12. juni 2020

En engel talte, og jeg hørte ham sige: ”Fat mod! Rejs dig! Herren kalder på dig!”

Jeg gik hen til min notesbog… og Herren talte:

O kom, Min Sjæls elskede! Min tørst efter, at du er forbundet med Mig på denne måde, er uslukkelig; Jeg har givet dig Mit Ord for at holde øje med dig og vogte dig mod fælder; salig er du, der tjener retskaffenhedens sag med barnetro! som på harpe vil Mine Ord genlyde som musikalske noder, der bevarer deres melodiske toner; Mine frydefulde Ord vil blive skænket rytmisk til engleagtige melodier, så de kan blive klangfulde og hørbare og nå denne generation og de generationer, der skal komme;

Min Vassula, vedbliv at være som en dråbe morgendug, der falder fra oven på udtørret land; vær Mit gyldne net for at bringe Mine sønner og døtre tilbage, som sidder fanget i plumrede vande; Jeg vil træde ned og velsigne dem ved at lægge Mine Hænder på dem; og endnu en gang skal dette udtørrede land blomstre; Jeg er Den, der elsker Livet, Jeg er Den, der elsker menneskeheden, Den, der ønsker at se dette udtørrede land, som verden er blevet til, forvandle sig til et Paradis og blomstre!

Herre, Du blev ved at med at sige, at Ecclesia vil blive fornyet;

og det vil den! for Min Ånd er i hende og i alt; Jeg er kendt for at holde Mit Ord, datter, så du skal nok snart se Retfærdigheden ske fyldest; Ecclesia vil blive fornyet! lyt og skriv:

medens hvirvelvinde fortsat går til angreb på Mit Hus, har Min Ånd, som når til det inderste af alt, der findes, bestemt dig til anliggender, der kun kommer fra Det Guddommelige for at gøre dig i stand til at genoplive, forskønne og forene Mit Hus; spild ingen tid, når du tjener Mig og tjener Mit Hus; tillad ikke fjenden at friste dig til at glemme, at Jeg har opfostret1 dig i Mine Himmelske Sale, i Mit Hus i Himlen;

i Min overstrømmende kærlighed til dig adopterede Jeg dig, så du kunne modtage uudsigelig mystisk Kundskab og Skelneevne, så frygt ikke, men hav tillid; Jeg har velsignet dig til ved Helligåndens Lys at opfatte anliggender, der vedrører Min Kirke, for at bedømme ret, som Jeg ville gøre; Jeg har betroet dig Mit Kærlighedsdigt, og Jeg har lagt Mine Ord i din mund og Mit Værk i dine hænder; Mine Øjne er fæstnet på dine hænder for at vogte Mit Værk mod fjenden, det er derfor, du skulle holde dine hænder i Mine Hænder og din mund mod Min Mund; på dette stadie, Vassula, fuldender Jeg Det, idet Jeg lægger sidste hånd på Det;

Jeg har sat dig over nationer, til at løbe som en kronhjort, og Jeg har løbende forsynet din sjæl med godt for at gøre dig i stand til at udsende dem præcist, som de blev givet dig, så at alle måtte folde sig ud og blomstre som liljerne; Vassula! Jeg har dækket dig med Mine sjældneste essenser og fine dufte, spred derfor Mine dufte vidt og bredt; lad Jorden blive løftet nærmere Himlen; lad dem føle deres Elskedes Nærvær; lad dem føle Min Kærlighed; lad dem blive bevæget og opvækket og møde Mig, deres Brudgom! lad dem vide, at Jeg i Mit Hjertes Brudekammer har forberedt en gylden baldakin over vores ægteseng, duftende af myrra og røgelse; åh! fortæl dem at Jeg vil vikle dem ud af tidslerne for at lede dem til Mit Brudekammer og siden til Min Taffelsal; påmind dem om at Jeg er deres Brudgom,2 fortæl dem om Mine Tegn på Kærlighed, og hvor syg Jeg er af Kærlighed til dem!

kaldet af engle, formet af Mig, ført i Mine græsgange ledte Jeg dig til Sandheden med en følsom hånd, Min brud, som hørte Min Bryllupssang, der ledte mange af Mine elskede sønner og døtre ind i Brudgommens mystiske Brudekammer;3 lad dem ikke misforstå Mit sprog, Mine Ord er intet andet end mystisk og kontemplativ oplysning ved Helligånden; afkom af Mit Hellige Hjerte, antændt af Mit Hjertes ild, fortsæt med at bringe Mine Sønner og Døtre tilbage, de som fór vild, alle dem, Jeg med Kærlighed har skabt til Min Herlighed; påmind dem om, at kun Mit Kongelige Dydsscepter venligt vil lede enhver, som er villig til at vandre sammen med Mig på denne smalle sti; enhver som er villig til at råbe: ”her er jeg Herre! Jeg er villig til at adlyde Din Vilje!”

