Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
Tel: +81-3-3352-2481 / Fax: +81-3-3357-4746