Jeg skriver denne artikel som en reaktion på forespørgsler fra Sandt Liv i Gud følgere om at gøre noget ved den situation, hvor læsere deler ikke-godkendte budskaber fra forskellige individer, der hævder, at de modtager budskaber fra himlen.

Gennem de seneste årtier har Gud og Maria skænket menneskeheden alt, endog mere end nødvendigt, for at hver eneste af os kan opnå frelse og nå fuldkommenhed – at leve i Gud og tillade de tre guddommelige Personer at bo i os med den samme indre forening af viljer, som helgener og engle har i himlen. Det må siges, at Gud ved at forsyne os med kirkeligt godkendte åbenbaringer, der omfatter og udlægger Kirkelære, har givet os al den åndelige lære, vi behøver, f.eks. de profetiske budskaber fra Fatima, Cuapa, Akita, Den hellige Faustina Kowalska, Vassula Rydén, Fader Stefano Gobbi, Mirna af Souffanieh og flere.

I de kirkeligt godkendte Sandt Liv i Gud budskaber åbenbarer den Velsignede Jomfru Maria 12. april 1997 følgende:

”det er derfor, Jorden er i oprør, og der bliver udgydt så meget uskyldigt blod; men det er også tidernes tegn; Satan og hans mørke domæne kaster op på Jorden, og bringer trængsler og også splittelse ind i familier; de oprejser falske profeter rundt om i verden… men det er for, at også de udvalgte kan falde for deres forræderi; disse falske profeter bliver øst ud over jer som regn og bringer så megen skade og så megen forvirring, Mine stakkels børn … ord og falske eder fylder deres munde, og deres profetier er som giftigt ukrudt, der nu trives i furerne på Herrens mark; deres rødder spreder sig og fremkalder nyt giftigt ukrudt; faresignalerne giver ekko i jeres ører, Mine børn, men I virker ikke som om, I forstår eller erkenderdisse signaler … nu er I advaret, for at I ikke skal blive bedraget og må Gud velsigne jeres hjerter med dømmekraft, så Hans Herlighed, som er givet for øjnene af jer, drager jer ind i Sandheden;”

I vore dage er der ikke mangel på såkaldte seere, der ikke har kirkelig støtte, men påberåber sig at tilbyde nye åbenbaringer. Initiativtagerne til den slags åbenbaringer har gennem de sociale medier og indkaldte forsamlinger, med det formål at sprede disse, ført til nogen forvirring blandt de Kristne troende. e. Efter at have læst disse såkaldte åbenbaringer og sammenlignet dem med læren i den Hellige Skrift, Traditionen og Kirkens Læreembede, er det temmelig klart, som nedenfor udtrykt, at disse nye åbenbaringer ikke kommer fra Gud.

At blande falskt med sandt

Jeg indleder med at bede jer være på vagt. De, som finder det nødvendigt at søge de sidste nye (ikke-godkendte) budskaber, ender med at påføre sig mere skade end gavn. Det er langt mere berigende at hengive sig til læsning, meditation og indoptagelse af disse sande profetiske ord, som Kirken allerede har givet sine godkendelser, f.eks. Sandt Liv i Gud-budskaberne og de øvrige ovenfor nævnte. Skønt det er en fin ting at oplyse sindet med Guds åbenbarede sandheder, vil man, medmindre sjælen får lov at opleve kvalitetstid til at meditere, tygge på og indoptage disse sandheder ved at downloade dem fra hovedet til hjertet, blive bytte for den ondes afledningsmanøvrer, der søger at hindre den fortrolighed med Kristus, som vækker den åndelige vækst i os.

Det er ikke ualmindeligt, at en ikke-godkendt såkaldt åbenbaring varer ved i flere år uden at blive undersøgt, før Kirken udtrykker en verbal eller skriftlig negativ holdning til den. Det er heller ikke ualmindeligt, at de såkaldte seere ikke modtager kvalificeret teologisk 2 vejledning eller pålidelig åndelig belæring. Disse og flere er grundene til at være på vagt, førend man søger sådanne ikke-undersøgte åbenbaringer.

Hvad angår årsagen til, at langt de fleste af disse såkaldte seere ikke er ægte, findes en del af svaret i det ovenfor citerede budskab fra Maria til Vassula: ”… for at også de udvalgte kan falde for deres forræderi; disse falske profeter bliver øst ud over jer som regn og bringer så megen skade og så megen forvirring… ” En anden årsag er iblandingen af usandheder med sandheden. For bedre at forstå dette fænomen, der florerer blandt flertallet af de såkaldte seere nu om dage, kan vi se mod Kirkens tilgang til den apokryfe litteratur. Efter grundig bedømmelse nægtede Kirken eftertrykkeligt adgang for alle de apokryfe bøger til Den Hellige Skift lige præcis på grund af iblandingen af usandheder med sandhederne. På samme vis som Kirken valgte ikke at byde disse apokryfe bøger velkomne ind i sin kanon af Guds inspirerede Ord som følge af den nævnte iblanding, således bør man med god samvittighed hverken søge eller tage imod ikke-godkendte såkaldte åbenbaringer, der blander falskt med sandt.

