19. juni 1995

fred være med jer … forbind Mine Sår med kærlighed til Min Helligånd; søg altid Min Helligånd; kom og lær:

for at beskytte jeres sjæl fra hvilke som helst dårlige tilbøjeligheder og fristelser, bed Min Helligånd, Giveren af Liv, om at styrke jer i hellighed og hjælpe jer at vokse i nåde og visdom, så I ikke også vil blive revet med af de fejl, der udbredes mere og mere i Min Kirke;

bed Min Kundskabs Helligånd om nåde, så I ikke falder for de forvrængninger, som Mine Ord udsættes for, men at I må komme til at kende Os1 som Trefoldigt Hellige, og ved at kende Os, kende jer selv i Vort Spejlbillede, I Vort Billede; Jeg siger, ”også jer”, fordi mange af dem, som Jeg har opløftet, enten er blevet træge eller faldet væk … de har svigtet Mine hellige forskrifter, som Jeg betroede dem; de svigtede Mig, fordi de overgav sig til deres egne impulser … de havde ikke Mig som den første,2 de satte deres egne interesser først, ikke Mine;

bed Min Visdoms Helligånd om, at I søger efter Min Himmelske Vingård, så jeres sjæl stræber efter dens frugt; kom og bønfald Min Visdoms Helligånd om at besøge jer i jeres fattigdom; i jeres fattigdom vil Han ikke flygte; Han vil være som en ven for jer og søge at vinde jer, og i hans rene udstråling vil I få jeres ånd til kun at kredse om himmelske ting og bede Os3 om det, der er helligt og uforgængeligt;

Min Visdoms Helligånd vil vise jer Vort4 Rige, et Rige af fromhed forbeholdt de retfærdige og hellige; bliv ikke som dem, der knuser Mit Hjerte hver dag og uden ophør gør Min Ånd bedrøvet ved konstant at være en oprører, en Kain uden barmhjertighed; lad jeres hjerte være oprigtigt, og Min Visdoms Ånd vil blive jeres vejleder og rådgiver for at lede jer ind i Vort Rige, som er blevet forberedt for jer siden Jordens grundlæggelse;

bønfald om, at Min Indsigts Helligånd vil stige ned i Jeres intethed som en strålende sol med helbredende stråler i jeres øjne, så alt, som syntes uklart og uopnåeligt, vil blive åbenbaret; og i jeres intethed vil Min Indsigts Ånd føre jer ind i den Guddommelige Sandheds mysterier;

lad ikke Min Ånd finde jer uvenligt stemt eller uvillige; lad Ham oplyse jeres forstand, og i modsætning til jeres intethed vil Min Indsigts Ånd blive Alt, hvad I mangler; Ledsager og Ven, Han vil ikke skjule nogen mysterier for jer, men vil tilbyde jer undervisning, som ingen forstand endnu har forstået, ting der går ud over menneskelig forstand, som går ind i det uigennemtrængelige og uforgængelige og når dybderne i Gud;

bliv ikke som jeres tids lærde og akademikere, som retfærdiggør deres filosofi ved at bruge den som et forbillede på deres egen rationalistiske ånd; kød og blod kan ikke åbenbare det, der kommer fra Ånden; Jeg kan tilbyde jer Mit Rige, og Min Ånd kan føre jeres skridt ind i Mit Rige; kom da og arv det, der varer evigt ved at tillade Min Indsigts Ånd at oplyse jeres forstand og jeres legeme med Sit Guddommelige Lys, tillad Ham at gøre din sjæl levende i den fortrolighed, Vi5 ønsker, I må have med Os;

