeres Gud i majestæt og glans, som inviterer jer! Jeg hersker suverænt og er foran jer for at tilbyde jer Mine talløse Skatte; det vil blive til jeres fordel;

se! Daggryet5 bryder frem, men for Mig ser det ud, til at I ikke har værdsat det, Jeg har budt jer; Jeg har heller ikke hørt lovprisning for Mine nådige handlinger; du er ikke moden, generation, og hvis du tror, du er moden, så har du ikke modnet i Mine Sale, du har fundet næring andre steder; ved Mine Hænder har Jeg umådelige rigdomme, som Jeg giver videre uden forbehold, og alligevel har mange af jer, når I har modtaget dem, lavet dem om til en falsk efterligning,6 der afviger fra sandheden;

i begyndelsen af Mit Ophøjede Tema7 så Min Fader med stor misfornøjelse ned på Jorden, der var i oprør og sagde: ”pedantisk8 er du blevet, generation …” i dag siger Jeg: ”du er ikke modnet i Mig, næppe vokset, dine grene er brækket af; din frugt er ubrugelig, umoden og sur, værdiløs; forræderiet fristede din tåbelighed …” Daggryet9 var med dig, men du tog let på det, som er helligt; fascinationen af det onde forviser de gode ting til skyggen, og begærets hvirvelvind ødelægger et rent hjerte;

er det aldrig trængt ind i dit hoved, onde generation, at nåde og barmhjertighed venter på Herrens udvalgte? har I nogensinde forstået, at Jeg kaldte på jer? er Mine salvede ord gået forbi jer som et flygtigt rygte? er Mit nærvær gået forbi jer som en skygge? – det ser ud, som om stjålet vand tiltrækker jer, og at brød smager bedre i jeres mund, når det spises i det dunkle,10 tåbelige generation! det er derfor jeres munde giver frit lejde til det onde;

nu udtrykker Jeg endnu engang, hvad der findes i Mit Hjerte;11 oh generation! hvis I blot kunne forstå disse tiders nåde, Min Barmhjertigheds nåde! en nåde, der rækker ud over menneskelig forstand! og skønt Jeg kender til jeres så onde hensigter og den foragt, Jeg vil modtage fra mange af jer, som Jeg elsker med en ubegrænset Kærlighed, går Jeg videre med Mine hensigter, og som en tigger, berøvet for kærlighed, afsiger I12 dom over Mig, og behandler Mig som en kriminel; mestre i falskhed, I er afhængige af jeres verdslige skatte og ikke af Mine Guddommelige Skatte, der kan bringe jer frelse;

Oh Herre, er der noget godt menneske tilbage? Blot et enkelt?

ingen er god, undtagen Gud; men Gud alene kan guddommeliggøre jer og lede jer ind på dydens vej og guddommeliggøre jer til at blive ben af Hans Ben og kød af Hans Kød og blive genkendt som Hans Egen såsæd …

Min Ånd sørger, for Jeg ønsker ikke at udelukke nogen fra Mit Evige Nærvær;13 i Min store ømhed er Jeg parat til at fjerne jeres fejl, hvis I ville ydmyge jer, Guds templer, og angre, skønt Jeg vil ikke tilgive ordene,14 den blasfemiske har talt; angr, ellers vil Helligånden aldrig blive i et legeme, der er i gæld til synd; gør ikke Helligånden bedrøvet ved at anklage det, der kommer fra Gud; ved at kalde det gode ondt; det vil være dødbringende for din sjæl;15

Min Ånd er knust over alt det, Jeg ser fra oven; syndere kan ikke skjule sig for Mine Øjne, heller ikke den, som nat og dag brøler om ”hævn” over sin bror i nattens muld og mørke; oh, Vassula, lad Mine Ord komme som et ekko fra dig: fortæl alle og enhver, gode og onde:

”Jeg lader Min Røst blive hørt fra Himlen; Jeg råber højt, så alle vil høre, både de gode og de onde; ja, sandelig, Min Stemme er nået ud til verdens ender; både de gode og de onde må angre; de gode for ikke nøjagtigt at følge Min Vilje og ikke at bede på den rigtige måde16 – mange af dem henvender sig kun i ord til Mig; de onde, for at begå dødssynder på grund af deres hjertes hårdhed og deres ligegyldighed overfor Min Lov;”

idet Mine templer nu ligger i vanære, vil Jeg ud af Min grænseløse Barmhjertighed fortsætte med at udgyde Min Ånd over denne elendige generation for at oplive den; da skal denne tørke juble og blive frugtbar; da vil kærlighed sammenslynge sig med retfærdighed, og den gamle verden vil ikke findes mere …

skønt Jeg havde forudset, at mange af jer, fordrukne af ondskab, ville afvise Mine undere, så vil Jeg til slut sejre over denne onde generation; hvis de spørger dig: ”men Kristus har allerede sejret; Han har erobret verden, for det sagde Han Selv; så hvad mere vil Han sejre over? hvad er det for en sejr, Han taler om?” sig dem da dette, datter: ”med viden om alt før jeres skabelse, også at dette spørgsmål ville komme fra mange af jer, siger Jeg jer endnu engang disse ord, Jegudtalte til Faderen; skriv:

”Fader, må de blive ét i Os,
som du er i Mig, og jeg er i Dig,
så at verden må tro,
at det var Dig, som sendte Mig … ”17

”Jeg har gjort Dit Navn kendt for dem
og vil fortsætte med at gøre det kendt,
så at den kærlighed, Du elskede Mig med, må være i dem,
og så, at Jeg må være i dem … ”18

når Jeg drager alle til Mig, ind i Mit Hjerte, vil Jeg blive herliggjort igen; Jeg er den nye Adam, og Jeg er Vejledningens lys og Hellig Visdom; når alle mennesker, altså hele verden, vil forstå og tro på, at Jeg var sendt af Faderen, så vil Jeg sejre igen, for de vil med én røst sige:

”dette er Kristus, En af de Hellige Tre, rent Lys, som bringer orden i sjælene og hele Sin skabelse med Sit Guddommelige Lys; oh, Herre og Gud, med Dine Hænder har Du skabt alt med majestæt og pragt; med glæde og en bølgende latter formede Du alt og fyldte alt med nådegaver, men djævelen fratog os i sin skinsyge disse nådegaver, ja selv livet; han fratog os Dit Lys, indtil Du kom, Frelser og Forsoner, for at befri os; herrernes Herre, vor sjæls salvelse, trefoldigt hellige Lys, Du guddommeliggjorde Dit guddommelige Legeme, medens du var på Jorden gennem Din Opstandelse og forvandlede Det til et åndeligt og uforgængeligt; Du besejrede alle materielle ting på Jorden; Du triumferede over Døden; Du skabte en Åbenbaring19 for al evighed; Elsker af menneskeheden, Du er en levende Gud, som gav os Din Brud20 i hvilken Hun holder fast ved Sandheden og bevarer den sikkert; ah, trefoldigt hellige Lys, Du blev gjort synlig i kødet for at vise os Faderen; Faderen, som er i Dig, og at Du er i Ham;”

“så spørg ikke, generation, hvordan vil sejren være; sejren vil være, når hele skabelsen til slut vil komme ind i en forvandlende enhed af kærlighed med Mig og blive ét og med én stemme råbe:

’Jesus er Kristus!
Jesus er Herre!’”

Jeg er Kongen, som du har sagt, datter; Jeg er Konge, som Helligånden hviskede i dit øre for at bekendtgøre det …

så medens du stadig er i eksil, giv mere af dig selv og forbliv forenet med Din Guddommelige Broder; bær i stilhed alle prøvelser, du vil blive udsat for, du er ikke alene om at bære dem, Jeg er med dig, Min due; bær dem for Min skyld; du dækker over mange syndere gennem dine prøvelser; glæd dig! for Jeg har givet dig en overflod af nådegaver ved at du er med Mig på denne måde; forstår du? lad dette være tilstrækkeligt til at erstatte alle dine sorger og lidelser; lad din Konge nu glæde sig over dig;

kom; ic;


1 Ordet der blev talt er: JEG ER; Herren lod mig ikke skrive det på min måde, men tog min hånd.
2 Her henvendte Herren sig til sit folk, Han taler på en symbolsk måde.
3 Jeg vidste, at dette ord stod for ”dyder”.
4 Symbolsk for ”sjæle”.
5 Daggry er Barmhjertighed
6 Her forklarer Herren, hvordan, nogle efter at have blevet omvendt gennem Hans Budskaber, var faldet bort grundet deres åndelige umodenhed og havde taget andre budskaber for gode varer.
7 Disse Budskaber.
8 Pedantisk betyder: ikke let at tilfredsstille; hurtig til at finde fejl.
9 Står for Barmhjertighed.
10 Ordsprogenes Bog 9:17
11 Vor Herre mindede mig her om den dag, Han gik ind i Jerusalem og græd over byen og sagde: ”vidste du blot på denne dag, hvad der tjener til din fred! Men ak, det er skjult for dine øjne!” (Lukas 19:41-42)
12 Mennesker som forfølger Hans Budskaber og håner dem …
13 Ikke at være i Paradis, sjæle, som stadig er i skærsilden, ser ikke Gud før deres fuldstændige renselse. De, der er i Helvede, ser aldrig Gud, og skønt de hader Ham, lider de ligeledes for dette.
14 Blasfemi imod Helligånden: Mattæus 12:22-32.
15 Mattæus 12: 22-32. Blasfemien.
16 Når en sjæl ikke er ydmyg, vil et bønneønske sagt i en bøn ikke blive hørt. Jo mere ydmyg en sjæl er, jo lettere tiltrækkes Gud opmærksomhed for at høre bønnen.
17 Johannesevangeliet 17:21
18 Johannesevangeliet 17:26
19 Den Hellige Bibel.
20 Kirken.