Sådanne usandheder findes ofte gemt blandt fragmenter af sandhederne fra godkendte tekster, f.eks. Bibelen, troslæren, godkendt profetisk litteratur osv. Jeg har personligt truffet mange tilfælde af såkaldte seere, som har haft godt kendskab til Bibelen, troslæren og/eller godkendt profetisk litteratur, og som så bringer disse godkendte sandheder, lagret i deres hukommelse, ind i personlig bøn. I bøn beder de Gud om et kundskabsord, eller de lytter enkelt og passivt og beder Ham tale. Selvom Gud må meddele sig til hvem som helst, han på den måde vælger, gør deres skelnen mellem ånderne uden en egnet rettesnor dem ofte tilbøjelige til at antage, at Gud taler direkte til dem og på en ganske særlig måde uden forstyrrelse fra menneskelig ånd eller fra djævelen. Uheldigvis bliver den slags såkaldte seere, med deres manglende erfaring og bevidsthed om forskellen mellem ordinære og ganske særlige nådegaver, offer for bedrag. Blandt de ordinære nådegaver, som er værd at nævne, findes ”successive lokutioner”1 og ”formelle lokutioner”,2 hvilke Sankt Johannes af Korset betragter som temmelig farlige uden en åndelig rådgiver. Blandt de særlige talenter, som er værd at bemærke, findes ”virkelige” lokutioner, som er ret sjældne. 3 For sådanne individer, der mener, at Gud taler til dem, ender det, på trods af, at de er i god tro, oftest med en kopieren fra og sammenkogning af Bibelen, troslæren og/eller godkendt profetisk litteratur iblandet deres egne menneskelige refleksioner. Det er vigtigt at bemærke, at de ”særlige talenter” ikke kan opnås ved bøn til Gud, ved at gå ind i en erindringstilstand, ved at bringe sin hørelse i samklang med Guds stemme eller ved at udfolde dyderne til perfektion, men er nådegaver, som gives frit, og som Gud skænker den, Han vil, når Han vil, og af hvilken årsag Han vil. Derfor er flertallet af denne tids såkaldte åbenbaringer, som modtageren fejlagtigt henregner til Gud, i virkeligheden menneskers egne refleksioner og/eller vildledelser fra djævelen. Som følge deraf lever de på adskillige punker ikke op til kriterierne fremsat af Kirken for at fastslå en given åbenbarings sanddruelighed, som omfatter følgende:

a) Sand troslære: Mange af nutidens såkaldte åbenbaringer søger ofte at fremme lære, der er uforenelig med Den Hellige Skrift såvel som Kirkelige doktriner og forordninger, f.eks. at benægte gyldigheden af det pavelige valg af Pave Frans og/eller vægre sig ved at anerkende hans universelle og ophøjede autoritet; fremhævelse af dommedagsprofetier,4 verdensende scenarier og overlevelse af samme; ikke at fremhæve Guds håbefulde appel om at vende tilbage til hans barmhjertighed, bøn, omvendelse i denne hans nådes tid; fremhævelse af det at dukke sig og redde sig selv; ikke at fremhæve det at stævne ud på det dybe vand for at prædike det Glade Budskab for hele verden.

Hvis budskabet er sand troslære, betyder det ikke nødvendigvis, at det kommer fra Gud; det kan betyde, at den såkaldte seer kender sin katekismus eller godkendt profetisk litteratur. Dog, hvis seeren kun har modtaget undervisning i mindre grad, bliver det mindre og mindre sandsynligt, at budskaberne kan holdes gående uden fejl. Når seeren kun har modtaget lidt eller ingen undervisning og alligevel fortsætter i årevis uden fejl, er det et positivt tegn på, at budskaberne faktisk er overjordiske. Sådan er tilfældet med de kirkeligt godkendte Sandt Liv i Gud budskaber, modtaget af Vassula Rydén, som ikke har lært nogen katekismus, og alligevel kunne opretholde guddommelige budskaber fri fra troslærefejl fra dag ét.

b) Uimodtagelighed for fejl i fakta: Der bør ikke forekomme nogen fejl i fakta i budskaberne, hvilken også omfatter modsigelser.

c) Personens sande personlige egenskaber: Den såkaldte seer bør udvise mental balance i særlig grad, ærlighed og en retskaffen moral, vanebunden oprigtighed og evnen til at vende tilbage til at leve et normalt liv i tro.

d) Mental balance: Vores fornuft gør, at vi er utilbøjelige til at tro på nogen, der lader til at have mentale eller emotionelle forstyrrelser, f.eks. psykisk forstyrrelse eller psykopatiske tendenser.

e) En sund gudsfrygt og åndelige frugter, der varer ved: Disse omfatter en ånd i bøn, omvendelser, barmhjertige gerninger med mere.