påmind dem om alle de gerninger, som Helligånden kan gøre i dig; forstår du? uden Helligåndens tilstedeværelse i dig vil alle dine dyder være værdiløse, kan nogen leve og tro, man er i live, når man er åndeligt død, hvis man ikke i sandhed er forbundet med det Sande Liv, Helligånden? Han er Den, som løfter dig op for at indånde et Nyt Liv i Mig, din Gud; har du ikke forstået, at ved at give Mit Værk navnet ”Sandt Liv i Gud”, ville det også betyde: ”Helligånden, der genskaber og fornyer dig til et liv i Mig?”

datter, sagde Jeg ikke i begyndelsen: ”fyldte, I skal blive mange”? når man modtager nådens fylde, vil man ikke længere tilhøre sig selv, men vil tilhøre Helligånden; fra da af vil Helligånden, der uden grænse indbefatter alt, ånde i dig og bevæge sig i dig; i din unikke forvandling, som andre sjæle lægger mærke til, vil Visdommen tiltrække mange andre og bringe dem til Sandhedens fylde; det var Helligånden, der på det tidspunkt åbenbarede for dig, at Skaberen er din Evige Fader, da du med glæde råbte: ”Far! Abba!” til Ham;

folk spørger: ”hvordan kan også vi få Helligåndens nåde, så Kristus kan leve i os?” hvis dit hjerte strejfer langt væk fra Os,4 og er domineret af andre lidenskaber, selv af den mindste lidenskab, kan du ikke blive bolig for Sønnen, som er Mig, og heller ikke for Faderen, fordi hvis du stadig er bundet til verdslige tilbøjeligheder, som er forgængelige og uden værdi, men ting der slides ned, vil disse blive Forhindringen for de sande Velsignelser;

og du, datter, der har del i Min Frelsende Plan, og hvoraf Jeg skabte en atletisk apostel, der med glæde ville åbenbare for verden den Kundskab og Indføring i mysterierne, du blev givet, lær at det er Helligånden, der fjerner din synd og erstatter den med dyder; ”Jeg er Den, der forsyner dig med Livet; det Evige Liv”;5 ”Jeg er tilstede i alt, og dog er Jeg udenfor alt; Jeg kan fylde hele universet;” Jeg har sagt: ”kun Mit Kongelige Dydsscepter vil venligt lede enhver, som er villig til at vandre sammen med Mig på denne smalle sti;

følg derfor, hvis du søger Mig i hjertets enkelthed, Mit Kongelige Dydsscepter, Helligånden, der holder alle ting sammen og ved alt og hvert et ord, der er blevet sagt, Han vil åbenbare Sig for dig, og Han vil vise velvilje mod dig og blive din mest fortrolige og nære Ven; Han vil pryde dig med dyder, idet Han er en Uudtømmelig Skat for mennesket; udødeligheden findes ved at være i slægt med Min Hellige Ånd, Han overstråler så sandelig alle stjernebilleder tilsammen;

Min Vassula, du skal prædike, som du har gjort alle disse år, med åndelig iver og aldrig tøve med at forkynde Mit navn; Jeg har givet dig en discipels tunge, så du kan tale uden frygt, irettesætte, rive i stykker og rykke op med rode, bygge og reparere i denne dunkle og plagede verden;

Jeg har undervist dig med Visdom for at oplyse menneskers hjerter; Mit sprog er, som Jeg har sagt, ikke kun mystisk, men Guddommeligt tillige; heraf kunne intet urent nogensinde finde vej ind i Min Kærlighedshymne og være kommet ind i Mit Rige; ved deres tro har Jeg gjort alle ting tilgængelige, hvori den gav deres kærlighed til Mig forrang, en kærlighed som med tiden voksede sig så høj som et træ, eftersom den havde rod i Mig, din Gud, og frembragte saftige blade, duftende blomster og frugter; deres kærlighed, som givet af Helligånden, der oplyser deres sjæl, vil fortsætte med at udvikle sig til fuldkommenhed og vokse i dem så længe, som deres kærlighed forbliver rodfæstet i Mig;

Idet jeg aldrig glemmer min elendighed, takker jeg Dig, min Herre, for at vende mine øjne bort fra synd;

Jeg havde dig altid indfattet i Mit Hjerte, dejlige barn; Jeg var nådig mod dig, da Mit lys trængte ind i dig, helbredte det dig; Jeg er verdens Lys; Jeg er Livet, fordi Jeg får jer alle til at leve, så længe Jeg er forenet med jeres sjæl; ydmyghed sammen med en sand metanoia tiltrækker Mig, det bedårer Mig;

