20. januar 1999

(Herren gav mig et syn: Jeg så nogle drenge mellem 8 — 10 år gamle i færd med at lege på en meget farlig og tåbelig måde. De gik på kanten af en afsats rundt om en bygning på syv etager.

Nogle af drengene skjulte sig bag en vandledning, som om de legede skjul, alle disse lege foregik udenfor. Under dem var der ingenting. En af drengene sprang endda fra et vindue til et andet vindue i nabobygningen, som han lige akkurat kunne nå. Jeg lukkede øjnene, da jeg ikke kunne udholde tanken om, at jeg måske ville se en af dem miste fodfæstet, glide og falde. Højden taget i betragtning ville faldet være dødeligt. Jeg var bange på deres vegne, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor de i den grad risikerede deres liv ved at lege så farligt, med ét forstod jeg, hvorfor de var frygtløse. Det var, fordi de hverken så, forstod eller indså faren)

Vassula, Jeg giver dig Min fred i denne enhedens uge; Jeg, Gud, har kaldet dig til et liv i fred; så hvad har du set, datter? hvad har du iagttaget? har du hørt Mig sige disse ord før: ”frygt ikke dem, som dræber legemet, men som ikke er i stand til dræbe sjælen; frygt hellere ham, som kan ødelægge både legeme og sjæl i helvede;” lad Mig forklare dette syn for dig: drengene du har set, er nogle af dem, som er tæt på dig, som engang har været tilskyndet af Ånden til at følge Mine Budskaber, og som også tilbød deres hjælp; i dag udpeger Satan dem, og uden at de er klar over det, har han forledt dem til at lege farlige lege; hvis de falder, vil deres sjæl blive dødeligt såret; men hvis de lytter til Min Ånd, vil de stoppe deres misgerninger og leve;

nå? hvilken lov, som Jeg har givet jer i den Hellige Skrift, var den vigtigste? var det ikke: ”du skal elske din næste som dig selv?” indtil denne dag tror alle dem,1 du har set i det syn, Jeg gav dig, at de er retsindige, men hvis de er det, så lad dem vise det gennem deres gode vilje, ved at lade ydmyghed og venlighed ledsage deres handlinger og ved deres kærlighed til hinanden; nogle af dem har ikke vist respekt for dem, som er fattige og ingen respekt for den ene, som Jeg har udvalgt til at bære Mine Ord2 og varetage Mine Interesser; og ja! som i visionen vil de ikke lytte, selvom du havde i sinde at advare dem … og, ligesom du i dit syn, skælver også Jeg af frygt for, at deres fald kunne blive dødeligt!

Mine børn, som var kaldet og tilskyndet af Ånden, giver nu efter for fristelser, men hvis de tillod Min Hellige Ånd at være deres vejleder, ville de ikke være i fare; det er nødvendigt, at de kommer til Mig for at angre dette; de burde ikke misbruge Min godhed og Min tolerance, men derimod lade det føre dem til anger, og ja, de vil blive tilgivet og vil ikke miste Mit Hjerte;

Jeg lover, at enhver som beslutter sig for at ville gøre godt og ære Mig, og som vil skabe fred med Mig og næsten, han vil opnå fred og nå til erkendelse af, at det var i svaghed og i søvne, de var blevet ledt på afveje; Jeg vil ikke have mere besvær fra nogen; lad heller ingen bedrage sig selv til at tro, han er retfærdig, Jeg gentager Min advarsel, bedrag ikke jer selv ved at tro, at I er retfærdige; når folk arbejder eller har besluttet sig til at arbejde for Mig, så skal de følge Mig i Mine Fodspor, idet de helhjertet bærer Mit Kors med ære og glæde; når dette gøres med en god vilje, vil de blive standsmæssig belønnet for alt det arbejde, der er vel udført i Mit Navn;

ingen er andres mester;3 Jeg er den eneste Mester; Jeg anmoder dem indtrængende om at angre og komme til Mig for at vise Mig deres gode vilje;

rådfør dig med Mig når som helst, Vassula, og Jeg skal svare dig; Jeg velsigner dig, hold fast ved Håbet;4

fat mod, datter; ic;

(Dette budskab blev givet til to SLIG Foreninger. Jeg vidste ikke selv, at der var uenighed og skænderier. Jeg vidste først hvilke Foreninger det drejede sig om efter visionen, og vor Herre lod mig forstå, hvem personerne var.