Mine sønner, Mine døtre, kom til Os i jeres stilhed for at opnå de gaver Vi kan tilbyde jer; trefoldigt helligt er Vort Navn; følg ikke en filosof, der bygger sin viden på menneskelig forstand, for hugormen vil bygge sin rede i jer; kom i stedet til os for at opnå Åndens Gaver, som kan forvandle jeres sjæl til Vor Himmel; bed til Os fra hjertet, og I skal få; anerkend Os i Vor Treenige Hellighed, og I vil blive kaldt ”Vort barn, Vor Egen”, for Vi vil forvandle jeres sjæl til et levende billede af Vor Hellighed, et synligt billede af den Usynlige, en længsel efter alle hellige ting, der for jeres frelses skyld er blevet forkyndt for jer siden Tidernes begyndelse;

lyt og forstå: I ønsker at blive beslægtet med Råds Helligånden og forvisse jer om, at I fortjener himlen? erkend Os i Vor Treenige Hellighed, og I vil blive løftet af Vore engle for at opdage Ham-som-er; bed om råd, og I vil blive rådet til at gøre godt alle jeres livs dage;

Riget er forberedt for jer, som gør det gode; lær at gengælde ondt med kærlighed; I kender Budene, og I ved også, at hele Loven og profeterne afhænger af de to største; I behøver ikke at være rige for at komme ind i Mit Rige, ej heller lærde; Mit Rige gives til de fattige i ånden og til dem, som udråber: ”Gud, forbarm Dig over mig, synder”; Mit Rige gives til simple børn og til de beskedne, som ved, hvordan man kalder på: ”Abba!”

søg Mig, din Herre, Jeg er Kærlighed; søg Kærligheden, alle I Jordens ydmyge, som adlyder Mine Bud; bed Min Råds Ånd om at få jer til at ønske retfærdighed, ydmyghed, trofasthed og godhed, så jeres skridt ikke leder jer på vildveje, og I kommer til at gøre uretfærdige ting;

Min Råds Ånd vil aldrig svigte i at gøre Sin Lov kendt for jer og råde jer og sige: ”lad ingen være som Gud; tjen det rigtige; befri de undertrykte; gør ingen fortræd, men elsk og hjælp hinanden; plag eller chikaner ikke enken, og udvis heller ikke hårdhed mod forældreløse; vis godhed og vær ikke som skurke og de onde, som ødelægger deres sjæle ved at ødelægge de hjælpeløse; gør aldrig oprør imod din Gud, men buk jeres hoved og bøj jeres knæ i Hans Hellige Nærvær; erstat aldrig hans Evige Offer med noget som helst andet, selv ikke for alle verdens kongeriger eller herlighed”;

giv agt på disse råd, og du skal sprede vellugt, og din lykke vil blive som en flod, der vil forgrene sig til adskillige bække, bekendtgøre og råde andre til at søge Himlens Rige og Vor Treenige Helligheds herlighed, som kan forskønne jeres ånd i Vor Herlighed i evighedernes evighed;

– har Jeg ikke styrke til at frelse? med blot et ord velsigner Jeg og frelser; så vær ikke hjælpeløse; Jeg kan give jer Min Styrkes Ånd; den er ikke blot givet til Mine engle, men også til jer; åbn jeres hjerte og lyt; bed, og den skal blive givet til jer; Jeg kan få jer til at prædike Mit Ord og Min trefoldigt velsignede Tradition til det yderste af jeres evner ved hjælp af Min Styrkes Ånd; lykkelige er I, som vil tage imod Min Gave6 og gennem denne Gave opnå styrke til at leve i troen og være lydige mod troen i retfærdighed, glæde og fred; så vær ikke hjælpeløse og bange; Jeg siger dig, frygt hverken for menneskernes hån, eller bliv modløs, når de krænker dig, for møl skal spise dem som klæder, eftersom de siden begyndelsen har været i ledtog med den onde; Jeg vil være din Styrke, og du skal ikke længere vandre alene; Jeg og du, du og Jeg vil sammen bære de kors, der bliver givet dig for at helliggøre dig;