f) Lydighed overfor kirkelig autoritet: Kirkelig lydighed er ikke en ”heteronomi” eller en ”blind indre impuls”, som nogle fastholder.5 Kirken taler ikke for blind lydighed, men en oplyst lydighed. Lydighed er her tegn på, at seeren anerkender, at Kristus selv har indsat præster som hyrder til at lede deres flok (ApG 20:28), og lydigheden legitimerer autoriterne i anliggender, som deres autoritet netop rækker til. Hvis en præst går ud over sine grænser, er der ikke grund til at være lydig mod ham.

g) Undgåelse af at søge økonomisk gevinst eller berømmelse: Man kan ikke forlange at blive bemyndiget af Gud til at forfølge rigdom, berømmelse eller selvforherligelse. Åbenlys søgning efter økonomisk fordel i tæt forbindelse med budskaberne er et tegn på vildledelse.

h) Vækst i kristne dyder: Seeren, som er udrustet med en særlig mission fra Gud, er udrustet med særlige dyder til at anvende i missionen, og en sådan nåde afføder vækst i dyderne.

i) Profetier som er gået i opfyldelse: Dette er indlysende. Jeg gør yderligere rede for dette i udgivelsen, A Theological Review of the Ecclesiastically Approved True Life in God Prophetic Revelations..

Jeg håber, denne respons har været til hjælp. Lad os huske, at Sandt Liv i Gud-budskaberne inviterer os til at være fortrolige med Kristus, at meditere over hans Ords uendelige rigdom og at leve i fortrolighed med ham. Der er ikke behov for, at vi jagter det sidste nye ikke-godkendte budskab. Jeg slutter med det følgende budskab fra Jesus og Gud Fader.

Jesus åbenbarer:

“er der stadig ikke nogen, som har forstået, hvor højt Jeg værdsætter jeres fortrolighed med Mig? hvad sagde Jeg dengang til Simon, som inviterede Mig hjem til sig og blev forarget, da han så Maria være fortrolig med mig? Jeg sagde: ‘Simon, du har ikke budt Mig velkommen ved at skylle Mine fødder med vand, men hun har skyllet Mine fødder med sine tårer og tørret dem bort med sit hår; du kyssede Mig ikke, da Jeg trådte ind i dit hjem, men hun har dækket Mine fødder med kys hele tiden; du har ikke salvet Mit Hoved med olie, men hun salvede Mine fødder med salve’;” (Sandt Liv i Gud, 10. august 2015). “Jeg er hellig, men Jeg vil også lade jer forstå, at det er Mit ønske at blive fortrolig med jer, og at I må have Mig som jeres Hellige ledsager” (18. marts 1987).

Faderen åbenbarer,

“Mit barn, læn dig nu mod det samme hjerte, som Min Søn, Jesus Kristus, er tættest på… Min hensigt er at drage hver eneste sjæl ind i en guddommelig og fortrolig enhed af kærlighed og guddommeliggøre dem i Vort ene Væsen og i Vor ene Vilje… ” (28. november 1998).

Rev. J.L. Yannuzzi, S.T. L, S.Th.D.

 


1 Om disse successive lokutioner bekræfter Sankt Johannes af Korset, at”Ønsket om sådanne lokutioner samt forbundetheden til dem vil føre disse personer til at svare sig selv og tænke, at Gud svarer…” (The Ascent of Mount Carmel, kapital 29, artikel 1).
2 Om disse formelle lokutioner bekræfter Sankt Johannes af Korset, at ”En person burde ikke give alle disse formelle lokutioner mere opmærksomhed end den anden slags (successive), for udover at beskæftige ånden med ting som ikke er relevant for troen… gør de en til et let offer for djævelens bedrag. Til tider kan man knapt skelne lokutioner fra den gode ånd fra lokutioner fra den onde ånd. Alligevel bør disse lokutioner bekendes til en moden skriftefader eller til en diskret person med visdom, som vil give vejledning og råd og overveje den passende handling”. (Ibid. Kapitel 30, artiklerne 1-5).
3 Sankt Johannes af Korset beskriver tre typer lokutioner, dvs.”Successive lokutioner” (The Ascent of Mount Carmel, kapital 29, artikel 1). ”Formelle lokutioner” (Ibid. Kapitel 30, artiklerne 1-5) samt ”Virkelige lokutioner” (Ibid. Kapitel 31, artikel 1). Kun virkelige lokutioner kan betegnes som en særlig gave fra Gud. Meget, meget få individer begaves frit med denne gave fra Gud. Denne gave er ikke frugten af meditation, udfoldelse af dyderne eller at leve et helligt liv. Denne gave kan man hverken bede om eller gøre sig fortjent til; det er en gave, som Gud frit giver til hvem, Han vil, når Han vil, og af hvilken årsag Han vil.
4 F.eks. fremhævelse af fysiske fristeder eller sikre tilflugtssteder, påstanden om at Antikrist vil have kræfter til at hypnotisere andre osv.
5 Cf. Gaudium et Spec, op. Cit., nn. 17,79; Encyclical Veritatis Splendor,Libreria Editrice Vaticana, nn. 41-42, 1993. 41-42, 1993.