28. december 1993

”Og alle vi, med vore utilslørede ansigter, der som spejle reflekterer Herrens Herlighed, vil vokse ind i mere og mere lys, medens vi forvandles til det spejlbillede, som vi reflekterer: dette værk er Herrens, som er Ånd.”1

fred være med dig; saligt det menneske, som bevarer dette profetiske Budskab, I er Min udvalgte flok … Vassula, er din ånd parat til at skrive?

Bevar min ånd i Din Ånd, og tillad mig at gøre mit bedste for at glæde Dig.

Jeg vil komme ind i din lejr,2 Jeg vil komme og møde Min førsteafgrøde, Jeg vil komme til Mit folk, som ikke har udskiftet Min Herlighed med noget, der ikke har nogen kraft;3 Jeg vil komme til de helgener, som har haft standhaftighed og bevaret deres tro;4 pas på, at ingen bedrager dig, for mange vil afvise at tro, at fødselssmerterne, Jeg har påbegyndt, og som allerede er i slutstadiet; disse fødselssmerter vil hele tiden tage til, for Mit rige på Jorden er nært;

Jeg siger jer sandelig, ikke ét eneste menneske vil være i live efter trængslerne og lidelsen i disse dage, hvis det ikke var for Mine generøse sjæles soning for de onde; nej, ikke mange af jer har forstået, hvordan deres forbøn vil frelse jer;

– og I som kommer fra Mit Eget Hus og siger: ”disse profeter profeterer løgne i Guds Navn; Gud har ikke sendt dem; deres forudsigelser sigter mod dem, Han elsker mest!” Jeg siger jer; de profeter, som ikke er sendt af Mig, men som profeterer i Mit Navn, vil kun fortælle jer gode ting, som vil komme;

Mine profeter bliver sendt til jer for at råbe ud i forfærdelse: “angr og omvend jer! for Guds vrede vil tænde en ild, der vil brænde jer op!” men I lytter ikke, for I betragter Mine råb som en trussel; også selv når de er udråbt i smerte: “angr og omvend jer! for Ødelæggeren er nu i enhver by, og ikke én af jer vil undslippe! Dalen er nu blevet en massiv grav; angr! for ellers vil I også dø der!” I ville ikke lytte; har du, som ikke tror, ikke læst, ”han som elsker disciplin, elsker kundskab, tåbelig er den, som hader at blive tilrettevist;” vend din opmærksomhed mod dette ordsprog;

Jeg siger jer, at fordi jeres ånd har mødt fremgang, mistede I jeres intelligens og selvsikkerhed, og jeres selvretfærdighed forblindede jer og fik jeres fødder til at løbe væk fra Mine profeter for ikke at høre dem; hvorfor er I så ivrige efter at slutte jer til jeres forfædre, de som bekendtgjorde, ”havde vi levet i vore fædres tid, så ville vi ikke have været medskyldige i udgydelsen af profeternes blod”;5 det er derfor, Jeg nu sender jer profeter og Min elite fra Mine Gårde: for at frelse jer;

Jeg siger jer, nogle af Mine hyrder gør oprør mod Mig, og har forvandlet denne generation til en ørken og til frafald; men I fortsætter med at tage Mine himmelske Tegn som en trussel; når Jeg fylder himlene med Manna6 til at falde ned over jer, som morgenduggen falder på jorden, for at fylde jeres munde med Hæderlighed, skælver I, og jeres hjerte fælder forhastede domme; når I ser Mig for oven og ser Mig belejre sjæl efter sjæl,7 ryster I og fortsætter med at ødelægge Mine lejre,8 Mine ejendomme … når I ser Pagtens Ark9 som et strålende Tegn i himlen, denne strålende Skat fremvist lige foran jeres øjne, dette Under, som indeholder Min Herlighed, ødelægger I og plyndrer alle dem, som byder Min Herlighed velkommen … salig er den, som smager Min skjulte Manna; det er jeres frelses Føde,10 og han vil få tilladelse til at gå ind i Mit Rige for at dele Min Herlighed …

Jeg alene er Visdom; Jeg, Gud, prædiker for jer, og i dag, mere end nogen sinde før, stempler Jeg jer alle med Min Helligånds tegn; åbn jeres hjerter og modtag disse åndelige velsignelser, som Jeg uden ophold sender til jer fra Himlen; anerkend Min Trone ligesom resten af helgenerne, anerkend Menneskesønnens store og vidunderlige Tegn, og deltag i helgenernes hymne og syng:

”hvor store og vidunderlige
er alle Dine værker,
Herre, Gud Almægtige;
retfærdige og sande
er alle Dine veje,11
Konge fra begyndelsen,
hvem kan måle sig med Dig?
Du alene er Hellig,
og nu vil den første blive den sidste,
og den sidste først;

”Du har åbenbaret Dig
for dem, som ikke søgte Dig,
Du har vist Din Trone til dem,
som aldrig har æret Dit navn,
og nu er det lige netop disse,
som elsker Dig
og kommer for at tilbede Dig;
de har lært fra Din Ånds Mund
at forkynde lovprisninger til Dig;

”disse er de samme,
som vil forblive tro mod Dig,
fordi Du, som er lammet
og sidder på Din Trone,
vil blive deres Hyrde og vil lede dem
til det levende vands kilde;
løskøbt for at blive den første frugt
til Dig, vor Gud, og til Dig, Lammet;”12

Min Helligånd vil samle lammene, og samle dem, der er faret vild; de vil blive podet på Mig; for atter en gang at ære Mit Hellige navn og genoprette Mit Rige på Jorden; – Vassula, Min nåde er over dig, så hvad har du at frygte? Jeg er med dig …

… genopret Mit Hus13

Jeg siger dig, at snart skal du være hos Mig; gør i mellemtiden Min Faders Navn og Mit Navn kendt, så Mine børn forstår, hvem de hører til, og fra hvem de er kommet; tillad Mig at anvende dig for Min Plan; lille du, Jeg, Jesus, velsigner dig; ic;


1 2. Korinter brev 3:18
2 Gud mener, at Han vil være tilstede og være med mig. 1. Samuels bog 4:7 ”Gud er kommet ind i lejren”. Vores sjæl kan blive lejren, som Gud kan leve i. Vi kan også blive Hans Trone.
3 Hentyder til Joh. Åbenbaring 13:14 ” statuen af udyret.”
4 Joh. Åbenbaring 13:10
5 Mattæus 23:30
6 Gud taler om Sin Helligånd.
7 1. Samuel 4:7
8 Lejrene, står for sjæle, som Gud indtager og gør til Sine.
9 Pagtens Ark repræsenterer Guds Nærvær i denne passage, så vel som Guds Helligånd.
10 Helligånden repræsenterer her ”Føde” åndelig kundskab, Visdom. Hebræerne bar den himmelske manna i en beholder i Pagtens Ark. Hebræerbrevet 9:4)
11 Joh. Åbenbaring 15:3
12 Joh. Åbenbaring 14:4
13 Dette er, hvad Herren sagde, efter Han havde holdt pause; Han sagde det i en meget alvorlig tone, men meget roligt, majestætisk, og med autoritet.