Min Styrkes Ånd kan klæde jer i Min Styrke, for at I med iver og mod kan være vidner om Sandheden, Alpha og Omega; Min Styrkes Helligånd kan hjælpe jer til at overkomme alle de forhindringer, der kommer på jeres vej for at forhindre jer i at nå Mig; ved Min Ånds kraft vil I blive som krigere fyldt med mod og styrke; forstærket af Hans styrke vil I forstærke Min Helligdom imod fjender og imod synd; som solen vil I skinne i Vort trefoldigt Hellige Nærvær; som et bål vil jeres ord blusse op som en flamme; som et sværd, der hugger og gennemborer, vil jeres profeti ramme og tilintetgøre hele verdens kongeriger;

ved Min Ånds kraft vil I opnå det utilgængelige, I vil opnå det uopnåelige; i enhver af jeres præstationer vil I vise Vor storhed i Vor Treenige Herlighed, så sig ikke: ”hvor skal vi finde kraft og styrke nok til at herliggøre Gud?” Mine underværker ligger i Ånden, Usynligt, og alligevel synligt igennem Hans magtfulde handlinger, Utilgængeligt at berøre og så alligevel hele vejen rundt omkring jer og inde i jer;

hvem vil forsøge at forstå Min Ånds veje? bed Min Styrkes Helligånd om at skænke Sin strålende Styrke til fordel for Mine Interesser og Jeg, Jeg vil uden forbehold give jer tilstrækkelig styrke til at deltage i jeres tids kamp sammen med Ærkeenglen Mikael for at bekæmpe ondt og blasfemi, forvrængning af Mine Ord og oprør mod alt, hvad der er helligt;

nedlad jer og bed Mig om at skænke jer Styrkens Ånd for at gøre jer i stand til at række jeres hænder ud til det bæger, Jeg vil byde jer; det er disse ting, I burde bede om foran Mine Helgener og Vor Hellige Treenighed; så vil også I udvise udholdenhed i den Store Dags kamp7 for at blive Sandhedens forsvarere, og bringe alle mennesker til at anerkende Os som trefoldigt Hellige, men Én i essensen af enhed; og vi vil tilbyde hver eneste af dem at gå ind i Vor Hellige Treenigheds, det Sande Kundskabs mysterium ved at klæde dem i nåde og skønhed og højtidelige messedragter, Vore allerkostbareste klæder:

Guddommelighed som strømmer ud af os og leder dem til Evigt Liv;

– Trefoldigt Helligt Lys, der stråler i deres sjæl og legeme for at leve i os for evigt og altid;

Sandhed og Kærlighed, at kende den Sande trefoldigt Hellige Gud;

Tro, sejr over hele verden, det Evige Livs høst;

kom, kom du som siger: ”jeg kan ikke opnå frelse, for jeg har ikke modtaget fromhed til at komme ind i Guds Rige;” bed af hele dit hjerte om Fromhedens Gave og du skal få den; sig:

”Helligånd, Livets Giver,
Helligånd, Trefoldigt Hellig,
tillad mig, at jeg også
må vokse i kærlighed
for at kende Gud og opnå Hans Rige;”

”giv mig Fromhedens Ånd,
så min ånd vokser
ved Helgenernes principper,
og at mine tanker
bliver til Dine Tanker,
mine handlinger til Dine Handlinger,
som er rene og guddommelige;”

”Fromheds Helligånd, Guds Ven,
lær mig at opnå fuldkommenhed
og beherskelse over alle dele
af mig selv, som er så onde,
så jeg må opnå Evigt Liv;”

”Fromheds Ånd,
altid klædt så smukt,
kom til mig, og klæd min ånd
i renhed, så jeg også
må være behagelig i Guds Øjne;”

”klæd min sjæl med en levende Ånd
for at tjene den Hellige Treenighed
med ære og nåde;”

”lad mig afdø fra mine principper,
lad mig afdø fra min splittelse,
min lunkenhed, min sløvhed
og mine ambitioner;
kom og genopliv mig i Din Renhed;”

”Giver af frugten
fra Livets Træ, Evige Fryd,
giv mig også Din Ånd for at være slægtning til den Hellige Treenighed
og arving8 til Dit Rige;
lad min tunge smage,
hvad der er allerrenest
i den trefoldigt Hellige Guds Lys,
og indtage Ham, som sagde:
”Jeg er Livets Brød”;”

