Matri Dham Ashram, P.O. Christnagar Varanasi – 221003, U.P.
Tel: 91 542 2383911