19. februar 1987

Vassula, tillad dig selv at lide; alle Mine udvalgte sjæle led; gennem lidelse renses din sjæl, som guld renses i ild; sådan er det med sjælen; din lidelse er en del af din vejledning;

Hvordan i min vejledning, Jesus?

selv om Jeg tillader dig at kalde på Mig til hver en tid på denne måde, og vi således kan være sammen, tillader Jeg også det ondes porte at stå åbne; din vejledning vil ikke være en let opgave, for du vil opleve, at det onde bekæmper dig ved at gøre dig modløs, idet han vil give dig det forkerte ord;

Men, Herre, Din vejledning kan vildlede mig!

nej, den vil aldrig vildlede dig eller nogen andre; Jeg har lært dig at genkende Mig, Vassula;

Jeg har valgt én, som er ude af stand til at mestre noget sprog, én, der vil være afhængig af Mine givne ord; Jeg har lært dig at høre Mig, Jeg opøver dit øre; kom, vær tålmodig, lær at acceptere, lær af Mig;

(Jeg begyndte at blive bekymret.)

Vassula, alt vil blive fuldkomment! Vassula, skriv;1 det er Jeg, Jesus;

(Tvivl igen.)

O kom, Jeg længes efter at fortælle dig noget; Min himmel er i dig, fordi Jeg føler Mig herliggjort og udhvilet;

Jesus, jeg elsker Dig. Ja, en hel del. Jeg elsker dig 24 timer i døgnet. Selv når jeg vågner om natten, er Du min første tanke. Når jeg spiser, så er det Dig, når jeg arbejder hjemme, så er det Dig, når jeg kører, så er det Dig. Jeg spiller tennis, og Du er i Mine tanker, og kærlighed til Dig er i mit blod, eftersom min krop er øm af kærlighed. Men jeg kan ikke acceptere, at jeg kan give Dig hvile, eller at Du finder himlen i mig, for hvad er jeg? Et støvkorn; jeg er umulig, og nu, hvor Du fortæller mig dette, føler jeg mig endnu ringere i Dit nærvær, og jeg er flov.

alt, hvad du sagde om dig selv, er sandt, men Jeg elsker dig, og Jeg finder virkelig hvile i dig; Jeg har overrislet dit hjerte med Mit Blod og anbragt det i Mit; Jeg har renset det og givet det Min Fred og Kærlighed, elskede;

Vassula, Jeg, som kom til dig, ønskede Mig altid din kærlighed; nu har Jeg sejret, og Jeg glæder Mig over dig; elsk Mig uindskrænket og afhjælp derigennem for dem, som glemmer Mig, og som kun forøger Mine sår; elsk Mig, Vassula, og helbred Mine elskede sjæle; vær Min himmel;

(Senere:)

Min Gud, jeg er klar over, at det er Dig, og dog tror jeg ikke, at jeg helt gør mig det klart!

Vassula, det vil du en dag;

Hvis jeg gør det, tror jeg, jeg vil besvime!

når Mit ord vil blive grundfæstet; Vassula, Jeg har altid været kendt for at holde Mit ord;

Jeg, Jahve,2 kommer ovenfra; Himlen er skabt ved Min nåde; Jeg vil opfylde Mit ord, stol på Mig, Vassula; vær ikke for bekymret, elskede; vær Mig nær; føl Mig; elsk Mig og herliggør Mig; overlad resten til Mig; lev i fred;

Jeg former dig med Visdom, tag imod Min nåde; bliv ikke træt af at helbrede sjæle; er du lykkelig over, at du nu er forenet med Mig?

Ja, Herre, jeg er meget lykkelig over at føle, at jeg er forenet med Dig, skønt jeg ikke tør tænke på det.

hvorfor, Vassula?

Hvorfor? Fordi jeg ikke er værdig til Dig!

Vassula, Jeg har altid længtes efter at være forenet med dig og have et nært forhold til dig, men glem dog aldrig at Jeg er din Gud og Hellig;

Vassula, vil du stadig arbejde for Mig?

Jeg har allerede givet Dig mit samtykke. Jeg er villig til at fortsætte med at arbejde for Jahve.

Jeg er Jahve, vær velsignet;

(senere;)

(Jeg læste bønnen til Hellige Maria: Sankt Bernhards Memorare.)

datter, det er Jesus, der vejleder dig, frygt ikke, Vassula, Min datter; lyt til Mig, din Hellige Moder, Jeg er her, Jeg er til stede nær dig; Jeg hjælper dig, Jeg elsker dig; Jeg vil hjælpe dig til at forstå, hvordan Jesus arbejder, vær ikke bekymret;