”Livets Helligånd, trefoldigt Hellig,
tillad min ånd at opnå fuldkommenheder
i Kundskaben om Fromhedens Ånd;
for at lære hvordan jeg med frygt kan skelne mellem, hvad der er
sandt Kød og sand Føde,
hvad der er sandt Blod og sand Drik,
så jeg må leve i Faderen,
i Sønnen og i Helligånden,
Trefoldig, men Én
i essensen af enhed;”

”få min sjæl til at arbejde
for Dine hensigter,
som er hellige og forløsende,
og yderst velbehagelige i Dine Øjne;
Din Fromheds Ånd vil, når den kommer ind i min sjæl, forvandle mig
til en hengiven og brændende tjener;”

”min sjæls Stjernelys,
lad dine Helgeners fromhed
blive mig til del,
for at holde Dine Love hellige,
og vis nådigt Dig Selv
til min elendige sjæl
for at minde mig om, at uforgængelighed vil bringe mig nærmere
den Treenige Gud,
Den Mægtigste og Den Allerhelligste,
således at intet urent vil være i stand til
at finde sin vej ind i mig,
amen;” ic;

Fromhedens Ånd vil lede dig til at blive

– en glæde for Faderens Glæde,

– en duft af myrra i Mit Nærvær,

– en lilje i Min have;

– en stolthed9 for Mine engle;

– en stadig glædesfest i Mit Hjerte og en kopi af Mig Selv;

du behøver blot at ville, og Jeg vil løfte din ynkværdige sjæl! Jeg mangler ikke midler til at vise Min Magt eller Min Almagt;

kom og søg Mig i hjertets enkelthed, forbliv ikke i skyld over dine synder, bed om tilgivelse, og Jeg vil tilgive dig; bed Frygtens Ånd om at opdrage dig til at holde Mit Navn Helligt;

lad Min Ånd klæde dig med ære og ærbødighed — en gave og en sjælden skat, et tegn på elskende trofasthed — lær at bøje dit hoved dybt, så Jeg må blive set, lær at dæmpe din stemme, så du må begynde at høre Min Stemme og opdage Mine hensigter, Mine ønsker og Min Vilje; lær at hæve din stemme, men kun når du priser Mig for Mit Hellige Nærvær, lær at løfte dit hoved, men kun når du søger Mig og det, der er himmelsk … mange indflydelsesrige mænd er blevet bragt til fald, for de har hverken æret Mig eller vist Mig nogen ærbødighed;

ønsker du at vide, hvad ”Frygten for Herren” betyder? Frygten for Herren er begyndelsen til Visdom, Frygten for Herren er Visdommens krone; det er det menneske, som modtager Mig venligt og med ærbødighed, trofasthed og ære erkender Os som Trefoldigt Hellig; at Frygte Mig er at ydmyge dig selv i Vort Nærvær og indtrængende bønfalde Mig om at tilgive dig, så Jeg kan forvandle dig til et evigt alter, hvorpå Jeg kan anbringe al Min Kundskab, Mine Forskrifter og Min Lov;

på jeres Hellige Frygt vil Jeg lægge Min tillid, Mine gaver, og med visdom åbenbare Mine mysterier og Mine hemmeligheder; Jeg vil vise jer mit Hjertes mysterier, disse skjulte gaver i jeres Hellige Frygt, og I vil så lære, at Jeg er Gud, i hvem I kan opnå Evigt Liv, Evig Glæde og Fred; I vil lære af Min Frygts Ånd, at ydmyghed forfører Mig; selv om det måtte synes strengt, er den Åbningen for Mig til at komme ind i jeres hjerte og gøre Min Vilje;