Der var især én, som ”hersede” rundt med de andre. Jesus var ikke tilfreds; heller ikke med de andre. De risikerede et skæbnesvangert fald, og i Sin grænseløse Kærlighed, greb Gud derfor ind.)

(Senere:)

Min Vassula: sig Mig, findes der i verden eller omkring dig noget som helst, som kan give din sjæl mere intense og kærlighedsfulde glæder, end det at være sammen med Mig, og kun Mig, alene? hvad giver Mit Nærvær dig?

(Medens jeg søgte efter de rette ord til at udtrykke mig, følte jeg Helligånden komme ned over mig …)
– En forsmag på den Salige vision;
– En kontemplation over Din Herlighed;
– En iboende glæde, som gives til helgener på grund af deres fortjenester; jeg har ingen;
-En intellektuel bevidsthed om, at Du, Guddommen, som fylder alle ting uden at blive begrænset af deres begrænsning, qua dit ophøjede lys, kan bo i mig …
– I Dit Nærvær finder jeg glæde, lys, længselsfulde suk, længslen efter at trænge endnu dybere ind i kontemplation, så jeg kan blive i stand til at se, hvad intet øje har set og høre, hvad intet øre har hørt …

datter, hold fast i Mig og sammen, med Min Arm omkring din arm, akkurat som en brud, der bliver ført til alteret af sin fader eller en slægtning for at møde sin Brudgom, vil Jeg føre dig ind i Mit Rige for at regere med Mig,5 og omringet af en skare af begejstrede engle fyldt af en grænseløs glæde, vil du blive ført ind i evig herlighed; og atter engang skal hele himlen råbe af glæde og synge:

”Gud har gjort store ting! råb højt, du Jord! råb af glæde alle bjerge; med kongelig ødselhed har Kongernes konge fundet glæde i Sin udvalgte; og lad os nu prise Herren, som skabte hende; ophøj Herren i jeres lovprisning;”

ja! Jeg har tilladt dig at høre Min Stemme; Jeg har tilladt dig at se Mig ansigt til ansigt; og hvorfor? hvorfor har Jeg givet dig denne nåde?

For at frelse vor generation igennem Dit budskab?

for at vise Min Uendelige barmhjertighed til jer alle, og igennem det, Jeg har betroet dig at bære, vil Jeg lade poesi klinge ud af din mund for hvert skridt, du tager, for at frelse denne generation …

du, Mit hjertes røgelse og formildende velduft, du er ikke alene, Jeg, din Herre og Frelser, er med dig; min Kirkes pryd, opløft dine øjne til Mig6 og vær velsignet,

Min Elskede har lagt hele Sit Hjerte
i en kærlighedssang til Sin Skabning;
Han har anbragt harper for at
give genlyd i verdenen
om at leve et Sandt Liv i Ham;
overstrømmende af Guddommelig
Barmhjertighed som rivende floder,
opfylder Han ethvert behov;
Dit Navn, oh Du Hellige, Allerreneste,
er nået ud til selv de mest fjerntliggende
folk, ja! Du har sat hele nationer i brand
med Din Guddommelige sødme,
forhindret mennesker i at synde
og bragt Dine modstanderes
kværuleren til tavshed.

har Jeg nogensinde berøvet en sjæl Min Kærlighed og Barmhjertighed?