Jesus har nu forenet dig med Sig; glæd dig, Vassula; du må tro Mig, når Jeg siger dig, at din sjæl helbreder andre sjæle i Hades;3 Vassula, gør hvad Jesus beder dig om; Han kender dine behov; alt, hvad Han ønsker af dig, er kærlighed; elsk Ham uden tilbageholdenhed, herliggør Ham, gør godt igen for dem, der forbitrer Ham; kald altid på Ham ved at fortælle Ham, at du elsker Ham; svigt Ham ikke; udfør også alle dine andre pligter med kærlighed, for kærlighed, for kærlighedsgerninger betyder mest for Ham; uanset hvor små og uanselige de synes dig, er de af stor betydning i Hans øjne, og de bliver således store; følg Ham og gør godt igen for andre, som forsømmer Ham;

datter, fordi du nu er forenet med Ham, vil du føle Hans Kors; du vil føle Hans Hjerte; Han vil bede dig om at dele Hans følelser; Han vil bede dig om at hjælpe Ham; Han vil bede dig om hvile; Han vil bede dig om at dele Hans Kors; lid når Han lider, glæd dig når Han glæder Sig; dine lidelser vil være Hans; opfyld Hans ønsker for Han er Gud; lær at genkende Ham, husk alt hvad Han har lært dig, for Han er en Kærlig Gud, Helt Barmhjertig; Han elsker jer alle med uudsigelig ømhed; Han vil aldrig kræve noget af jer, som vil skade jer; Han er mild og god; lær at genkende Ham, Vassula;

Han er en Gud fuld af Kærlighed, aldrig hård; Han vil våge over dig og beskytte dig mod alt ondt; Han vil aldrig forlade dig;

Vassula, fat mod; datter, kald på Mig når du ønsker det; Jeg elsker dig;

Jeg elsker også Dig, Moder. Lær mig at elske Dig mere!

Jesus, jeg elsker Dig.

Jeg er her, elskede; det er Jeg, Jesus;

(Jeg overgav mig helt igen.)

Jeg elsker dig; giv Mig dit lille hjerte i hvilket Jeg vil så Fredens og Kærlighedens frø; Jeg vil forme dig, som Jeg ønsker, du skal være; intet vil være forgæves; alt vil være for at frelse Mine børn; frygt ikke, lad Mig lede dig, datter;

(Min kærlighed til Jesus var på sit højeste denne morgen men også en frygt for, at han ville forlade mig, eftersom jeg ingenting er; og en ’ingenting’, der elsker Gud, fornærmer sikkert Hans hellige navn.)

O, datter, Jeg elsker dig; vær med Mig; Jeg vil aldrig forlade dig, O Mit lille barn; få er de, der herliggør Mig, som du gør det;

Vassula, Min Vassula, Jeg drager omsorg for dig; når Jeg har afgivet denne vejledning, vil Jeg ikke vente længere; Mit Hjerte længes efter din lille sjæl; O hvor Jeg selv lider ved at have dig nede på Jorden;4 Jeg skal tage dig tilbage til Mig, forløse dig og lade Mit Hjerte fryde sig, for Jeg brænder af længsel efter igen at have dig hos Mig; Min Fred være med dig, Jeg er snart hos dig;

Vassula, ønsker du at nedskrive Mit næste Budskab?

Ja, Herre.

er du parat?

(Jeg havde undgået dette budskab i nogle få dage, men nu følte jeg mig parat til det. Jesus havde allerede talt om det for noget tid siden.)

Ja, Herre.

elsker du Mig?

I høj grad, det ved Du, jeg gør.

ønsker du, at andre også elsker Mig?

Ja, det er mit ønske nu.

så arbejd med Mig og skriv alt det ned, som Jeg fortæller dig; ja, Vassula?

Jeg ville bare sige, at det et som et mirakel at være i stand til at blive ført på denne måde, Herre.

(Fredsbudskab.)

Jeg ville det, Vassula; Jeg har valgt dig for at vise verden, at Jeg hverken behøver autoritet eller hellighed;

Jeg har udvalgt blot et barn, hjælpeløst og syndigt, uden autoritet, og som ikke kender nogen ved magten, for ved Min Nåde at manifestere gennem dette svage redskab Min Fred og Kærlighed, som Jeg nærer til jer alle;

Jeg ønsker at overbringe Mit Budskab til denne mørke verden og således vise verden Min ødselhed, for Min Barmhjertighed er uudsigelig og Min hengivenhed hinsides enhver menneskelig forståelse;

Himlen med al dens Herlighed hersker for evigt i fred og kærlighed, og Jeg skal sørge for, at også overalt på Jorden sejrer fred og kærlighed over det onde;5 Min fred vil dække Jorden som en dis og brede sig fra højderne til dybderne og fra den ene ende af kloden til den anden ende;

Jeg kommer for at forkynde jer alle Mit Budskab og vende jer bort fra jeres onde gerninger; Mit ord vil være som et cedertræ, der spreder sine grene ud som arme og helbreder jeres ondskab, ernærer jer i jeres armod og befrier jer fra det onde; Jeg kommer endnu en gang for at oplyse denne mørke verden og genoplive denne flakkende flamme, som er lige ved at gå ud, og dække jer med Min Fred;6