Jeg vil modtage jeres lydighed sammen med jeres Hellige Frygt som en, der modtager en pragtfuld kongelig krone, og Vi, den Treenige Gud, vil til gengæld klæde jer i Vor uovervindelige Hellighed, så enhver antydning af lovløshed, som måtte forblive i jer, vil forsvinde som morgendis; født og fornyet ved Min Ånd, vil I, som til Min sorg var holdt op med at være til, atter engang komme til live; mange af de døde vil se på jer uden at forstå, at I, som engang var døde, men nu er i live, opfører jer, som Vi gerne ville, I skulle opføre jer, i klogskab og med Hellig Frygt;

lær, at Alles Herre skænker nåde og barmhjertighed til dem, som frygter Ham og frygter Hans Navn; Jeg vil blive æret, hvis I, hvor som helst I går, priser Mit Navn trefoldigt Helligt; og den røgelse,10 I tilbyder Mig fra jeres hjerte i Mit Navn, er som en ren offergave til Mig; tiden er nu inde til at søge denne gave fra Min Frygts Ånd, som er
– et våben til at bekæmpe oprør
– et middel, der forhindrer jer i at falde, og Mit Riges scepter
– fald ned foran Mig, og Jeg vil løfte jer med Kærlighed; gør jer selv mindre, så vil Jeg i Min Barmhjertighed løfte jer op i Mine arme; som en, der løfter et barn op og holder det tæt ind til sin kind, således vil Jeg løfte jer op og kærtegne jer og

elske jer, og Jeg vil aldrig skilles fra jer;

i disse dage og I jeres tider bliver Jeg konfronteret med skyld fra dem, der rammer Mig, og af ondskaben fra dem, som udøver bedrageri; ”begå ikke denne vederstyggelighed, som profeten Daniel talte om”, siger Jeg, men jeres skridt følger ihærdigt Ondskaben; jeres tidsalder udfordrer Min Magt;

udmærket, eftersom jeres hensigter, generation, er at trampe på Mit Evige Offer og afskaffe Det, siger Jeg jer: Jeg skal gøre, hvad Jeg har gjort mod Sodoma og Gomorra blot hundrede gange mere, for at stå mål med jeres synder; – ser I de ti Tårne, som I har bygget for jer selv som Boliger? godt, I vil aldrig komme til at leve i dem, jeres imperium vil smuldre bort sammen med jer selv; og de dyrebare sten, I har samlet? I vil aldrig komme til at eje dem, for Jeg vil passere igennem jer for at påminde jer om, at helt fra Begyndelsen skulle Mit trefoldigt Hellige Navn æres og holdes Helligt, og at I skyldte Mig at frygte Mig;
– kom, I som stadig fejler i denne ørken, ubeslutsomme og svage! kom, og bed om Min Helligånds syv gaver og Jeg, Skaber af himlen og Jorden, Ord og Gud, vil overøse jer med Mine gaver; Jeg vil for at frelse jer skænke jer Mine syv gaver; for at lade jer blomstre og blive en dejlig vingård, vil Jeg lære jer afholdenhed og klogskab, retfærdighed og sjælsstyrke;

kom til Mig, Jeg, som er tre gange Hellig; kom, og ved Mit Åndedrags magt vil Jeg forvandle jer til et pletfrit spejl, som vil genspejle sig på jer og i jer: Vor Guddommelighed, og I vil leve i trefoldigt Hellige Os, i al evighed;

sjæl!11 nu udsat for verdens uretfærdighed, modtag Vor Fred og Kærlighed; Jeg Er med dig; er du stadig villig til at arbejde for fred, enhed og kærlighed?

Ja, jeg er villig til at arbejde for fred, enhed og kærlighed.

overhold så Mine regler … vær tålmodig og husk, husk på, hvad Jeg udholdte; vær tilfreds med det, Jeg allerede har givet dig, og søg ikke efter mere; fortsæt med at være samvittighedsfuld med dit arbejde;

i begyndelsen af Mit Budskab sagde Jeg: ”forbind Mine Sår med din kærlighed,” Jeg er såret til ukendelighed; løft dine øjne mod himlen, og du vil se Mine engle græde … oh generation, du blæser til Min Faders vrede, du blæser til Hans vrede, som vil lyse op og antændes som flammer, og når den gør, vil Han komme til jer som en fortærende flamme af ild og brænde jer til aske sammen med jeres syndighed og jeres oprør sammen med alt det onde, som i dag er forklædt som det gode;

desværre for jer, I, som er forklædt som retfærdighedens tjenere12 og gør tjeneste i Min Kirke, men ikke er andet end forfalskede tjenere, som følger Udyrets regler, til jer siger Jeg: med mindre I angrer, vil også I tiltrække Min Faders vrede og gå op i flammer; I er utilfredse med den, som sidder på Peters Stol, og som konstant påminder jer om at holde Mine forskrifter hellige, fordi de er hellige; I er utilfredse med hans formaninger om at holde den kirkelige Tradition og hver dag leve et Eukaristisk liv; I er fulde af angst, når det gælder om at føre Østkirken nærmere Vestkirken og formidle enhed!

