3-323, Omuro-Kougen, Ito-shi, Shizuoka-ken 413-0235
Tel: +81-557-51-2343 / Fax: +81-557-51-2343