Herre, åbenbar Dit Lys i dunkelheden i dem, der lever i mørket, se ned fra oven til en elendig verden, og, om jeg må sige, en døende verden…

åh, Vassula! Jeg er lutter medfølelse, og Jeg skænker Mit Lys til enhver, der bønfalder Mig; og som Jeg gjorde dengang i det Øvre Rum, og sendte dem Min Hellige Ånd, medens de sad og bad, således vil Jeg sende Min Hellige Ånd over hver eneste, der søger Mig med et sønderknust hjerte!

for at modtage Mit Guddommelige Lys, må man afstå fra enhver verdslig tiltrækning; enhver verdslig ambition, og de vil blive belønnet og helbredt;

Ja, Herre, uden Dit Nærvær er vi blottede for lys!

så sandelig, for den menneskelige natur er forgængelig og blottet for lys; Jeg er hele universets livseliksir, og uendeligheden i Mit Lys overgår alt og alle ting og gennemtrænger hvilket som helst mørke, der måtte findes i sjælen; enhver, der byder Mig velkommen, vil blive født af Mig og vil blive forklaret i Mit lys for at ligne Mig; mange vil da se Mig i den sjæl, ligesom mange har set Mig på dig, Min udvalgte datter; også for dem vil Jeg blive deres klædning;

Jeg skal fortsat blive større i dig, medens du vil blive mindre; Jeg har åbenbaret Mig i dig på en mystisk måde, da Jeg er Gud og over hver eneste ånd; vidste du, Vassula, at dit hjerte er Mit gemmested?

Ah, nu overrasker Du mig, Herre! hvad gemmer Du Dig for, i dette elendige hjerte, og for hvem, Herre?

Jeg gemmer Mig for verdens råben, Mine Ører er for følsomme til at høre på deres stærke argumenter og skænderier, støjen er for høj for Mine Ører, kærligheden i sin stilhed mangler, fred findes der næsten ikke, selv ikke blandt mine præstelige sjæle; Jeg ønskede at dele Min smerte med dig som en Ægtefælle deler Sine følelser og hemmeligheder med sin ægtefælle, sine bekymringer og sorger; det er derfor, Jeg ved at finde Min liflige hvile i dig, i dette gemte lille hjørne af dit hjerte, er i stand til at skrive gennem din hånd, medens Jeg i dit øre hvisker Min brændende kærlighed, som Jeg har til denne elendige verden; ved at udføre dette Arbejde sammen med dig finder Jeg Min trøst, et øjebliks hvile; Jeg har værdiget Mig til at vælge dig som Min bolig, og det er i denne stilhed, at Jeg, som en Skriver, er i stand til at skrive Min Kærlighedshymne, i håbet om at støjen i denne verden må stoppe, når den har opdaget Min Kærlighedshymne; i ønsket om at deres råben vil tage form af lovprisninger af Mig, deres Brudgom, deres Guddommelige Elsker; og at deres voldsomme skænderier vil blive til stille tilbedelse…

Mit Nærvær i dig giver dig tillige en vision af Mig i Min stråleglans; Jeg har været nådig mod dig, selv før du blev født, og Jeg har sendt dig Min Hellige Ånd, menneskets Ven, for at behandle dig venligt og bringe dig til anger; Helligånden fungerede som en adgangsbarriere for at beskytte dig mod alle onde tilbøjeligheder, som forsøgte at bugte sig forbi Ham; fra da af blev alt ikke-åndeligt udvandet for dine smagsløg, efter at du havde smagt Min åndelige Hymne;

Vassula, vær forvisset om, at Jeg ikke er som enhver anden forbipasserende, du aldrig vil se igen i årevis, eller som aldrig vil vende tilbage til dig; ved nåde har Jeg opfostret dig, og ved nåde besøger Jeg dig og vil besøge dig; og ved nåde vil Jeg forblive hos dig og indeni dig, for evigt forbundne; denne forening ved nåde er en gave til dig fra Min Fader; nåden skal altid være hos dig, så længe du iagttager og holder Mine Bud og Mine Forordninger i live i dig; frygt ikke, for Jeg har fastgjort din sjæl sikkert indeni Mig som et foster med en navlestreng; Jeg vil fortsætte med at opmuntre dig til at oplive Min Kirke, trøste Min Kirke og at sprede Mine Budskaber med mod og ildhu;

din gejst for Mit Hus har været et horn i siden for mange, men vær fortrøstningsfuld, for Jeg er hos dig; Min Hånd vil altid være over dig; Kærligheden elsker dig, ic


1 Med andre ord, formet mig, undervist mig og udlært mig.
2 Esajas 54:5: For din skaber tager dig til hustru, Jahve Sebaot er hans navn
3 Jeg tror, Jesus mener: Sit Hellige Hjerte.
4 Den Hellige Treenighed
5 Helligånden talte disse ord.