troløse og fordærvede generation! hvor meget længere må Jeg udholde jeres oprør? men Jeg siger jer: hvad som helst, I frygter, vil gå i opfyldelse; hvad som helst, I gruer for, vil blive gennemført; til slut vil Min Kirke blive forenet og vil blive Et og Min Bøn til Min Fader vil blive opfyldt; vil I stadig fortsætte med jeres onde planer? en dag vil I, Udyrets tjenere, komme til at bære vægten af jeres fejl sammen med den Falske Profet, som også kaldes det andet Udyr, og de vil blive lige så alvorlige som Døden;

endnu i dag stræber I, i hemmelighed,13 efter Peters Stol og anvender jeres folk, som I har indsat på højsæderne til at maskere Sandheden med liberalisme og lignende; I udplyndrer Min hellige Lov og opsluger den for at rydde Min Tradition af vejen; det er derfor, Min Fader vil tage alt, hvad I ejer, og sætte de ti tårne i brand og blotlægge deres fundament; alle jeres kostbare stene vil blive knust og I selv vil blive fortæret af ild; med mindre Jeg hører et råb af anger, vil Jeg udføre alle disse ting meget snart; kirken vil blomstre op igen!

– blomst, Jeg er med dig, og Jeg står foran dig og velsigner dig; enhver anstrengelse og ethvert skridt fremad for enhed er trefoldigt velsignet af Faderen, Mig Selv og Helligånden; lad dette blive kendt, og bed alle om at arbejde og bede for enhed; og hvis nogen kommer til dig og spørger, hvad der ville glæde Mig mest, sig da til dem:

”Gud riges fest er nær; vær derfor beredt til at henvende jeres bønner til Gud for at frelse de vildfarne sjæle; forsaml jer, og bed for at kirken vil blive ét; bed med overbevisning, og Gud vil høre jer; der er ingen, som har bedt, ofret og fastet for Guds Riges skyld, som ikke er blevet bønhørt eller tilbagebetalt hundrede gange i sin nuværende levetid og i verden, der kommer; og for øvrigt ikke har arvet det Evige Liv;”

giv dem det ord, og bed dem om at huske på Mine ord i Biblen:14 ”hvad hjertet er fuldt af, løber munder over med; et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd; et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd; så Jeg siger jer dette, at på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt, eftersom det er på de ord, I har talt, I vil blive frikendt, og på de ord I har talt, I vil blive dømt”

– fremvis for alle Min hellighed, og vær ivrig efter at tjene Mig nu; Jeg elsker dig, Jeg, din Mester men også Ven og dit hjertes Elskede! modtag Min Fred og mine velsignelser

– dette er alt for nu; Jeg Er er med dig, kom, vi os? Jesus er Mit navn, hold det helligt;


1 Den Allerhelligste Treenighed.
2 Jeg forstod også: de havde ikke kærligheden som det første.
3 Den Hellige Treenighed.
4 Den Hellige Treenighed.
5 Pluralis repræsenterer den hellige Treenighed.
6 Styrkens Hellige ånd.
7 Åb 16:14.
8 Kunne både være en mandlig og en kvindelig arving
9 I betydningen at blive herliggjort.
10 Det betyder: bønner.
11 Gud henvendte sig pludselig til mig, og sagde til mig.
12 Dagens Kain’er: trosfrafald som spreder fejl; dem som ønsker afskaffelse af det Evige Offer; dem der modsiger Paven, fordi han ønsker at holde Kirkens Tradition som i den Primitive Kirke; og dem som bekæmper Enhed.
13 Udyret og hans Ledsagere.
14 Mattæus 12:34-37