Jeg elsker dem Vassula, o denne kærlighed, som Jeg har til dem! har Jeg ikke ofret Mig Selv som et Lam for dem for at befri dem? Jeg led for dem;

Mine elskede, blev Mit Blod udgydt forgæves? Jeg har udgydt Mit Blod for at jeres synder må blive sænket ned i Det, og for at I må blive rensede; Jeg har badet jer i strømmene af Mit Blod for at overvinde det onde og forløse jer;

Jeg er iblandt jer alle; men ikke desto mindre er I ledsaget af Satan, for han har fundet frem til, hvordan han kan forføre jer og få jer til at falde i sine ugudelige net;

Jeg, Gud, kan ikke se på, at I styrter jer i fortabelse, Jeg er her for at løsrive jer fra hans snarer;

Det er derfor, Jeg står foran jer, for at I må vide, hvem jeres Frelser er; Jeg kommer endnu en gang med Mit Hjerte i Min Hånd og tilbyder jer det; vil I afvise det? vil I afvise Min Fred? Jeg kommer for at kalde dem, som tilpasser Mine børn til blodsudgydelse; Jeg ønsker, at de hører Mit kald, for Mit ord vil komme som en hammer, der vil knuse klippen7 og trænge ind i ethvert hjerte;

Jeg spørger jer, har I glemt jeres Gud, eller er Han af ringe betydning i jeres øjne? har I ingen frygt for Mig? Jeg trættes af jeres overlegne stræben! Jeg har lært jer at elske Mig men også at frygte8, for Jeg er Almægtig;

så hvad har I gjort? I graver jeres egne grave, fordi I har sået ondskabens frø, spredt dem i hele verden, høster dem nu og ernærer jer selv af deres ondskabsfrugter; lær at hele Mit Rige hersker i Fred, hele Min Skabning var skabt i fred og kærlighed; Mine øjne er blevet trætte af at se jer nedslagte hinanden;

Jeg drager omsorg for jer, fordi Jeg er jeres Fader, som elsker jer; se, Jeg kommer i al Min Suverænitet; Jeg, som er jeres Gud, Jeg kommer til jer og tilbyder jer Mit Hjerte; her, tag Det, Det hele er jeres; Mit Hjerte flænges og sønderrives, føl Det; Det er ikke andet end ét stort sår… I har sønderrevet jeres Guds Hjerte; I har gennemboret Det igen og igen;

krigsførere, vil Jeg blive nødt til at komme og træde på jer for at vise jer Min magt? bliver Jeg nødt til at vise Mig i vrede? Mit Barmhjertighedsbæger er løbet over, og Mit Retfærdighedsbæger er fuldt! Jeg, som har indåndet Liv i jer og indviet jer, Jeg, hele skabelsens Gud, som har badet jer i Min Hellighed, kommer til jer med Min Fred og formaner jer til at omvende jer og leve i Min Fred;

Jeg vil dække hele universet med Min Fred og lade den herske over jer; for Jeg er Fred og Kærlighed og Al Visdom; Min appel er rettet til alle nationer; de skal vide, at der hersker fred i Mit Rige; Jeg kommer på trods af deres ondskab for at velsigne dem og lyse over dem, for de er Mine elskede sønner og døtre;

lyt til dette Hjerte, jeres Gud tilbyder jer, et Hjerte I har glemt og ikke kender mere, et Hjerte som elsker jer og opsøger jer for at skænke jer liv;

hold op med at volde ondt! hold op med at gøre oprør imod Mig! er I bange for Min Lov? Min Lov er ikke en oprørets Lov, Min Lov er Fredens og Kærlighedens Lov; følg Min givne Lov, vær modtagelige over for Den, og frelsen vil være jeres; jeres svaghed er at ignorere Min Lov i blind tro på jeres egne og således lede menneskeheden i ødelæggelse, idet I er fjendtlige over for jeres naboer; jeres love bygger på vold;

O børn! har Jeg plantet had i jeres sjæle? Min Sjæl er Kærlighedens Kilde og Livet Selv, og ved Den blev alt skabt;

Vassula, gør ikke mere; Jeg elsker dig; stol på Mig, lad din kærlighed dække Mit Hjerte, forén dig med Mig; elsk og arbejd med Mig;

Det vil jeg, Fader. Hjælp mig at blive værdig så jeg kan herliggøre Dig.


1 Jesus brugte ordet, jeg ville have brugt, og jeg forstod, hvordan Gud tilpasser Sig en sjæls kapacitet.
2 Faderen talte nu.
3 Skærsilden for mig var kendt ved ordet Hades.
4 I denne mørke verden af i dag.
5 Ske Din vilje som i himlen, således også på jorden…
6 En tanke for gennem mit hoved. Jeg tænkte: “Men med den slags mennesker er det ikke besværet værd, de vil aldrig lytte.”
7 En dag, oplyste Gud mig pludselig og lod mig forstå, at klippen er vore hjerter, vore hjerter er dækket med sten.
8 At acceptere, respektere.