Aldrig …

når Jeg bor inde i en stad, kan den stad7 falde? har du ikke læst: ”der er en Flod,83 hvis strømme opfrisker Guds stad, og den helliggør den Allerhøjestes bolig;” Jeg er Gud;

Oh, Du vor sjæls Kilde
hvordan kan jeg udtrykke den måde, hvorpå Du har nået os i vor elendighed?
Her er du og tilbyder os Din Kærlighed og barmhjertighed;
som gyldne søjler på et sølvfundament, stabiliserer Du vore ben;

Du forvandler vore ansigter
blot med et eneste blik fra Dine Øjne,
og får dem til at ligne Lampen,
som lyser på den hellige Lysestage;

Ja, sandelig, kun Livets Flod.
hvis strømme opfrisker Guds stad,
helliggør den for Ham;

Skriften siger,
det er faktisk Dine Egne Ord,
Du menneskeslægtens Elsker,
at hvis nogen elsker Dig,
vil han holde Dine Ord,
og at Din Fader vil elske ham,
og at I begge vil komme til ham
og tage bolig i ham.9

Jeg er en Kilde af ubeskrivelig glæde, og gennem Min Uendelige Barmhjertighed ønsker Jeg at forvandle jeres sjæle til en Edens have, passende for Vor Treenige Hellighed; Jeg ønsker at føre hver eneste sjæl tilbage til Mig, så de kan få adgang til deres Hvilested; så Min Vassula, vær fast besluttet på, for Min skyld at bevare Min lære; forstår du? jorden har afgivet sin høst, bjerge og dale bøjer sig dybt,10 når Jeg passerer; ved denne åbenbaring høres Min Stemme; tag dig ikke af de stolte af hjertet; husk på, Min elskede, at Jeg har magt til at omvælte konger og kongeriger, hvis disse bliver en hindring for Mig;

”stoltheds tinder, har I ret til at se ned på et bjerg,11 hvorpå Gud har valgt at leve, og hvor Jahve vil leve i al evighed?”12

Min Hellige Ånd har ytret ord i dit øre sødere end honning, ja sødere end selv den honning, der drypper fra bikagen, og oprejser dig og andre fra de døde, forstår du? frelsen kommer fra Mig;

Min elskede, vær et eksempel for de andre og elsk Min Ånd, for Han vil en dag give dig lønnen for dit arbejde og … frygt ikke for dem, der tror, de har magten til at undertvinge sig alle ting, for Jeg er med dig og ved din side;

Min Vassula, Jeg beder dig igen om at være som en lilje i Min Have13 og sprede velduft i Mig; lad Mig indhylles af din velduft, Min udvalgte, Jeg sukker efter din kærlighed, efter din overgivelse, og Din sindighed;

oh du, til hvem Jeg alene har betroet denne skat, som kommer fra Mit Hjerte!14 forbliv nu i Min omfavnelse, fyld Mig med din intetheds velduft, og Jeg vil gengælde ved at indhylle dig i Min vellugt, så du bliver Min himmel!

hold fast i Mig og i det, som Jeg har givet dig frit; bliv aldrig træt af at skrive;

Jeg er med dig; ic;


1 Herren lod mig kende deres navne.
2 Sandt Liv i Gud.
3 Jesus mener med andre ord, ati en gruppe, der arbejder sammen for Gud, bør der ikke være nogendiktator, der kommanderer med de andre og”filtrerer” alting.
4 Det betyder, ”hold fast ved Mig.”
5 Paulus’ Andet Brev til Timoteus 2:12
6 Da jeg gjorde det, så jeg Ham, som mit hjerte elsker, smile, idet Han atter viste mig Sine smilehuller.
7 Gud mener ”sjæl”.
8 Hellige Ånd
9 Johannesevangeliet 14:23
10 Symbolsk: det betyder, at mænd med stor magt så vel som ubetydelige personer, der ikke er så vigtige, bukker i ydmyghed og accepterer Guds indgriben.
11 Gud mener, at ingen har lov til at kritisere den, Gud har udvalgt, og i hvem Han har valgt at have Sin bolig.
12 Salme 68:16, 17.
13 Vor Herre mener, Sit Hjerte.
14 Jeg hørte vor Herre sagde disse ord højt og lidenskabeligt: de kom ud som et suk.